sport casino online

LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS

ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

วันที่ 21 กันยายน 2566 คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) กับ คุณสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานตามแบบอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ  รวมถึงประชาชน  จากที่มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สามารถผลิตบุคลากรด้านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ได้ต่อไป

เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 21 กันยายน 2566 คุณวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สาขา บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ พร้อมมอบป้ายศูนย์ฯ ให้กับคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ ณ บริษัทเซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด พร้อมกันนี้ประธานในพิธีและแขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ณธีรภพ พงษ์พิทยาภา ร่วมพิธีเปิดงาน LED Expo Thailand 2023 และ Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023)วันพุธที่ 20 กันยายน 2023ณ ห้อง แอมเบอร์ 2 อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคเมืองทอง ธานี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบกิจการ

ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่
 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
 2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 4. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
 6. วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัย นครพนม
 7. วิทยาลัยการอาชีพนาแก
 8. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพม
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม โดยมีภารกิจร่วมกันในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตรงตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบกิจการ

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอขอเชิญสัมมนา “หลักเกณฑ์การปรับตาม พรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 2565 ใครได้ประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับผู้นำ-เข้าส่งออกอย่างไร”

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา  9.00 -16.00 น.  ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

หัวข้อที่น่าสนใจ

 1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ในทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเพื่อใช้ในการพิจารณาและกำหนดค่าปรับสำหรับความผิดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องชำค่าปรับเป็นพินัย (มาตรา ๕) และ “ปรับเป็นพินัย” เป็นการบัญญัติชื่อขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง แทนโทษปรับทางอาญาและโทษทางปกครอง
 2. หลักในการพิจารณาและกำหนดค่าปรับเป็นพินัย เป็นการเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและความผิดที่มีโทษทางปกครองเป็นความผิดทางพินัย โดยใช้หลักการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพ ความผิดและกำหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทำความผิดโดยให้พิจารณาจากระดับความรุนแรง ของผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทำความผิด ทางพินัยและสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดด้วย โดยจะให้ผ่อนชำระเป็นรายงวดก็ได้
 3. พรบ.ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก (ตามบัญชีแนบท้าย พรบ.) เช่น
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (บัญชี๒) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘(บัญชี๑) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ (บัญชี๒) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ (บัญชี๑) พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (บัญชี๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (บัญชี๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (บัญชี๑) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓ต(บัญชี๑) พระราชบัญญัติปุ้ย พ.ศ. ๒๕๑๘ (บัญชี๑) 4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย. พ.ศ. ๒๕๖๕ จะนำไปปรับใช้ก้บ พ.ร.บ.อื่นๆอย่างไร? เนื่องจากแต่ละพ.ร.บ. มีทั้งโทษอาญาและโทษปรับ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ กับภาคธุรกิจ เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
 1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย. พ.ศ. ๒๕๖๕
 2. กฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย. พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง? และเป็นประโยชอย่างไร?
บรรยายโดย นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี ตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายวรกร โอภาสนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม อัตราค่าสัมมนา สมาชิกสมาคมAEO 2,500 บ. บุคคลทั่วไป 3,000 บ. ราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-681-9944, 087-513-3741 (คุณคงเดช)

TEMCA สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ขอเชิญ สถาปนิก วิศวกร หรือผู้สนใจด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ร่วมอบรมการออกแบบแสงสว่างร่วมกับระบบการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ( BIM )

กับหัวข้อ 
 • BIM and lighting industry  
 • Parameter requirement
 • BIM lighting trend

โดย คุณศิริวัฒน์ หวังสุข

คณะอนุกรรมการ BIM MODEL สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง Amber Meeting Rooms 2 อิมแพค เมืองทองธานี  ในงาน THAILAND LED EXPO 2023 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้-15 ก.ย. 66 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว)
สอบถามเพิ่มเติม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Tel: 02-285-4287,089-441-5645 E-mail : managertemca@gmail.com

ลงทะเบียนอบรม ฟรี

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง “เส้นทางของ HVAC Industry สู่ Net Zero Carbon

“Pathways to Net Zero Carbon: Transforming the HVAC Industry”

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

การสัมมนา “เส้นทางของอุตสาหกรรม HVAC สู่ Net Zero Carbon” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบทําความเย็นและปรับอากาศของประเทศไทย ได้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสในการสร้าง ผลงานระบบที่ยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) ที่จําเป็นต้องร่วมกันดําเนินการไปสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

//autismspotlight.com.pdf

คู่มือมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณสารทำความเย็นอัตโนมัติ VARIABLE REFRIGERANT FLOW AIR CONDITIONING SYSTEMS (VRF)

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณสารทําความเย็นอัตโนมัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ปฏิบัติงานกัน
ทั่วไป มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้เป็นวิทยาทานสําหรับผู้ที่ใช้งานและปฏิบัติงาน
จริงที่สามารถนําไปเป็นคู่มือในการควบคุมการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณสารทําความเย็นอัตโนมัติ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้ความรู้กับวิศวกรผู้ออกแบบ และช่างเทคนิคควบคุมงานการติดตั้งระบบปรับอากาศ

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์การปรับอากาศและทําความเย็นไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มาตรฐานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณสารทําความเย็นอัตโนมัติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้ออกแบบ วิศวกร ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อการอ้างอิงต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือฉบับเต็มได้ที่นี่

//autismspotlight.com/wp-content/uploads/2023/07/TFAR-มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระ.pdf

สั่งซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ลุ้นรับรางวัลมากมายในงาน🎯TEMCA M&E THAILAND 2023 “Smart Sustainable Cities”

🌱18-19 August 2023 @Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya 👷‍♀️👷มาร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานวิศวกรรมงานระบบ Mechanical & Electrical Engineering เพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคม

🔅งานแสดงผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในงานระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศ
🔅การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้ TEMCA ACADEMY
🔅การประชุมในรูปแบบ FORUM เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์มาตรฐานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน M&E “Smart Sustainable Cities

ดาวโหลดใบสมัครได้ ที่ link : //autismspotlight.com/wp-content/uploads/2023/06/S__120889383.jpg

💥ส่งใบสั่งซื้อบัตร TEMCA M&E THAILAND 2023 กลับมาได้ที่ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย E-Mail : temcaseminar@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : โทร. 02-285-4546-7, 02-285-4287

TEMCA Exhibitor Manual
คู่มือแสดงสินค้า งาน TEMCA M&E Thailand 2023

👉ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
//drive.google.com/drive/folders/1xqVhyjGIhW0F9iTbG4ROvHrJI8kbF30p?usp=sharing

แผนผังงาน Temca M&E Thailand 2023 smart sustainable cities

TEMCA M&E THAILAND 2023 “Smart Sustainable Cities” 18-19 August 2023 Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya มาร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานวิศวกรรมงานระบบ Mechanical & Electrical Engineering เพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคม งานแสดงผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในงานระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศ การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้ TEMCA ACADEMY การประชุมในรูปแบบ FORUM เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์มาตรฐานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน M&E “Smart Sustainable Cities &EThailand

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้ไปร่วมออกบูธ ในงาน KMITL Innovation EXPO 2023

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.66

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิศวกรรมสู่ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในงาน KMITL Innovation EXPO 2023

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA มอบพระศรีอริยเมตรัย ให้แก่ รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสถาบันเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. (RIMOAKMITL)

ในงานKMITL Innovation Expo 2023 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง” BIM กับการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา”

เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ในสาขานี้และวิชาเทคนิคการจัดการอาคารพร้อมเข้าเยี่ยมชมบูธวิทยาลัยในงาน “สถาปนิก” และในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบเสื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอล อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66

สมาคมฯ ได้ส่งวิทยากรเข้าอบรมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใน” โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทำงานในสถานประกอบการ(รอบIntroduction)”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

4 เม.ย. 66 คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทน TEMCAรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก จำนวน 7 คน

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานหลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระยะเวลาการฝึก 280 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีคุณบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีส่งมอบ. เมื่อวันที่​ 4 เม.ย.66

TEMCA ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดอบรมให้นักศึกษาชั้น ปี 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ Professional Training

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญงานระบบวิศวกรรม โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ได้เปิดอบรมเป็นวันแรกในเรื่อง Installation Guide for Grounding & Lightning และ เรื่อง Installation Guide for Data Cabling & Network และในวาระนี้มี ศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ร่วมให้เกียรติเปิดโครงการฯเป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งนี้โครงการฯ จะจัดให้มีอบรมขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เม.ย.2566 จนถึงวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ และคุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย

เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาวิจัยวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารเพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ณ ห้องประชุม สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “Nova BUILD Expo 2023” ที่จะจัดขึ้นระหว่าง13-15 กันยายน 2566 ณ ไบเทค บางนา

🎯TEMCA M&E THAILAND 2023 “Smart Sustainable Cities”🌱

18-19 August 2023
Ambassador City Jomtien Hotel Pattaya
👷‍♀️👷มาร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานวิศวกรรมงานระบบ Mechanical & Electrical Engineering เพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคม
🔅งานแสดงผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในงานระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศ
🔅การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้ TEMCA ACADEMY
🔅การประชุมในรูปแบบ FORUM เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์มาตรฐานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน M&E “Smart Sustainable Cities

🗓 วันเปิดจองบูธแสดงสินค้า
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
💥สนใจเข้าร่วมจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ติดต่อสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA)
โทร : 02-285-4546-7,
02-285-4287
Mobile : 089-4415645
Email : temcaseminar@gmail.com

#TEMCAM&EThailand

#TEMCAExhibition2023

#บูธช่างเหมาพัทยา

#TEMCAพัทยา

#TEMCAAcademy

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#SmartSustainableCities

ณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือกับ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องความร่วมมือ โครงการ’วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่’

ณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และ รศ.ดร.วสันต์ เธียรสุวรรณ ระหว่างสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องความร่วมมือ โครงการ’วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่’ โครงการนวัตกรรมสร้างต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งหารือที่จะริเริ่มโครงการ CCSV Temca Academy หลักสูตรการเรียนการสอนงานวิศวกรรม พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือวิศวกรรมให้กับคณะวิศวกรรมด้วยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566.

ณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย เป็นผู้แทนสมาคมฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

จาก คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

TEMCA Academy ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมงานระบบ แนะนำการอบรมด้านวิชาชีพ (Professional Technical Skill) โครงการหลักสูตร วิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดย คุณเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษาฝ้ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ประธานคู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด และคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

คุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กร และเครือข่าย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ประธานคู่มือการติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร

คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ CEO TEMCA Academy

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

?คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯและคุณสกล​ ธนวนกุล​ อุปนายก​ ​ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย​ เป็นผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดย​ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.​และ​ศ.ดร.อุมา​ สีบุญเรือง​ รองคณบดีอาวุโส​ ฝ่ายวิชาการ​ เพื่อผลักดันโครงการอบรมด้านวิชาชีพ​(Professional Technical Skill)​ กับหน่วยงาน TEMCA Academy ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมงานระบบ ในการพัฒนาหลักสูตรงานวิศวกรรม ?‍♂️?‍♀️”การอบรมด้านวิชาชีพ วิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ”ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสกล​ ธนวนกุล​ อุปนายก​ เป็นตัวแทนสมาคมฯ​ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมทอดผ้าสามัคคี วัดปฐมวิเวก เพื่อสร้างเสนาสนะและปัจจัยสี่

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล และสมาชิกสมาคมฯ โดยมีคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน และคุณวรินทร์ ภัทราเมธากุล ร่วมทอดผ้าสามัคคี วัดปฐมวิเวก เพื่อสร้างเสนาสนะและปัจจัยสี่ ร่วมบุญในครั้งนี้ 996,754.00 บาท

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดย คุณสกล​ ธนวนกุล​ อุปนายก​ และคุณยงยุทธ​ รัตนโอภาส บรรณาธิการ​ TEMCA Mag. เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

พิธีส่งมอบกำลังแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนายบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ รับผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำ
จากนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ขั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

TEMCA ร่วมแสดงความยินดี”ฉลองครบรอบ ๓๐ ปี TRA”

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ และคุณสกล ธนวนกุล อุปนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี “ฉลองครบรอบ ๓๐ ปี TRA” และมอบดอกไม้กับคุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ณ ห้อง ๑ – ๕ ชั้น 6 TRUE ICON HALL

ขอเชิญร่วมอบรมและร่วมสนับสนุน”โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 4

ขอเชิญร่วมอบรมและร่วมสนับสนุน
“โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 4
ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 26 มีนาคม 2566
(เรียนทุกเสาร์ รวม 8 วัน)
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
//autismspotlight.com/wp-content/uploads/2022/12/จม.ขอความสนับสนุนPM-S.pdf
//autismspotlight.com/wp-content/uploads/2022/12/ใบแจ้งความจำนง.pdf

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ รับตำแหน่งประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ปี 2566

การประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ประจำเดือนธันวาคม วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม C.P.GROUP & TRUE (1010) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระที่สำคัญคือการแต่งตั้งประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ โดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ปี 2566

รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานีร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม กับสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตกำลังแรงงานให้มีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สถานประกอบกิจการใช้ในปัจจุบันให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส่งต่อเข้าปฏิบัติงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เครื่องกลไทย จำนวน 25 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

รวมภาพความยิ่งใหญ่ของงาน TEMCA Metaverse 2022

รวมภาพความยิ่งใหญ่งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ครั้งที่ 36 กับงาน

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTYA 2022

วันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

มาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) เป็นสมาคมฯ ที่รวมกลุ่มผู้ประกอบการ  ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และผู้จำหน่าย ที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาคมฯ ได้พัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาจนประสบความสำเร็จ ครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมาคมฯ บรรจงสร้างสรรค์งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลให้มีความแตกต่างออกไปกว่าทุกครั้งที่จัดมา ด้วยการจัดควบคู่ไปกับโลกเสมือนจริง Metaverse (Virtual SEMINAR & Exhibition Platform) ซึ่งผู้ชมที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็สามารถเข้าถึงงานได้เช่นกัน จีงเป็นที่มาของชื่องานใหม่ว่า TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 โดยมีคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เป็นประธานจัดงานฯ ในครั้งนี้  ซึ่งคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และ คุณชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน พร้อมผู้นำองค์กร สมาคมพันธมิตร และผู้เข้าชม เข้าร่วมอย่างเนืองแน่นนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของงานที่หลายคนประทับใจหลังจากที่มีโอกาสได้เข้ามาชมงานทั้ง Onground และ Online ด้วยสถิติเข้าชมงานร่วม 4,000 คนในเวลา 2 วัน และผู้เข้าชมทาง Online อีกกว่า 2,000 คน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมออกแสดงงานและจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ PEA Digital Utility และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ TEMCA จัดสัมมนาถึง 2 หัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านไฟฟ้าในเรื่อง “มาตรฐานระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เรื่อง Rapid Shutdown และ Arc Fault Protect” กับอีกหนึ่งเรื่องที่วิศวกรและช่างไฟฟ้าให้ความสนใจกับ “จุดสำคัญของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ พ.ศ.2564” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ TEMCA ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำงานด้านวิศวกรรมมารวมตัวกันที่งานนี้ กับการประชุม TEMCA Forum 2022 โดยมีผู้นำ 20 องค์กรเข้าร่วมประชุม กับหัวข้อ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่”

ไม่เพียงเท่านี้ สมาคมฯ จะนำท่านไปพบกับบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรรมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่ร่วมแสดงงผลิตภัณฑ์กว่า 70 บริษัท พร้อมนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาจัดแสดงเต็มพื้นที่บนฮอลล์ A-B ของศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมหลังจากห่างหายกันไปถึง 2 ปีจากโรคโควิด-19 ระบาด

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมภาพบรรยากาศอันยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ได้เลย…

ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok RHVAC 2022 & Bangkok E&E 2022

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2565 คุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย สมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 (Bangkok RHVAC 2022) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2565(Bangkok E&E 2022) ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ผู้แทนสมาคมรับโล่รางวัล การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย สมาคมฯ เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น จากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประกาศความพร้อม การจัดงานด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2022 ในประเทศไทย

“SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ แถลงข่าวนับถอยหลังประกาศความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและงานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชีย “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia  (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “แผนพลังงานไทยเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กับการขับเคลื่อนระบบการผลิตไฟฟ้าและการใช้กระแสไฟฟ้าของไทย” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณพงศกร ยุทธโกวิท  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คุณอำพล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียน (อาร์อี100) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภูวดล สุนทรวิภาต นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) มร.ริชาร์ด ไอร์แลนด์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือกับ GAT International ซึ่งได้ร่วมกันจัดงานประชุมแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ทั้ง 3 งาน ได้แก่งาน Enlit Asia 2022 (งานระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดแห่งเอเชีย 2022) งาน SETA 2022 (งานพลังงานและเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปี 2565) และงาน Solar+Storage Asia 2022 (งานพลังงานโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานแห่งเอเชียประจำปี 2565) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา Hall 100-104 บนพื้นที่กว่า 30,000 ตรม. งานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 งานกว่า 15,000 คน และมีผู้ร่วมแสดงนิทรรศการมากกว่า 350 บริษัท จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงพลังงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงกลุ่มบริษัท ปตท. และปตท สผ. คุณวุฒยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยืนอยู่แถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค และมีนโยบายเชิงรุกรวมถึงการกำกับดูแลด้านพลังงานที่ส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงดึงดูดการลงทุนมหาศาล นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2065-70 ซึ่งเป็นคำมั่นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาดในอนาคต โดยจะมีการอภิปรายบนเวที SETA 2022, Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะเป็นประเด็นสอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ ทั้งสิ้น โดยมีเนื้อหาสำคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation) (2) การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต (Fortifying and Creating a Next-Gen Power Grid) (3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Electrification of The ASEAN Economy) (4) ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (Electricity Prices Surging due to unexpected Circumstances) (5) การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Enabling Renewable Energy to meet RE Targets) และ (6) แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Roadmap to Net-Zero) สำหรับงานประชุมและนิทรรศการทั้ง 3 งานนี้ นับเป็นเวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริง รวมถึงยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้มีการอภิปรายและถกกันในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพาณิชย์ของธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน อีกทั้งจะมีการนำเสนอข้อมูล และรายงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานต้องเผชิญ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสในการขยายเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานจากวิทยากรที่มาจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำกว่า 200 แห่ง ที่จะหยิบยกประเด็นด้านพลังงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมพลังงานโลกกำลังวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง วิทยากรที่เข้าร่วมจะบรรยายและอภิปรายในประเด็นที่ท้าทายเหล่านี้ อาทิ ผู้บริหารจาก ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA)  การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) การไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (EVN) การฟ้าแห่งอินโดนีเซีย (PLN) และตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น  Indonesia Power, Trilliant, Wartsila, Shell, Mitsubishi,Siemens,ABB,JERA,Toyota และ Saudi Aramco และ อีกหลายองค์กร

TEMCA METAVERSE 2022 PROGRAM

กำหนดการ TEMCA METAVERSE 2022 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 สัมมนา TEMCA METAVERSE 2022

TEMCA METAVERSE 2022 PROGRAM

กำหนดการ TEMCA METAVERSE 2022 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี  2565 ภายใต้หัวข้อ : PEA Digital Utility

ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานTEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022

ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานTEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 ด้วยตัวเอง เพื่อให้ง่ายในเข้าชมงาน แคปหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน พร้อมแสดงผลการตรวจ ATK 72ชม. ก่อนเข้างานเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าชมงานแสดงสินค้าและการรับฟังการสัมมนา

ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

เปิดจองบูธสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมพลังงาน SETA 2022

เริ่มวันนี้! เปิดจองบูธสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมพลังงาน SETA 2022 . เตรียมพบกับการจัดงานด้านพลังงานอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย พบกับงานอีเว้นท์ครั้งยิ่งใหญ่ 3 งาน ที่รวมสุดยอดงานด้านพลังงานและนวัตกรรมแห่งอนาคตในที่เดียวทั้งงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 และ ENLIT ASIA 2022 ในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 . จองบูธแสดงสินค้าภายในงานทั้ง 3 วัน คลิกเลย! >> //setaasia.com/exhibition และ //solarstorageasia.com/book-a-stand . ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการด้านพลังงานระดับโลก พร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้มากที่สุดในเอเชีย รวมถึงการอัปเดตการลงทุนธุรกิจพลังงาน บนพื้นที่แสดงสินค้า 30,000 ตารางเมตร ที่นี่ที่เดียว . หากคุณเป็นหนึ่งที่ต้องการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านพลังงาน แนะนำ หรือ ซื้อ-ขายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยี และเข้าถึงผู้ที่มีความสนใจร่วมลงทุนด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลาดไม่ได้เด็ดขาด! . สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม ทั้ง 3 วันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> //setaasia.com/registration/  และ www.solarstorageasia.com/registration . หรือสำหรับธุรกิจใด ที่ต้องการจองพื้นที่เพื่อแสดง, จำหน่าย สินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงานทุกแขนง สามารถจองบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าภายในงานกิจกรรมทั้ง 3 วันได้ที่ลิงก์นี้ >>  //setaasia.com/exhibition/    และ //solarstorageasia.com/book-a-stand/ . แล้วพบกันในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา สนับสนุนการจัดงานโดย กระทรวงพลังงาน, กระทรวงคมนาคม, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปตท.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและงานแถลงข่าวงาน “TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและงานแถลงข่าวงาน “TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022” ระหว่างสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นผู้ลงนามร่วมกับ คุณสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ โดยมีคุณธีรภพ​ พงษ์พิทยาภา​ ประธานจัดงาน​ ฯ คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์​ กรรมการ​TEMCA.​ และผู้บริหาร​ PEA.ร่วมเป็นสักขีพยาน​ พร้อมร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED

ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA

คุณยงยุทธ รัตนโอภาส กรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ กรรมการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ 64 ปี กับคุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นำโดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  จัดประชุมเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กับ
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย,วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย ,นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนางจุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพมีทักษะทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะรองรับการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม ตามความต้องการของนายจ้าง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี และความก้าวหน้าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวหน้าต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

TEMCA Academy ร่วมให้การต้อนรับคณะฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Academy

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ และรศ.พิชิต ลำยอง ที่ปรึกษา คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ ในนาม TEMCA Academy ร่วมให้การต้อนรับ ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา และศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดและการเงินของสถาบันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าแฟ่ง กฟผ. ระยะที่ 2” ในการนี้ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือของสามหน่วยงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Academy

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรม

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก.นำคณะกรรมการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทย (Temca) ร่วมกับบริษัท​ คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน สมาคมศิษย์เก่า สจล. บริษัทเฟริส เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรม โดยได้ยอดผ้าป่าครั้งนี้ เป็นเงินจำนวนกว่า 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ถวายให้แด่ พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร เจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก ในโอกาสอันดีนี้พระเทพปริยัติมงคล เจ้าอาวาสวัดจองคำ( หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ จ.ลำปาง ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่​ เพื่อใช้ในการพิธีทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

?”แปลงต้นแบบน้อยหน่า Organic”?

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) และยังเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. ร่วมกับสมาชิก,เครือข่าย ,และพันธมิตร ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างต้นแบบ “เศรษฐกิจชุมชน” ยกระดับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดโครงการร่วมมือสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม C CSV (Corporate Creating Shared Value) โดยมี 5 ตำบลนำร่อง โดยมี ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้น ได้เข้าร่วมโครงการและได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก ที่ดำเนินการมากว่า1ปี และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโรเจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีเกษตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ ,การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาแก้ไขปัญหาเชื้อโรค/เชื้อรา รวมไปถึงการอบรมโดยมีการปฏิบัติสาธิตหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่มี N,P,K สูงตามความประสงค์ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งเรียนรู้จนขยายผลนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง และหนึ่งในนั้นมีแปลงน้อยหน่าต้นแบบที่ได้ปรับจากเกษตรเคมีมาสู่กระบวนการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ
ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเปิดตัวน้อยหน่าอินทรีย์ แห่งแรกของประเทศไทย และเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์” กับรอ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ดร.เกษม สร้อยทอง คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ณ. แปลงน้อยหน่าเกษตรอินทรีย์ของ อ.เรืองศักดิ์ กมขุนทด ในวันที่28 พค 65 เวลา10.00-12.00น.
สนใจโทรลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 081-470-2382

#ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สามารถรับการทดสอบได้ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย…สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

อัตราค่าทดสอบ 

ค่าอบรมไฟฟ้า คนล่ะ 1,000 บาท

ค่าทดสอบที่สมาคม สมาชิก 700 บาท

คนทั่วไป 1,000 บาท

ประเมินความรู้ความสามารถ คร.10

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

TEMCA ร่วมประชุมหารือเรื่องรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ กับสำนักกฎหมายของรัฐสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมด้วย คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ร่วมประชุมหารือกับทางสำนักกฎหมายของรัฐสภา เรื่องรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบอาชีพรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พ.ศ… เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.จักรพันธ์ จันทรเจริญ ผอ.สำนักกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้.

ตัวแทนสมาคมฯร่วมงานครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัท บิวคอน จำกัด

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณธรรมจักร นันทวิทยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวคอน จำกัด และในฐานะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ TEMCA เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 40 ปี พร้อมกันนี้ได้รับมอบพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานที่สำนักงานสมาคมฯ ด้วย เมื่อวันที่22 เมษายน 2565

TEMCA รับมอบโล่ประกาศเกียรติ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65

TEMCAเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือคู่มือ

เมื่อวันที่ 18. มีนาคม 2565. นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าพบ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล และ TEMCA Cable & Raceway App เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

TEMCA ร่วมกับสภาวิศวกรและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่และโครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับสภาวิศวกรและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่และโครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร และส่งมอบหนังสือคู่มือการติดตั้งงานระบบวิศวกรรม แก่ผศ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุพร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบอำมฤต รศ.พิชิต ลำยอง ตัวแทนสภาวิศวกร คุณวินัย ชูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตัวแทนผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จ.ชุมพร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2565

เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

TEMCA ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ และโครงการต้นแบบเศรษฐกิจ ชุมชน วันที่11กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-17.00 น. ณ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ประทิว จ.ชุมพรสนใจสอบถามรายละเอียดโทร.0894415645 0979455556


TEMCAเข้าพบ​คุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่า​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​คนใหม่

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย( TEMCA )นำคณะกรรมการ​สมาคมฯ เข้าพบ​คุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่า​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อแสดงความยินดี​ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่​ ณ​ อาคาร​ LED.​ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่2ธค.64

TEMCAร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 22 ปีและพิธีเบิกเนตรองค์พระวิษณุกรรม

คุณธีรภพ​ พง์พิทยาภา​ เลขาธิการ​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ( TEMCA ) ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 22 ปีและพิธีเบิกเนตรองค์พระวิษณุกรรม​ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสภาฯ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ.ลาดพร้าว 54 เมื่อวันที่30 พย. 64

ITAP 2021

ITAP 2021

In an ever-changing landscape, manufacturers are in urgent need of Industry 4.0 solutions to help future-proof and build a resilient business. Into its 4th edition, the Industrial Transformation ASIA-PACIFIC – a HANNOVER MESSE event happening from 22-24 November 2021, is an essential milestone for businesses to build a good core of talent, tech capabilities and, more importantly, to sustain these efforts vis-à-vis evolving customer needs.

 

With ‘Stepping Up Capabilities with Industry 4.0’ as the driving theme, the event focuses on driving transformation to help businesses to START, SCALE and SUSTAIN their I4.0 journey.

  Sign up now: //bit.ly/3vfVdPb 20% discount code for TEMCA members: 

ขอเชิญร่วมงาน IFSEA 2021 และ NIXT 2021 GoVIRTUAL

ขอเชิญร่วมงาน IFSEA 2021 และ NIXT 2021 GoVIRTUAL งานแสดงเทคโนโลยีอนาคตสําหรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียง พร้อมกับสัมมนาออนไลน์ มารับชม รับฟัง และสัมผัสกับนวัตกรรมล้ำยุคกับโซลูชั่น AV แบบบูรณาการ โดยผู้นำระดับโลกรายใหญ่ ๆ ในอุตสาหกรรม และ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตั้งแต่ข้อมูลกลยุทธ์เชิงลึกในอุตสาหกรรม ไปจนถึงการอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุด และโปรแกรมสัมมนาที่มอบโอกาสดี ๆ มากมายในการเรียนรู้ทั้งแนวลึกและแนวราบ จากผู้เชี่ยวชาญระดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม จัดงานระหว่างวันที่ 21 – 22 ต.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์ (GoVIRTUAL) สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ //infocomm-sea.com/en/Agriculture สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตุ๊กตา 082-0617459

มีข่าวมาบอกสำหรับช่างฝีมือที่ถือหนังสือรับรองปี2559

มีข่าวมาบอก สำหรับช่างฝีมือ ที่ถือหนังสือรับรองปี2559 ขณะนี้ได้หมดอายุแล้ว สามารถสแกน QR Code และกรอกแบบฟอร์มส่งกลับมายัง#ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 

การประชุมหารือเรื่องการประกาศปิดหน่วยงานก่อสร้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมฯ TEMCA นายเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และกรรมการเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสมาคมก่อสร้างไทยฯ เกี่ยวกับเรื่องประกาศปิดหน่วยงานก่อสร้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 เพื่อหาทางแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับคุณลิซ่า งามตระกูลพานิช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ฯ ณ สำนักงาน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

โครงการ” บางปลาน่าอยู่” ภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และ คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการบางปลาน่าอยู่ และคณะ ร่วมด้วยนายลือชา โพธิ์อบ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปลาเข้าพบท่านผู้ว่าวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียนนำเสนอโครงการ” บางปลาน่าอยู่” ภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ ที่สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ร่วมมือกับสภาวิศวกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมศิษย์เก่าสจล. ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลบางปลาเป็นหนึ่งในตำบลนำร่องของโครงการฯในด้านวิศวกรรม และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCACCSV
#CSV
#CreatingSharedValue
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.
#จังหวัดสมุทสาคร

โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

??โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่
ส่งมอบองค์ความรู้ มาตรฐานการติดตั้งและบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมของงานระบบ เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความปลอดภัย มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดี???? สร้างสังคมให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน???
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCA
#CSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่

ภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง”เครื่องปรับอากาศในอาคารชนิดส่งลมเย็น แบบต่อท่อลม”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง”เครื่องปรับอากาศในอาคารชนิดส่งลมเย็น แบบต่อท่อลม” โดย อาจารย์สมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์ และอาจารย์จิรศักดิ์. สุรโชต วิทยากรจากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทย ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและเทคนิคการจัดการอาคาร        

ผู้แทนสมาคมฯ​ ร่วมเป็นเจ้าภาพเสวดพระอภิธรรม​ คุณพ่อนิตย์ ดิษสุธรรม

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​ TEMCA.​ คุณชนะ​ ฉัตรธนพรโยธิน และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล กรรมการ ฝ่ายวิชาการ​ เป็นบิดาของคุณฑีฆายุ ดิษสุธรรม กรรมการ ฝ่ายวิชาการ ณ ศาลาราชอริยคุณาธาร วัดป่าประดู่

นายกTEMCA เข้าร่วมประชุมในเรื่องคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่2/2564

24 ก.พ. 64 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่2/2564 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดี เป็นประธานในการประชุมรวมทั้งนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดี และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

TEMCA ACADEMY l คู่มือประมาณราคางานระบบ EP 2

TEMCA ACADEMY l คู่มือประมาณราคางานระบบ EP 2
#ปัญหาการประมาณราคา Ep2
นายช่างร้ายเหลือร่วมพูดคุยกับคณะผู้จัดทำคู่มือการประมาณราคา นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพัฒน์ ประธานจัดทำคู่มือ

TEMCA ACADEMY : คู่มือประมาณราคางานระบบ EP.1

TEMCA ACADEMY : คู่มือประมาณราคางานระบบ EP.1
#คู่มือการประมาณราคางานระบบ นายช่างร้ายเหลือร่วมพูดคุยกับประธานจัดทำคู่มือการประมาณราคาในงานระบบ รวมถึงปัญหาต่างๆในการประมานราคากับ คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการทำงานรับเหมาพัฒนาต่อยอดเสริมทักษะในงานระบบ
#TemcaAcademy
#Temca
#CCSV
#TemcaChannel2020
#ช่างร้ายเหลือ

   

TEMCA ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่1/2564

วันที่10 ก.พ. 64 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่1/2564 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมรวมทั้งนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมฯและผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิกของสำนักงานสภาวิศวกร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิศวกรเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิก
เวลา . – . นาฬิกา เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564
————————————————————————-
จองคิวล่วงหน้า วัน ก่อนเข้ารับบริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิก
ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้จองคิวล่วงหน้า
จองคิวได้ที่ :
————————————————————————-
– จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
– สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการบริการได้ตามปกติ
สมาชิกสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ ONLINE ลดความเสี่ยง ลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อ COVID-19
สะดวก ง่าย ทำรายการได้ 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมาที่สภาวิศวกร ได้ที่ :

TEMCA Happy New Year 2021

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ ขอบคุณสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายที่สนับสนุนสมาคมฯในการจัดงานTEMCA FORUM & INNOVATION2021 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี และในปี64 สมาคมยังมีภาระกิจต่อเนื่อง ในโครงการ
TEMCA CCSV เช่นการจัดทำคู่มือในงานระบบ ทั้ง14เล่ม ,TEMCA ACADEMY ,TEMCA INNOVATION และTEMCA DIGITAL PLATFORM เป็นต้น

 

บริษัท บางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด มอบกระเช้า เนื่องโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่​ 2564​

คุณนพดล​ โคตรสุ Brand Marketing Communication & Digital Marketing บริษัท บางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด​ เข้าพบคุณบุญศักดิ์​ เกียรจรูญเลิศ​ นายก​ TEMCA.​ พร้อมมอบกระเช้า เนื่องโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่​ 2564​ ณ​ TEMCA

เลขาธิการ TEMCAร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ BSA Builing Safety Award 2020

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ เป็นตัวแทนนายกTEMCA เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ BSA Builing Safety Award 2020 ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือการติดตั้งแผงสวิตช์ ครั้งที่ 2

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือการติดตั้งแผงสวิตช์ ครั้งที่ 2 โดยมีคุณลือชัย ทองนิล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

TEMCA ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 ธค.63 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยพร้อมสมาชิก นำโดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติ จรูญเลิศ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี โดยรายได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้จะนำไปเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป

TEMCA Visit & Thank You PEA

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก สมาคมฯ นำคณะกรรมการเข้าพบคุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอบคุณทีได้ร่วมสนับสนุนงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 และได้ร่วมหารือแนวความร่วมมือเกี่ยวกับการทำคู่มือการติดตั้งต่างๆ ร่วมถึงการร่วมจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2021 PATTAYA พร้อมถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ 2021 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

TEMCA FORUM 2020 SMAR TCITY

 ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการด้านเทคนิค, แนวทางปฎิบัติสำหรับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน Smart City  สำหรับInfrastructure , การบริหารจัดการพลังงาน Energy Management , ระบบการสื่อสารที่มั่นคงในยุค 5G  ที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย ICT วันที่ 26 พย. 2563 เวลา 14.00-16.00 น CDC Crystal  Grand Ballroom ร่วมฟังฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หัวใจของอาคารคืองานระบบ SMART INSTALLATION

  ปัญหาการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนทำให้ผลลัพท์ของงานติดตั้งออกมาไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปัญหาเรื่องความปลอดภัย เชิญรับฟังการเสวนา และสร้างมาตรฐานร่วมกันสำหรับการติดตั้งงานระบบวิศวกรรม เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม Smart Installation Hand Book หลากหลายมุมมองกับงานระบบวิศวกรรม จากผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงผู้รับเหมา เช่น คุณภูเธียร พงษ์พิทยาภา               บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คุณเสวก ศรีสุชาต                     บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) คุณทวีป อัศวแสงทอง                  บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท์ จำกัด คุณเกียรติ อัชรพงศ์                   บริษัท ดับเบิ้ล อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด คุณจักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์              บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด คุณชัยชาญ อึ้งศรีวงศ์                 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย คุณชาตรี พงษ์วิไลย์                    เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมฟังเสวนา หัวใจของอาคารคืองานระบบ วันที่ 27 พย. 2563  เวลา 13.00-15.00 CDC Crystal  Grand Ballroom ร่วมฟังฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

EMC First กับ Smart city คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบต่อ Smart City อย่างไร ?

  EMC First  (Electromagnetic Compatibility First) หมายถึงความสำคัญทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรก ก่อนที่จะวางแผนดำเนินการออกแบบกิจการต่างๆทุกระดับ เช่น Smart City ซึ่ง EMC ในยุค AI หรือยุค IO ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การออกแบบโครงการต่างๆ ให้ถูกต้องเช่น โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถานีไฟฟ้า สถานีสื่อสาร  ท่อส่งก๊าซ  โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น การออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสมของโครงการที่มีแผนงานด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าจะช่วย ระบบที่มีพลังงานในรูปแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานได้อย่างถูกต้อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสัมมนา EMC First กับSmartCity โดย รศ.รอ.ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน  ทีปรึกษา TEMCA ด้านนวัตกรรม ในวันที่ 26 พย.63 เวลา 09.30-11.00 น ในงาน TEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok2020 @ CCD Crystal Grand Ballroom ร่วมสัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ

อุปนายกTEMCA ฝ่ายกิจกรรมต่างสมาคมและพัฒนาองค์กร รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ

คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมต่างสมาคมและพัฒนาองค์กร รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

TIEA Seminar : Grow Light Specific Technical Data & XML : Standard File Format of Luminaire Optical Data

TEMCA ร่วมพิธีเปิดงาน อาชีวศึกษายกกำลังสอง

พิธีเปิดงาน อาชีวศึกษายกกำลังสอง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนายกTEMCA คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ถนนรังสิต-ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อ่านข่าวเพิ่มเติม Click  ขอบคุณภาพข่าวจาก tcnewsstation

ความร่วมมือแห่งอนาคตระหว่าง TEMCA กับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายกสมาคมฯ​ คุณศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายก​ ฝ่ายวิชาการ​ คุณสกล​ ธนวนกุล​ และ คุณชนะ​ ฉัตรธนพรโยธิน​ กรรมการ​ฝ่ายวิชาการ เข้าพบรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง​ คณบดีวิทยาลับวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อประชุมสรุปภารกิจที่ผ่านมาและหารือความร่วมมือในอนาคต พร้อมกับเยี่ยมชมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ลงทะเบียนด่วน!!! สสว. สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2)พ.ศ…..ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.)เสนอใหัส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพโดยสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดย่อย(MicroSMEs)และวิสาหกจิขนาดย่อม(SmallSMEs)ตามนิยามของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เข้าถึง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ดังนี้   1) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมโดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการSMEs ท่ีได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายช่ือไว้เป็นวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมกับ สสว.
  2) การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตำ่สุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างหากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ(SMEs) ที่ข้ึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมเสนอราคาสูงกว่าราคาตำ่สุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมรายน้ัน
  ทั้งนี้ในการขึ้นนทะเบียนดังกล่าวสมาชิกที่มีคุณสมบัติสามารถดำเนินการได้โดยสมาชิกเอง โดยข้ึนทะเบียนOnlineที่Websiteของสสว.www.sme.go.th (สามารถลงทะเบียนได้หลังวันที่ตุลาคม 2563) หรือ ส่งข้อมูลของท่านมาให้สมาคมฯภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ทาง temcathai@yahoo.comโดยกรอกข้อมูลในไฟล์Excelซึ่งจะดาวโหลดได้จากลิ้งด้านล่างน้ี เพื่อสมาคมจะนำส่งสสว.ตรวจสอบอนุมัติตามหลักเกณฑท์ที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อให้ทันการเริ่มใช้มาตรการส่งเสริมน้ีกับหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   อน่ึงขอให้สมาชิกพยายามกรอกข้อมูลให้มากที่สุดโดยเฉพาะข้อมูลผู้มีอานาจลงนามซึ่งงทางสสว.จะติดต่อโดยตรงเป็นทางการ เพื่อการยืนยันความต้องการในการเข้าลงทะเบียน ทั้งน้ีหากสมาชิกสงสับการกรอกข้อมูลประการใดให้โทรถามได้ที่สสว.ฝ่ายนโยบาย และแผนส่งเสริม SME 022983021,022983033
 
 

การประชุมสัญจร​คณะกรรมการบริหาร TEMCA

การประชุมสัญจร​คณะกรรมการบริหาร TEMCA และร่วมทำบุญปลูกป่าวัดปฐมวิเวก สาขาวัดหนองป่าพง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านกล้องวงจรปิด(CCTV)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านกล้องวงจรปิด(CCTV) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดย คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับ คุณเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563    

ผู้แทน TEMCA เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ และคุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก ฝ่ายอบรมและผลประโยชน์สมาชิก เป็นผู้แทน TEMCA เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม โรงแรม เอสซี ปาร์ค วันที่ 19 สิงหาคม 2563

นายกTEMCA นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ชั้น 21 อาคาร LED. สำนักงานใหญ่ PEA วันที่ 14 สิงหาคม 2563    

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCAร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA นำคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี กับคุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ ตึก ท 103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 13 สิงหาคม 2563

3 สมาคมวิชาชีพ คัดค้านการเปิดตลาดงานก่อสร้างภาครัฐให้ต่างชาติที่เป็นสมาชิกมาแข่งขันอย่างเสรี

3 สมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ( นายก​สมาคม)​ สมาคมอุตหกรรรมก่อสร้างไทย ฯ โดยคุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล (นายกสมาคม)​ สมาคมวิศวกร ที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยคุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี​ (เลขาธิการ)​ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านการเปิดตลาดงานก่อสร้างภาครัฐให้ต่างชาติที่เป็นสมาชิกเข้ามาแข่งขันอย่างเสรีตามข้อตกลง CPTPP ที่รัฐบาลไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิก พร้อมเสนอมาตรการกํากับดูแล และพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลก่อนที่จะเข้าร่วม​เป็นสมาชิก CPTPP ต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน​ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและ ก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยมีคุณเกียรติ​ สิทธิอมรเป็นประธาน เมื่อวันที่​ ๑๐ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม​เคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

            สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ASHRAE THAILAND CHAPTER สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยในการดำเนินงานในวาระแรก ได้แต่งตั้ง คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ
 

นายก TEMCA นำคณะกรรมการชุดใหม่เข้าแนะนำตัวกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA นำคณะกรรมการชุดใหม่เข้าแนะนำตัวพร้อมกับนโยบาย CCSV กับคุณธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้หารือแนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

TEMCA เข้ารับมอบช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จ.อุบลราชธานี

             คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ (TEMCA) และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับมอบช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำนวน 12 ท่าน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จ.อุบลราชธานี ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563        

นายก TEMCA และคณะกรรมการชุดใหม่เข้าแนะนำตัวกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง พร้อมกับนโยบาย CCSV

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA นำคณะกรรมการชุดใหม่แนะนำตัว พร้อมกับนโยบาย CCSV กับคุณสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุการไฟฟ้านครหลวง และได้หารือแนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส  

พัธมิตรสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

เหล่าพัธมิตรสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ เนื่องในโอกาสเข้ารับนายกสมาคมฯ ในงานประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องเมต้า 1 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ โดยมี   > คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี   > คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ,คุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ และคุณฉัตรชัย พ่วงสุวรรณ กรรมการ ร่วมแสดงความยินดี   > ผู้แทนวิศวกรรมถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก , คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ คุณลือชัย ทองนิล ประธานสาขาไฟฟ้า และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดี   > ผู้แทน บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จํากัด ร่วมแสดงความยินดี

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป – EGCO

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป – EGCO พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ณ อาคาร EGCO ราชบุรี

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมฯ (TEMCA) ร่วมด้วยนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรให้กับกรมอาชีวะ

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมฯ (TEMCA) ร่วมด้วยนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ ร่วมประชุมกับคุณวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ, คุณอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ และเลขากรมอาชีวศึกษา​และผูู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยเทคนิคพลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธื์, วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้กับกรมอาชีวะ ​ ณ​ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลย์ลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

 

นางสาวชนิดาภา พิชิตการค้า ผู้จัดการสมาคมฯ (TEMCA) และนางสาวนฤมล แย้มสกุลณา วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อแนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบให้กับผู้รับการฝึกที่จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นางสาวชนิดาภา พิชิตการค้า ผู้จัดการสมาคมฯ (TEMCA) และนางสาวนฤมล แย้มสกุลณา วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อแนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบให้กับผู้รับการฝึกที่จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานในบริษัท โดยมี นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบคู่มือทางวิชาการให้กับทางสถาบันฯ เพื่อเป็นสื่อการสอนต่อไป

 

การประชุมหารือ “เรื่องท่าทีของกลุ่มวิชาชีพก่อสร้างและวิศวกรรมต่อการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก​ข้อตกลง ​CPTPP​ ของรัฐบาล”

การประชุมหารือ “เรื่องท่าทีของกลุ่มวิชาชีพก่อสร้างและวิศวกรรมต่อการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก​ข้อตกลง​ CPTPP ​ของรัฐบาล “โดยมีผู้แทน 3 สมาคม คือ คุณณัษฐา​ ประโมจนีย์​ อุปนายก​ ฝ่ายกฎระเบียบการค้า​ TEMCA คุณเชิดศักดิ​​์​ วิทูราภรณ​์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ และคุณฉัตรชัย​ มงคลวิเศษไกวัล ที่ปรึกษาอุปนายก​ TEMCA คุณอังสุรัสดมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯ คุณธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการและคุณสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช อุปนายกในประเทศ​ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมฯ (TEMCA) ร่วมด้วยนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์อุปนายกฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ นำเสนอโครงการนำร่อง TEMCA CCSV กับคุณวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมฯ (TEMCA) ร่วมด้วยนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์อุปนายกฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ นำเสนอโครงการนำร่อง TEMCA CCSV กับคุณวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ และ คุณอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ และเลขากรมอาชีวศึกษา​พร้อมคณะ ร่วมกันหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรอาชีวะ​ ณ​ ห้องวชิราวุธ อาคาร
ราชวัลย์ลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​ TEMCA​ และคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์​ ณ​ ห้อง​ 3201 ตึกบรรเจิด​ ชลวิจารณ์​ สภาหอการค้าฯ

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​ TEMCA​ และคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์​ ณ​ ห้อง​ 3201 ตึกบรรเจิด​ ชลวิจารณ์​ สภาหอการค้าฯ

   

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ เป็นนายกสมาคมฯ ในวาระ 2563-2564 ณ Hall 1 Banquet at Nathong         

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นำสมาชิกกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง​ เข้าพบ​คุณภาณุมาศ​ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA.​ และคุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นำสมาชิกกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง​ เข้าพบ​คุณภาณุมาศ​ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อหารือความเดือดร้อนจากการที่ต้องจัดหาลูกถ้วย Porcelain
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

TEMCA ร่วมกับ ACAT และ EMCI FOUNDATION จัดทำ “โครงการติดตั้งต้นแบบระบบระบายอากาศ Cohort Ward รองรับโรคเชื้อติดต่อ COVID-19”

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (EMCI FOUNDATION) จัดทำ “โครงการติดตั้งต้นแบบระบบระบายอากาศ Cohort Ward รองรับโรคเชื้อติดต่อ โควิด 19” ให้กับ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ นายก ACAT พร้อมคณะกรรมการ TEMCA ส่งมอบโครงการฯ ให้กับ นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์    

กฟภ. ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ ร่วนนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563 (PEACON & Innovation 2020)

กฟภ. ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงาน กฟภ.และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ ร่วนนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563 (PEACON & Innovation 2020) วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์รายการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ท่านที่สนใจสมารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

TEMCA และ EMCI FOUNDATION มอบอุปกรณ์กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA), คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภาเลขาธิการ, คุณยงยุทธ รัตนโอภาส กรรมการฝ่ายกฎระเบียบการค้า เป็นตัวแทนสมาคมฯ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล​(EMCI FOUNDATION) ​มอบอุปกรณ์กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ   โดยอุปกรณ์กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายที่สมาคมฯ มอบให้ในครั้งนี้จะถูกนำไปติดตั้งที่คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ (Special Clinic) คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        -19        

6 ข้อแนะนำด้านการปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับการเปิดห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

6 ข้อแนะนำด้านการปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับการเปิดห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  -19 

13 พ.ค.63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียน เป็นผู้แทนสมาคมฯ (TEMCA) และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล​ (EMCI FOUNDATION) ​​มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

13 พ.ค.63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ เป็นผู้แทนสมาคมฯ (TEMCA) และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล​ (EMCI FOUNDATION) ​​มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ โดยมี นพ.จอมเทพ หวังสันติตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ    

13 พ.ค. 63 คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมต่างสมาคม เป็นตัวแทนของ TEMCA และ EMCI FOUNDATION มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับศูนย์บริการสาธารสุข 64 คลองสามวา

13 พ.ค. 63 คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมต่างสมาคม เป็นตัวแทนของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล(EMCI FOUNDATION)​ ​มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับศูนย์บริการสาธารสุข 64 คลองสามวา โดยมีนพ.ดรณ์ ศรศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา เป็นผู้รับมอบ​

   -19  

   

ภาพจากน้ำใจชาว TEMCA และ EMCI FOUNDATION ที่ได้ส่งมอบชุด PPE พร้อมหน้ากากให้กับ ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

จากน้ำใจชาว TEMCA และ EMCI FOUNDATION ที่ได้ส่งมอบชุด PPE พร้อมหน้ากากให้กับ ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เสมือนเสื้อเกราะที่นักรบชุดขาวได้สวมใส่ ส่งกลับมาให้พวกเราได้ทราบว่าเขาได้ใช้แล้วนะครับ
 
   -19  
 

12 พ.ค. 63 คุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก ​เป็นผู้แทนสมาคม​ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล​ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วย-ทีมแพทย์โควิด-19 ให้กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

คุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก​ สมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคม​ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล​  มอบชุด PPE สีขาว หน้ากากอนามัย N 95 และ ถุงครอบรอบเท้า ให้กับกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางสุดใจ เคลือวานิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ​  

08 พ.ค. 63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียน​สมาคมฯ เป็นผู้แทน​สมาคมฯ ​และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วย-ทีมแพทย์โควิด-19 ให้โรงพยาบาล 2 แห่ง

08 พ.ค. 63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียนสมาคมฯ เป็นผู้แทน​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วย-ทีมแพทย์โควิด-19 ให้โรงพยาบาล 2 แห่ง  

1. โรงพยาบาลปทุมธานี
มอบอุปกรณ์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจาย โดยมี​เจ้าหน้าที่ศูนย์โควิท รพ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ

 

2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
มอบอุปกรณ์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจาย โดยมีทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

08 พ.ค. 63 คุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก​สมาคมฯ เป็นผู้แทน​สมาคมฯ ​และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วย-ทีมแพทย์โควิด-19 ให้โรงพยาบาล 3 แห่ง

08 พ.ค. 63 คุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก​สมาคมฯ เป็นผู้แทน​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วย-ทีมแพทย์โควิด-19 ให้โรงพยาบาล 3 แห่ง    

1. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดศักดิ์
มอบกล่องครอบคนไข้ความดันลบ โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ​

 

2. โรงพยาบาลทุ่งตะโก​
มอบอุปกรณ์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจาย, ชุด PPE สีขาว และหน้ากากอนามัย N 95 ​โดยมี​ น.พ.ณรงค์ชัย ใจเย็น เป็นผู้รับมอบ​

 

3. โรงพยาบาลหลังสวน
มอบอุปกรณ์ กล่องแผงกันเชื้อฟุ้งกระจาย, ชุด PPE สีขาว และหน้ากากอนามัย N 95 ​โดยมี​ คุณธิติชัย บุญรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ​ เป็นผู้รับมอบ​

   

2 พ.ค.63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล เป็นผู้แทนสมาคมฯ และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย มอบกล่องครอบคนไข้ความดับลบ ให้ รพ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียน เป็นผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย มอบกล่องครอบคนไข้ความดับลบ ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ กิตติชัย ปักธงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นผู้รับมอบ  

Geo Connect Asia 2021

24th & 25th March 2021| Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

  Geo Connect Asia 2021 (GCA21) is an inaugural exhibition-led geospatial and location intelligence event with a specific focus on Southeast Asia – one of the world’s fastest growing regions.   Comprising a 2-day exhibition and conference, the show will bring together over 2,500 corporates, regulators, tech start-ups and more to discuss global geospatial information development and collaborate on tackling today’s key global challenges.   Our primary industry vertical markets include:  
-Agriculture & Forestry

-Asset Management -Construction & Real Estate -Disaster Relief & Emergency Planning

-Government Planning & Mapping Agencies

-Insurance

-Logistics, Warehousing & Distribution -Maritime & Fisheries -Mining -Smart Cities

-Utilities

Visit  for more information.  

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน ผ่านวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

รายชื่อผู้รับเหมา งานติดตั้ง Cohort Ward ในภาวะฉุกเฉิน

TEMCA ขอเชิญสมาชิกฯ บริษัทผู้รับเหมาเข้าร่วมสร้างความพร้อมรับงานสถานพยาบาลผ่าวิกฤติโควิด-19

TEMCA ขอเชิญสมาชิกฯ บริษัทผู้รับเหมาเข้าร่วมสร้างความพร้อมรับงานสถานพยาบาลผ่าวิกฤติโควิด-19
 
ด้วยทาง วิศวกรอาสา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ได้รวมตัวกันเฉพาะกิจในการไปสำรวจสถานพยาบาลที่ต้องการสร้างห้องสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามต้นแบบและ Form ของ ACAT
รายละเอียด :
 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์ที่เร่งด่วน และรองรับกับโรงพยาบาลที่ไม่มีผู้รับเหมา ACAT ได้ประสานงานมายัง TEMCA
 
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น TEMCA จึงใคร่ขอเชิญชวนบริษัทผู้รับเหมาที่มีความพร้อมในการเข้าไปรับงานในสถานพยาบาลดังกล่าว ลงชื่อบริษัท ผู้ประสานงานกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
 
#TEMCA2020 #Covid19

ปรับโฉมธุรกิจของคุณด้วย Digital Transformation ก้าวสู่เส้นชัยด้วยเทคโนโลยีที่จะปฏิรูปธุรกิจของคุณได้ที่งาน InfoComm Southeast Asia 2020

ปรับโฉมธุรกิจของคุณด้วย Digital Transformation

ก้าวสู่เส้นชัยด้วยเทคโนโลยีที่จะปฏิรูปธุรกิจของคุณได้ที่งาน InfoComm Southeast Asia 2020

 

9 – 11 กรกฏาคม 2563

ไบเทค บางนา ฮอล 101, 102

  InfoComm Southeast Asia เป็นงานแสดงโซลูชั่นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบบูรณาการที่ดีที่สุดในโลก สำหรับมืออาชีพ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญ จากทั่วทั้งภูมิภาค เป็นงานที่คุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง   ในงานจะประกอบไปด้วย บริษัทชั้นนำกว่า 200 บริษัท ที่มาร่วมจัดแสดง อาทิ Epson, One System, Panasonic, Philips Display และ Samsung และพบกับงานสัมมนาสำหรับ มืออาชีพในอุตสาหกรรมอีกมากมาย ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ หรืออีเมล์ kob@expointer.net

   

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จากคุณธวัชชัย เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 24 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) TEMCA

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 24 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยมีคุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยให้การต้อนรับ  

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” เพื่อให้บริการประชาชน ในการค้นหารายชื่อช่างที่มีทักษะฝีมือดี มีมาตรฐาน ซึ่งผ่านการอบรมหรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว โดยให้บริการจำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ และ ช่างประปาและสุขภัณฑ์ โดยมีนายอภิญญา สุจิตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  และผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยสมาคมฯ ได้จัดแผงสาธิตมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จาก ศูนย์ทดสอบสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สาขาบริษัทเซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, สาขาบริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัดและบริษัทเฟล็กซ์คอม จำกัด โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกให้การต้อนรับ        

คุณสมชาย​ เจษฎานภางวงศ์​ นายก​สมาคมฯ​ ถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ ​ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 

วันที่ 3 มี.ค. ​2563

คุณสมชาย​ เจษฎานภางวงศ์​ นายก​สมาคมฯ​ ถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ ​ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
​ณ​ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน​ เป็นประธานในพิธีฯ​

 

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกฯ รับมอบผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 15 คน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รับมอบผู้รับการฝึกคุณภาพ โครงการจากปลายขวานทองสู่โลกการทำงานภายใต้กระทรวงแรงงาน จำนวน 15 คน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โดยมีคุณธวัช เบญจากิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน มาเป็นประธานในพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

TEMCA ขอเชิณร่วมจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA”

TEMCA โดยนายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นำกรรมการ ร่วมงาน ELECRAMA 2020 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2563 ณ India Expo Mart, Greater Noida, NCR Delhi, India

สมาคมฯ โดยนายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นำกรรมการ และสมาชิก รวม 15 ท่าน ร่วมงาน ELECRAMA 2020 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2563 ณ India Expo Mart, Greater Noida, NCR Delhi, India ตามคำเชิญของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์อินเดีย (IEEMA) โดยมีพันธกิจในการเข้าร่วมโปรแกรม CHANGEXCHANGE 2020 – 5th Reverse Buyer-Seller Meet (RBSM)  

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า…ไม่ยากอย่างที่คิด

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า…ไม่ยากอย่างที่คิด ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ. ห้องประชุมดงยาง 1 อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
งานอบรมร่วมเรียนรู้ 1 วันเต็ม พร้อมสรรพทั้งวิชาการ โภชนาการด้วยมิตรจิตมิตรใจฉันท์พี่น้องแบบฉบับท้องถิ่นปักษ์ใต้
 
บรรยายโดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ
 
ลงทะเบียนออนไลน์
.
      
      
      

คุณสมชาย​ เจษฏาวงศ์​ นายก TEMCA มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายก TRA เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คุณสมชาย​ เจษฏาวงศ์​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณศิริ เตชะลปนรัศมี นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA)​ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่​ ณ​ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  

TEMCA ร่วมกับมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบทุนการศึกษาบุตร/ธิดาของพนักงาน/ช่าง บริษัทสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 33 ทุน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบทุนการศึกษาบุตร/ธิดาของพนักงาน/ช่าง บริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 33 ทุน

 

Asia Pacific Rail 2020

1 – 2 July 2020 | BITEC, Bangkok, Thailand The future of rail in Asia Website:   Bringing together rail professionals for over 21 years, is one of Asia’s premier railway industry events. Attended by movers and shakers of Asia’s rail sector, the event will feature 100 leading exhibitors showcasing the latest technologies and innovations in digital rail, urban mobility, signaling, communications, track infrastructure, rolling stock, automated ticketing system, asset management, condition monitoring, mainline, construction and more.  

Register for your free exhibition pass now:

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างบุคคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร

 

คุณสมชาย​ เจษฏานภาวงศ์​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA)​ นำคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คุณสมชาย​ เจษฏานภาวงศ์​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA)​ นำคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธวัช เบญจาทิกุล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือ​ของสองหน่วยงาน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#TEMCA2019

   

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 20 ปี

30 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) และนายศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายก​ฝ่ายวิชาการและพฒนาฝีมือแรงงาน​ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร  

TEMCA นำโดย คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 FAPECA & AFEEC CONFERENCE ณ Kimdaejung Convention Centre, Gwangju, Korea.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) นำโดย คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 FAPECA & AFEEC CONFERENCE ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ Kimdaejung Convention Centre, Gwangju, Korea. การประชุม FAPECA Conference ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Conference theme) “Power System Interconnection” โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม และนำเสนอรายงานทั้งหมด 8 ประเทศ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณพฤฒิชัย จงเลิศวณิชกุล เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอรายงาน (Paper Conference)เรื่อง Power System Interconnection Projects between Thailand and its Neighboring Countries.           

15 พ.ย. 62 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกฯ ให้การต้อนรับ Ir.Yau Chau Fong -Chairman of AFEO AEI EI และ Mr. Ng Win Siau – National Working Group head for Malaysia

15 พ.ย. 62 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกฯ, คุณมโน สีตะสิทธิ์, คุณทินกร เอกนิรันต์, คุณยงยุทธ รัตนโอภาส คณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Ir.Yau Chau Fong -Chairman of AFEO AEI EI และ Mr. Ng Win Siau – National Working Group head for Malaysia เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองหน่วยงาน #TEMCA2019  

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง TEMCA เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร”

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร” ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ในงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 #TEMCA2019  

TEMCA และ EN KKU จัดอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร”

วันพฤหัสบดีที่ ​31 ตุลาคม 2562 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร”
ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน​และคุณศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดจำนวน 74 คน​  และในการจัด TEMCA Road Show 2019 ภาคอีสาน ในครั้งนี้ TEMCA ได้รับการสนับสนุน จาก 7 บริษัทคือ

1.อาซีฟา บมจ. 2.ตาดีเทคโนโลยี (998) บจก. 3.สตาบิล บจก. 4.เอวีร่า บจก. 5.เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า บจก. 6. เฟิร์ส เทคโนโลยี บจก. 7.ไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเมนท์ บมจ.             

คุณอรพรรณ​ โมคกุล​ เป็นผู้แทน​ TEMCA ​เข้าร่วมพิธีเปิดบูท Gen Thai Pavilion​ ในงาน Smart City Solutions Week 2019

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 คุณอรพรรณ​ โมคกุล​ เป็นผู้แทน​ TEMCA ​เข้าร่วมพิธีเปิดบูท Gen Thai Pavilion​ ในงาน Smart City Solutions Week 2019 จัดโดยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย​  โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธาน  

TEMCA ขอเชิญร่วมงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 Engineering for Society Digital Transformation in Engineering

  วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ IMPACT Forum

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีทุกหัวข้อ!!
ลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ โดย Scan QR code เลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ

  แล้วอย่าลืมแวะมาทักทายกันได้ที่บูท TEMCA นะครับ #TEMCA2019  

TEMCA ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร”

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) จัดอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร”  

บรรยายโดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00-16.30 น.
ณ. ห้องประชุม 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หลักการและเหตุผล
การประมาณการราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร เป็นงานที่มีความสำคัญและต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง จัดซื้อ มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบ และรอบคอบเป็นอย่างมาก ผลงานของผู้ประมาณราคาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการประกวดราคา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จึงได้จัดอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคารให้กับนิสิตนักศึกษา วิศวกรและผู้ที่สนใจ

    ลงทะเบียนออนไล์ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย    

TEMCA ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากร​ สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์​ (MARA)​ ณ​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 3​ ชลบุรี

9 ต.ค. 2562 คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)​ คุณมโน​ สีตะสิทธิ์​ ที่ปรึกษา​กรรมการ​, คุณอรพรรณ​ โมคกุล​ ประธานจัดงาน​ TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากร​ สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์​ (MARA)​ ณ​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 3​ ชลบุรี​ โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี   #TEMCA2019  

TEMCA ขอเชิญสมาชิกฯ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสมาในหัวข้อน่าสนใจที่จัดโดย สภาวิศวกร

วันหฤหัสบดีที่ 10 ตุสาคม 2562 เวลา 09.30-13.30 น. งานเสวนาเรื่อง”๒๐ ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิหวกรรม” ณ ห้อง 3 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ร่วมจัดในงาน SETA 2019)  

วันพุธที่ 30 ต.ค.2562 เวลา 08.00-13.00 น.
งานเสวนาเรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย”  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

สนใจติดต่อลงทะเบียนที่  

       

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน” โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา, นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” มี ณ อาคารหอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยทีม TEMCA อาสาร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ลงพื้นที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2562 บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 200 หลังคาเรือน วันที่ 29 กันยายน 2562 บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 411 หลังคาเรือน โดยจัดแบ่งทีม เป็น 40 กลุ่มการทำงาน แยกย้าย ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า   หลังจากทีม TEMCA อาสาจบภารกิจวันที่สอง(29 กันยายน 2562) ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมาให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เพื่อปฏิบัติบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และตอนนี้ยังคงต้องการวัสดุอุปกรณ์อีกจำนวนมาก  
     

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก ​TEMCA.​ พร้อมด้วยคุณทินกร เอกนิรันดร์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก ​TEMCA.​ พร้อมด้วยคุณทินกร เอกนิรันดร์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ​ 90​ ปี​แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ณ​ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA นำคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ​ TEMCA Magazine เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA นำคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ​ TEMCA Magazine เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอสัมภาษณ์ลง TEMCA Magazine ฉบับที่ 2 ปีที่ 26 เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562
ณ การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
#TEMCA2019

คุณสมชาย​ เจษฎายงนภาวงศ์ นายก​ TEMCA​ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEA CON & INNOVATION 2019) 

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณสมชาย​ เจษฎายงนภาวงศ์ นายก​ TEMCA​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEA CON & INNOVATION 2019) โดย​มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา​ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไท​ย​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  PEA จัดงาน PEACON & INNOVATION 2019 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 รวมทั้งส่งเสริมให้ PEA บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรก้าวสู่ยุค PEA Digital Utility รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ  

PEACON & INNOVATION 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย
– กิจกรรมวิชาการด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร
– จัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ PEA
– การเสวนาเรื่อง “Big Data and Data Analytic for Public Utility”
– การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่อง “Potential of Big Data Analytics in Energy Business” “Smart City” “Democratization of Energy” และ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม”
– การนำเสนอบทความทาง วิชาการจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถจำนวน 197 บทความ

    ข้อมูลอ้างอิง : Fackbook 

TEMCA ขอเชิญร่วมอบรม “การติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน วสท.”

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ Workshop Room 3 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

จัดโดย
 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

วิทยากร นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท.

 

หลักการและเหตุผล
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์, สถานพยาบาล ท่าอากาศยาน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารอื่นๆ ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักขัดข้อง ดังนั้นการติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จึงจัดการอบรมเรื่อง “การติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน วสท.” ในงาน SETA 2019 ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 9.00 -16.30 น.) เพื่อติดตั้งเครื่องกำเนินไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานได้และส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อกำหนดตามมาตรฐาน ในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทำสอบเครื่องกำเนินไฟฟ้า
2. เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3. ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง

  QR Code สำหรับลงทะเบียน Online  

Download Brochure : GenThai Brochure 2019

       

TEMCA ขอเชิญผู้กระกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง”

TEMCA ขอเชิญผู้กระกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง”  

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  จัดโดย กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
ด่วน! รับจำนวนจำกัด (บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน)

  ลงทะเบียนออนไลน์  

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม​ ครั้งที่​1-1/2562

เมื่อวันที่ ​16​ ก.ค.62​ เวลา 13.30​ น. ณ​ ห้องประชุม​ 1​ ชั้น​ 2​ สำนักงานสภาวิศวกร​ โดยมีคุณศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายก​ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง​, คุณเลิศชาย​ พาชีรัตน์​ อุปนายก​ ฝ่ายกิจกรรมต่างสมาคมและคุณอุทิศ​ ต่อวิริยะตระกูล​ นายทะเบียน​ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้​ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา​หารือเรื่องการจัดงาน​ TEMCA FORUM 2020 ซึ่งสภาวิศวกรเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2020    

TEMCA Skills Competition 2019 : แข่งขันช่างระบบประกอบอาคารระดับมืออาชีพ

ตามที่สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดการแข่งขัน TEMCA Skills Competition 2019: แข่งขันช่างระบบประกอบอาคารระดับมืออาชีพ ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา นั้น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม ทีมละ 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน มีผลการแข่งขันดังนี้   ? รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ “บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด” – นายเพ็ชร์ จันทร์เพ็ง – นายสาคร สาระรัตน์ – นายพลเชฏฐ์ บุตรคุณ – นายคงศักดิ์ ภูเยี่ยมใจ   ? รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ “บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิช จำกัด” – นายภานุวัฒน์ ทองเหลา – นายประจักษ์ ชมศิริ – นายเสกล เนาวบุตร – นายกุลศักดิ์ มาตรงามเมือง   ? รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ “บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนตรัคชั่น จำกัด” – นายธงชัย แวงวรรณ – นายสมพล สมภาร – นายพิชิต ชินจักร์ – นายเอกสิทธิ์ มาเอี่ยม      

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน

   

นายสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายกสมาคมฯ​ พร้อมด้วย​คุณ​สากล​ ได้เข้าร่วมประชุมกับ​สมาพันธ์การปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นไทย​ ณ​ สภาอุตสาหกรรมไทย

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยนายสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายกสมาคมฯ​ พร้อมด้วย​คุณ​สากล​ ได้เข้าร่วมประชุมกับ​สมาพันธ์การปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นไทย​ ณ​ สภาอุตสาหกรรมไทย  

The Future Energy Show Thailand 2019

27-28 November 2019 | Impact Convention Centre, Bangkok   The future of energy in Thailand   Website:   Launching this 27-28 November, is Thailand’s most exciting energy event. It will gather 2000 stakeholders of the energy eco-system in Thailand and beyond to discuss industry strategies, trends, and key innovation to help local energy stakeholders further drive Thailand’s renewable and smart energy development and replicate industry best practices   It will facilitate 8 free-to-attend on the latest technology in solar, storage, wind, smart grids, power generation, transmission and distribution and e-mobility, featuring high-calibre speakers from leading companies including BCPG, Energy Absolute, EGAT and DEPA. 50 exhibitors are also expected to join the show to display the latest innovations and technologies.   We are bringing 10 years expertise of running country-leading energy events around the world to Thailand – from the Philippines, Vietnam, Africa and the Middle East.   .  

TEMCA Members can enjoy a special exhibition rate: USD390/sqm (usual price USD500/sqm)

สมัครเข้าร่วมการสัมมนาภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA

 

ดาวโหลดใบสมัคร : สัมมนางาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA

แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ครั้งที่ 35 ภายใต้แนวคิด “Ready to go กล้าที่จะก้าว”

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมด้วยนายอนุโลม อุตะมะพันธุ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ครั้งที่ 35 ภายใต้แนวคิด “Ready to go กล้าที่จะก้าว” ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่การเรียนรู้ ก้าวนำสู่โลกดิจิทัล ก้าวทันเทคโนโลยี ในยุค Technology Transform ก้าวไปสู่ Smart City ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก
 
#TEMCA2019 #TEMCAPATTAYA #ReadyToGo #กล้าที่จะก้าว

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก ​TEMCA มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ​ คุณสุทธิ​ สุโกศล​ ปลัดกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก ​TEMCA.​ พร้อมด้วยคุณศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง,​ คุณรณรงค์​ กิติรักษ์​ อุปนายก​ฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก​ และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ​ คุณสุทธิ​ สุโกศล​ ปลัดกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สมาคมฯ จัดอบรมเรื่อง การประมาณราคางานไฟฟ้าในอาคาร

สมาคมฯ จัดอบรมเรื่อง การประมาณราคางานไฟฟ้าในอาคาร โดย คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง AMBER2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 79 คน  

ภาพบรรยากาศประชุมวางแผนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการจัดงาน TEMCA Skills Competition 2019

ภาพบรรยากาศประชุมวางแผนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการจัดงาน TEMCA Skills Competition 2019 ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการจัดโครงการ  

คุณสมชาย​ เจษฏานภาวงศ์​ นายก ​TEMCA. ร่วมพิธีเปิดงาน ​LED. Expo ​Thailand​ 2019 + Light​ ASEAN BMAM EXPO ASIA 2019​ และ​ K-Fire Safety Bangkok 2019

โดยมี ดร.สราวุธ​ แก้ว​ตาทิพย์​ รองปลัดกระทรวงพลังงาน​ เป็นประธานเปิดงาน ณ​ ศูนย์แสดงสินค้า​และการประชุม​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี​    

NEPCON ASIA

NEPCON ASIA  

Date & Location

August .28-30,2019 Shenzhen Convention & Exhibition Center, China    

Area & No. of exhibitors

60,000 sqm 800+ exhibit brands    

Organizer

Reed Exhibitions CCPIT Electronics & Information Industry Sub-council    

Exhibition Brief

The show will be themed around 5G.The exhibition floor will feature new technologies and products from across the field of electronics manufacturing. These will include surface mounting technology, soldering and dispensing, test & measurement, automation and Industry 4.0, circuit board and automotive electronics.    

Registration Link

   

Benefits of Bringing Visitor Delegation

 •  –  15 USD per person the company brings
 •  –  Pick-up service from airport
 •  –  Hotel-Venue transfer bus
 •  –  Welcome Gift
 •  –  Onsite exclusive Lounge with Beverage
 •  –  2 Days’ Free lunch
 •  –  Factory Visit (reserved only)
 •  –  English Tour Guide
     

Download : CNZ18 Post Show Report

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล​ กรรมการ​ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่​ คุณสุชาติ​ พรชัยวิเศษกุล​ ณ​ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน​ ปี​ 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 24 มิ.ย. 62  คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน​ ปี​ 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีคุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ณ​ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​กระทรวงแรงงาน    

การประชุมหารือพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

คุณสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานประชุมหารือพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ณ ห้องประชุม อก. 2  ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

พิธีเปิดการอบรม “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา การจัดการการแข่งขันทักษะฝีมือ”

พิธีเปิดการอบรม “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา การจัดการการแข่งขันทักษะฝีมือ” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธาน และคุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก ฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก ,ประธาน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019” เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน      

TEMCA จับมือสพร.7 ส่งเสริมนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ

TEMCA จับมือสพร.7 ส่งเสริมนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (สพร.7)  โดยฝ่ายประสานงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมกับฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้นำผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 12 คน เข้าฝากฝึกงานในสถานประกอบการให้กับ TEMCA  และรับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

TEMCA ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง การประมาณราคางานไฟฟ้าในอาคาร

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) จัดอบรมเรื่อง การประมาณราคางานไฟฟ้าในอาคาร บรรยายโดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้อง AMBER2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

   

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) จะจัดการอบรมขึ้นในงาน THAILAND LED Expo 2019 ระยะเวลา 1 วัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าในอาคารให้กับวิศวกรและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังในงานนี้
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการประมาณราคาในแบบสากลและหน้าที่ของ Cost Engineer
2. Standard Cost Code ฉบับมาตรฐาน วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศฯ)
3. การจัดทำ Cost Sheet Backup
3.1 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟน. และ กฟภ. แรงดัน 22-24 kV.
3.2 การถอดปริมาณสายเม้นท์ภายใน และรายละเอียดของตู้ MDB DP, DB, LP และ MCC ระบบต่างๆ
3.3 การวัดปริมาณสายวงจรแสงสว่างและเต้ารับ
3.4 การวัดปริมาณสายดินและสายล่อฟ้า
3.5 การถอดปริมาณระบบ Fire Alarm แบบต่างๆ
3.6 ระบบสื่อสารในอาคารและรุปแบบการ Take-off ปริมาณ
4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของค่าแรงงานในรูปแบบ Productivity Rate แบบสากลและของประเทศไทย
5. การประมาณค่าใช้จ่าย ทางอ้อม และ Site Expense ที่จะต้องมี
6. รุปแบบ Quotation Proposal แบบต่างๆ
7. Tools และ Software ที่เข้ามาช่วยการทำงาน

 

ค่าลงทะเบียน :
● สมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท/ท่าน
● บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน

  **พิเศษ**

❏ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลด 10%   สมาชิก เหลือ 2,250 บาท/ท่าน  บุคคลทั่วไป เหลือ 2,700 บาท/ท่าน
❏ สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน ลดทันที 15%  สมาชิก เหลือ 2,125 บาท/ท่าน   บุคคลทั่วไป เหลือ 2,550 บาท/ท่าน
 ❏ รับส่วนลดเพิ่มต่อท่าน 100 บาท หากชำระเงินภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

  QR Code สำหรับลงทะเบียนออนไลน์   หรือ 

ดาวโหลดเอกสาร : Costing Brochure 2019

สอบถามเพิ่มเติม :
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
โทร. 02-285-4546-7, 02-285-4287

   

POWERGEN Asia – Asia’s Premier Power Generation Event

Attracting over 11,000 attendees from more than 70 countries, POWERGEN Asia covers all forms of power generation, from conventional to renewable energy and other low-carbon options. This leading forum is where the power industry can meet, share and discuss solutions for Asia’s energy future.   In 2019, the 27th edition promises to be bigger and better than ever before, co-locating with Asian Utility Week, DISTRIBUTECH Asia, Energy Capital Leaders and SolarVision. The convergence of these leading events will bring you the world’s and market’s first end-to-end power mega event, covering power generation, distribution and digital transformation.  

 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกฯ และคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบคู่มือทางวิชาการให้กับโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

   

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ ได้รับเกียรติเข้าร่วม​ ประชุมใหญ่สามัญ​ ประจำปี​ 2019​ ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)​ ได้เข้าร่วม​ประชุมใหญ่สามัญ​ ประจำปี​ 2019​ ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า​ (Gen Thai) ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี​จากมีคุณ​ ธวัช​ มีชัย​ นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gen Thai)

ทั้งนี้คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA ได้เชิญคุณ​ ธวัช​ มีชัย​ นายก Gen Thai ให้มาเปิดการอบรมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า​ ให้กับสมาชิก TEMCA
โดยคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA จะทำการปรึกษากับคณะกรรมการ TEMCA เพื่อกำหนดวันจัดการอบรมในลำดับต่อไป

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนร่าง “คู่มือการติดตั้งระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า” (ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่​2)​ ครั้งที่​3​ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019”

สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019: TSC 2019” แข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับช่างไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของช่างให้สูงขึ้น โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศด้วย      

ดาวโหลดเอกสาร : จม.ขอความสนับสนุนการจัดแข่งขัน 2019

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ TEMCA เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนงาน infoComm Southeast Asia 2019

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ TEMCA เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนงาน infoComm Southeast Asia 2019 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง NILE 1 ไบเทค บางนา

คุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติศักดิ์​ สมาคมฯ​ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมการเสวนา​เรื่อง “20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น”

คุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติศักดิ์​ สมาคมฯ​ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมการเสวนา​เรื่อง “20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น” ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ      

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมฯ นำคณะกรรมการ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ รร. SC Park

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมฯ นำคณะกรรมการ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ รร. SC Park  

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน TEMCA Skills Competition 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

ขอเชิญทีมช่างมืออาชีพงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และเครื่องปรับอากาศ เข้าร่วมการแข่งขัน TEMCA Skills Competition 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา    

ดาวโหลดเอกสาร : จม.ขอเชิญส่งช่างเข้าร่วมการแข่งขันมืออาชีพ

แผนผังงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลประจำปี 2562

Plan of TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562    

Download : Plan of TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA 

TEMCA ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดการอบรม “เรื่องการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม(ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้าและสาขาเครื่องกล)”

30 มี.ค.62 TEMCA ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดการอบรม “เรื่องการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม(ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้าและสาขาเครื่องกล)” ณ ห้องนาวากล ชั้น 5 อาคารพระประกอบกลกิจ สถาบันเทคโนโลยี่ปทุมวัน โดยได้รับเกียรติ จาก คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู, คุณวิทยา ยงเจริญ และคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ มาเป็นวิทยากร และได้รับการสนับสนุน

จาก 6 บริษัท ดังนี้
1.เฟิร์ส เทคโนโลยี่ บจก.
2.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.
3.เพาเวอร์เรด บจก.
4.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ บมจ.
5.แอร์โรว์ ซินดิเคท บมจ.
6.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น บมจ.

   

คุณเลิศชาย​ พาชีรัตน์​ อุปนายกต่างสมาคม​ เข้าร่วมประชุมทิศทางการดำเนินกิจกรรมมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ครั้งที่ 2/2562

19 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. คุณเลิศชาย​ พาชีรัตน์​ อุปนายกต่างสมาคม​ เข้าร่วมประชุมทิศทางการดำเนินกิจกรรมมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสภาวิศวกร  

พลาดไม่ได้!!! งานเดียวที่รวมทั้ง Power Generation, Transmission & Distribution และ Renewable Energy ไว้ด้วยกัน จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเอเซียและครั้งแรกในประเทศไทย

พลาดไม่ได้ งานเดียวที่รวมทั้ง Power Generation, Transmission & Distribution และ Renewable Energy ไว้ด้วยกัน   จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเอเซียและครั้งแรกในประเทศไทย   เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ   IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 Conference 19-23 March 2019 Exposition 21-23 March 2019   At Bangkok International Trade & Exhibition Center, Bitec, Bangkok, Thailand   Furthermore information  :

 

TEMCA นำโดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ เข้าพบคุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาช่างในอนาคต

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง พร้อมด้วยนายกองตรี สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบคุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาช่างในอนาคต ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน  

คณะกรรมการ TEMCA เดินทางไปเยี่ยมชม โรงงาน Broad Town ผู้ผลิต Absorption / Oil Free chiller และระบบฟอกอากาศ PM2.5 สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ณ เมือง Changsha ประเทศจีน

คณะกรรมการ TEMCA เดินทางไปเยี่ยมชม โรงงาน Broad Town ผู้ผลิต Absorption / Oil Free chiller และระบบฟอกอากาศ PM2.5 สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ณ เมือง Changsha ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562  

นายกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Jean Arlet ผู้แทนจากเวิลด์แบงค์

ด้วยเวิลด์แบงค์ ได้ดำเนินโครงการ Doing Business 2020 โดยได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากทั้งหมด 190 ประเทศมาจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งตัวชี้วัดด้านการขอใช้ไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มตัวชี้วัดที่ตีพิมพ์โดย Doing Business report ของเวิลด์แบงค์ โดยมีนายกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Jean Arlet ผู้แทนจากเวิลด์แบงค์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสมาคมฯ  

ขอเชิญจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์งาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA”

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กำหนดจัดงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 35
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออก วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สนใจพื้นที่ขนาดใหญ่ บูธ A (ขนาด 9 X 9 ม.) มากกว่า จำนวนพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่จัดไว้

 

ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการจองพื้นที่ขนาดบูธ A (9 X 9 ม.) ราคา 445,500.00 บาท ก่อนบูธขนาดอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (แผนผังบูธจะแจกให้ในวันจองบูธวันที่ 14 มี.ค.62) และสำหรับท่านที่ต้องการจองบูธขนาดอื่นๆ จะเปิดจองในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (แผนผังบูธ และกำหนดการสมาคมฯ จะส่งให้กับผู้แจ้งความจำนงในวันที่ 22 มีนาคม 2562)

  ท่านที่สนใจจองพื้นที่บูธ A ขอความกรุณาแจ้งความจำนงส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-285-4288 หรือ E-mail: temcaseminar@gmail.com ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และสำหรับบูธอื่นๆ (แบบฟอร์มชุด II) รบกวนส่งกลับภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562    

ดาวน์โหลดเอกสาร : จม.ขอเชิญร่วมจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์L (1)

ขอเชิญอบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 8

วันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ? เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ☎️
คุณศิวาวุธ 09-6945-6031/0-2184-4612
คุณจันทร์จิรา 08-5044-6144

   

สมัครอบรม ที่นี่:

 

TEMCA​ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันช่างฝืมืออาชีพ : TEMCA​ SKILL CONPETITION 2019”

สมาคมฯ โดยคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์ ​นายก ​TEMCA​ คุณรณรงค์​ กิติรักษ์​ อุปนายก​และประธานกานจัดการแข่งขันช่างฯ​ และคุณอรพรรณ​ โมคกุล​ ประธานจัดงาน​ TEMCA​ FORUM ​& Exhibition 2019 เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันช่างฝืมืออาชีพ : TEMCA​ SKILL CONPETITION 2019” ระหว่าง ​TEMCA​ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ โดยมีรองอธิบดี​ คุณถวิล​ เพิ่มเพียรสิน​ เป็นประธานที่ประชุม ณ​ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ภาพบรรยากาศ TEMCA Road Show 2019 ภาคเหนือ

วันที่ 24 มกราคม 2562 TEMCA จัดอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร” บรรยายโดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข และ   เรื่อง” BIM สำหรับวิศวกรและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง” บรรยายโดย คุณนพพล อ่อนจำปี   การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือ มาเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องสิริภูมิ รร.เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น  

โดยการจัดอบรม TEMCA Road Show 2019 ภาคเหนือ มีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ดังนี้
1. บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
2. บริษัท สตาบิล จำกัด
3. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
5. บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
6.บริษัท เอวีร่า จำกัด
7.บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
8.บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

             

TEMCA นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าพบคุณชัยชาญ อึ้งศรี วงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

TEMCA นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าพบคุณชัยชาญ อึ้งศรี วงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง นายกคนใหม่ และขอรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ อาคาร วสท.  

TEMCA นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าพบคุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายก MECT

TEMCA นำโดยคุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าพบคุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน MECT  

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Project Manager Development Program)

           

ดาวโหลดเอกสาร : Click

 

TEMCA ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการออกแบบไฟฟ้า

TEMCA ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการออกแบบไฟฟ้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ  (ได้รับหน่วยพัฒนา 4.5 PDU) เวลา 13.00 -16.00 น. ในหัวข้อ BIM สำหรับวิศวกรและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง โดย คุณนพพล อ่อนจำปี (ได้รับหน่วยพัฒนา 4.5 PDU) วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  

สนใจสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Tel : 0-2285-4287, 0-2285-4546-7 FAX : 0-2285-4288 E-mail : temcathai@yahoo.com

ภาพการประชุมหารือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ​มอก.770-2533​(ฉบับทบทวน)​

คุณธานินทร์​ ตันประวัติ​อุปนายก​ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ​ คุณบดินทร์​ ศุภสิรินันท์​ ปฏิคม​ และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล​ กรรมการวิชาการ​ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ​มอก.770-2533​(ฉบับทบทวน)​ กับ
คุณนฤนารถ​ อัตตสัมพันยธ์ อุปนายก​ และคุณสมเกียรติ​ ศักดิ์กิิตติภูมิ​ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะแปรรูปเหล็กแผ่น​ ณ​ ห้องประชุม​สมาคม TEMCA

 

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำนวน 38 ทุน

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำนวน 38 ทุน โดยท่านรองประธานมูลนิธิฯ คุณภูเธียร พงษ์พิทยาภา เป็นประธานมอบทุนฯ พร้อมกันรับเงินบริจาค 500,000 บาท จากสมาคมฯ โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์นายก สมาคมฯ เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปใช้จัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ณ ห้องประชุม สมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

TEMCA ทำบุญฉลองครบรอบ 33 ปี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดพิธีทำบุญสมาคมฯ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.7) เจ้าคณะภาค 7 กรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อดีตนายก และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม สมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ       

สถาบันอีอีซี อคาเดมี่ ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ “เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี่ ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ “เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) โดยเกชา ธีระโกเมน
รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายมอบให้กับมูลนิธิช่างไทย ใจอาสา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานต่อไป

พิเศษเล่มละ 1,000 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)
สั่งซื้อหนังสือ ได้ที่
คุณภิชดารัศมิ (เล็ก) หรือ คุณญาณิศา (อาย)
โทร. 098-271-4316
02-005-2900-13

Facebook : หรือ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันอีอีซี อคาเดมี่
เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2005-2900-13


มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา
487 ซอย.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-184-4612

 

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การจัดทำรหัสวัสดุเพื่อควบคุม store ไซท์งาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดทำรหัสวัสดุเพื่อควบคุม store ไซท์งาน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมฯ ดำเนินการบรรยายโดย คุณวิรงรอง ชลเจริญมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30ท่าน  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ  

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

TEMCA ร่วมหารือกับนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความตกลลที่ครอบคลุมและก้าวน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก : CPTPP

สมาคมฯ โดย คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล กรรมการที่ปรึกษา คุณณัษฐา ประโมจนีย์ อุปนายก ฝ่ายกฎระเบียบ ,คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีรพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการฯ , คุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก ฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก และคุณสกล ธนวนกุล ร่วมหารือกับ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง โดยการนำของ ดร.จักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความตกลลที่ครอบคลุมและก้าวน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก : CPTPP ณ สำนักงาน สมาคมฯ  

การสัมมนา “เรื่องทิศทางมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับประเทศไทย”

การสัมมนา “เรื่องทิศทางมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับประเทศไทย” โดยมี คุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุลกรรมการ ฝ่ายวิชาการ TECMA ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ TEMCA  

TEMCA ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

สมาคมฯ ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และได้ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 75 ปี วสท. โดยมี คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ,คุณศักดิ์รณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการฯ ,คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายก ฝ่ายต่างประเทศ คุณยงยุทธ รัตนโอภาศ กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.  

TEMCA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ การจัดทำรหัสวัสดุเพื่อควบคุม Store ไซท์งาน

TEMCA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม การจัดทำรหัสวัสดุเพื่อควบคุม Store ไซท์งาน

บรรยายโดย คุณวิรงรอง ชลเจริญ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ. ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

    รายละเอียดค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน :
❱ สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท/ท่าน
❱ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน

– อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– อัตรานี้รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง
– สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% (ค่าบริการ) หากมีค่าใช้จ่ายรวมเกิน 1,000 บาท (เลขที่ภาษี 0109528000044)

วิธีการชำระเงิน :
❱ เงินสด ชำระที่ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์
❱ โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่ 057-2-36457-7 บัญชี ออมทรัพย์ สาขา ถนนพระรามที่ 3

*ชำระเงินภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
**สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับสมัครหากมีผู้สมัครเต็มจำนวนก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โทร. 02-285-4546-7, 02-285-4287   ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ หรือ      

TEMCA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ. ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TEMCA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ. ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการจัดอบรม 2 หัวข้อดังนี้
ห้องที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ
ห้องที่ 2 การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร
ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Tel : 0-2285-4287, 0-2285-4546-7 FAX : 0-2285-4288 E-mail : temcathai@yahoo.com

TEMCA การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับไซท์งานก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับไซท์งานก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมฯ ดำเนินการบรรยายโดย คุณนฤมล แย้มสกุลณา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 42 ท่าน      

TEMCA โดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง เป็นตัวแทนมอบวัสดุที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมฯ

ตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง มอบวัสดุที่ใช้ในการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มูลค่ากว่า 150,000 บาท โดยมีนายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้าฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  

ผู้แทนจาก Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEEMA) เข้าพบฝ่ายต่างประเทศ TEMCA

ผู้แทนจาก Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEEMA) นำโดย MR.Akeel Khan Executive Officer เข้าพบฝ่ายต่างประเทศ TEMCA โดยมี คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายก ฝ่ายต่างประเทศ คุณทอสวัสดิ์ ซึงสนธิพร ,คุณธนาเดช ศรีวิฑิตกุล กรรมการที่ปรึกษา , คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ และคุณทินกร เอกนิรันดร กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมของสองหน่วยงาน  

TEMCA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าฯ

คุณณัษฐา ประโมจนีย์ อุปนายก ฝ่ายกฎระเบียบการค้า เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้า โดยสมาคมฯ ได้แสดงจุดยืนข้อสงวนในการยกเว้นเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแฟซิฟิก (CPTPP) ในด้านการเปิดตลาดการค้าบริการและการ ลงทุน ในกลุ่ม supply Installation ของ M & E ณ ห้องประชุม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

TEMCA ร่วมแถลงข่าวโครงการสวนสาธารณะ กทม.ปลอดภัย ภายใต้โครงการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA ร่วมแถลงข่าวโครงการสวนสาธารณะ กทม.ปลอดภัย ภายใต้โครงการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา กับคุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร, ดร.กมล ตรรกบุตร ประธาน มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา/ นายกสภาวิศวกร, คุณวีรวัจน์ บัวทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง, คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พร้อมกันนี้มีช่างและวิศวกรอาสาลงพื้นที่สวนรมณีนาถ      

TEMCA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดโครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมกอล์ฟ ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างแดน รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในวงการงานระบบประกอบอาคาร วิศวกร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดโครงการเป็นเวลา 4 วัน 2 คืน เดินทางระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2561

   

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ กรุณากรอกใบสมัครฯ พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท/ท่าน เพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดของโปรแกรมจากบริษัททัวร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณห้องประชุมสมาคมฯ โดยขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมในแบบตอบรับท้ายนี้ และส่งกลับสมาคมฯ ภายในวันที่ 16
ตุลาคม 2561 ทาง โทรสาร 02-2854288 หรือ Email: temcathai@yahoo.com

  ดาวโหลดเอกสาร :

รายละเอียดโครงการฯ.

ใบสมัครเข้าโครงการฯ.

จดหมาย-แบบตอบรับการเข้าร่วมฟังรายละเอียดของโปรแกรม.

   

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับไซท์งานก่อสร้าง” 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับไซท์งานก่อสร้าง” บรรยายโดย…คุณนฤมล แย้มสกุลณา วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เวลา 09.00-16.00 น.  

ดาวโหลดเอกสาร : การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับไซท์งานก่อสร้าง 

ลงทะเบียนออนไลน์  :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัณณพร/ คุณชนิดาภา โทร.02-285-4546-8, 089-441-5645  

ภาพบรรยกาศการจัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ภาพบรรยกาศการจัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย(MECT)และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร(ฺBSA)

โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 Hall 5 IMPACT EXHIBITION CENTER เวลา 08.00-16.00 น.        

TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA จากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ          

TEMCA โดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคม, คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการและคุณทินกร เอกนิรันดร์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติAFEEC – FAPECA CONFERENCE 2018

TEMCA โดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคม, คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการและคุณทินกร เอกนิรันดร์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ  AFEEC – FAPECA CONFERENCE 2018
ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สมาคมฯ นำโดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์    

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME BANK TOWER โดยมีคุณสกล ธนวนกุล กรรมการฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก กล่าวเปิดการบรรยาย  

Blockchain Solutions Asia 2018

Date: 27 – 29 September 2018 Venue: Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia Description: The Blockchain Solutions Asia 2018 (BSA2018) is designed to provide a platform for industry stakeholders to better understand the impact of Blockchain Revolution and its technological advances on their business models and operating processes. Hosting together, will be the largest Digital Ledger Technologies (DLT) event showcasing the latest technologies and solutions that introducing the applications and adoptions of blockchain in technology-led era. Website: – Facebook: – LinkedIn: – Twitter:-  

     

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. และ 18.00 – 21.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิศวกรที่ปรึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ดังรายละเอียดของงานตามปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วย (1) โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง คือ

 • ภาคกลางวัน (13.00 – 17.00 น.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรที่ปรึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ภาคกลางคืน (18.00 – 21.30 น.)Gala Dinner โดยเชิญฟังสุนทรพจน์จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาให้ความรู้ทางด้านการคมนาคมของประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย อาหาร 3,000 บาทต่อท่าน)

นอกจากนี้ วปท. ยังได้จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ที่ได้รวบรวมผลงานทางวิศวกรรมที่สำคัญของสมาชิก วปท. มากกว่า 80 โครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแจกจ่ายให้องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบตอบรับมาได้ที่ 

กำหนดการ : รายละเอียดงานและกำหนดการ

ใบตอบรับ : ใบตอบรับ

 

SECOND ANNUAL HOTELIER SUMMIT ASIA

Date: 5th & 6th December 2018 Place: Jakarta, Indonesia   With over 450 ongoing & upcoming hotel projects in Southeast Asia, procurement has never been more challenging. This required a platform that facilitated target-oriented business dialogues among the prime stakeholders of the industry, in order to source for these projects and deliver the highest value to time and money. Hence, Hotelier Summit Asia. After a grand & successful debut in 2017, we are back with this by-invite only summit which brings together the C-Level Executives of the top brands in the Hospitality Sector of Southeast Asia to meet one-to-one with some of the finest global suppliers and provides the best bankable opportunity to seal the deal. Contact now to explore the prospects.   Call: +44 12353 30073 E-mail: info@ide-global.com Website – //bit.ly/2Av4b2c

องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

TEMCA ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าและผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 Hall 5 IMPACT EXHIBITION CENTER เวลา 08.00-16.00 น.   จัดโดย
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
รวมกับ
 • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 

ดาวโหลดใบสมัครอบรม : ใบสมัครรวมอบรม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัณณพร/ คุณชนิดาภา โทร.02-285-4546-8, 089-441-5645          

ผังบูธผู้แสดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA

รายการรักเมืองไทย ตอน TEMCA Forum & Exhibition 2018

รายการรักเมืองไทย  ตอน TEMCA Forum & Exhibition 2018 พิธีกร : ดร. วีรชน นรานุต แขกรับเชิญ : คุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่่องกลไทย และคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา (ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATAYA)   ติดตามรายการรักเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)

ลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA

     23 กรกฎาคม 2561   :  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และแถลงข่าว การจัดงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 34  “TEMCA FORUM EXHIBITION 2018 PATTYA” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ  Royal Cliff Beach พัทยา

TEMCA FORUM EXHIBITION 2018 PATTYA เป็นงานสัมมนาและแสดงผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 และเป็นงานเดียวที่มีสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ที่ปรีกษา ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งมากขึ้นทุกปี

นายสมชาย  เจษฎานภาวงศ์   นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้นับเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมไทยสู่ความยิ่งใหญ่ และก้าวไกลขึ้นกว่าเดิมตามทิศทางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสมาชิก TEMCA ได้รวมพลังกันเป็นส่วนหนึ่งของ ความร่วมมือกัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นที่มาของแนวคิด FUTURE IS NOW ในการจัดงานในปีนี้  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ฯ และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จากบูธแสดงสินค้ามากมาย พร้อมทั้งสาระความรู้ในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้า และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในปีนี้มีความเข้มข้นและเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ 1 วิสัยทัศน์การพัฒนา EEC กับบทบาทของบริษัทไทย 2 ทำแบบอย่างไรจึงสามารถขอไฟจากการไฟฟ้าฯให้สำเร็จ และ

เรื่องที่หลายท่านรอคอยติดตามจากปีที่แล้ว กับระบบการป้องกันฟ้าผ่า ตลอดจนเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเรื่อง ที่ชวนติดตามโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งกิจกรรมการแข่งขันช่างฝีมืออาชีพ ร่วมชมและเชียร์ช่างไทยฝีมือดีที่เข้าแข่งขันชิงเงินรางวัล เพื่ออนาคตที่ดีเริ่มต้นที่วันนี้ ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ผลักดัน ช่างไทยฝีมือดี สู่มาตรฐานระดับโลก   นอกจากนี้ ไฮไลท์สุด Exclusive ที่สมาคม TEMCA ตั้งใจมอบให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่านกับค่ำคืนแห่งการพบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิก ครั้งนี้มากับนักร้องขวัญใจหนุ่มสาววัยปังกับป้าง นรินทร์ กิ่งศักดิ์ เจ้าของเพลงฮิตคนมีเสน่ห์และอีกหนึ่งสาวพราวเสน่ห์ จากเวทีประกวดระดับประเทศ ซานิ AF 6 นอกจากคอนเสิร์ตสุดมันส์ ยังมีของรางวัลมากมายให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมลุ้น ร่วมสนุกกันตลอดทั้งค่ำคืน อีกด้วย  

                         

คู่มือการแสดงสินค้า ฉบับเดือน กรกฎาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม BIM Model

สมาคมฯ โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม BIM Model โดยใช้เวลาอบรม 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ครั้งที่ 4วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม และ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย   ดาวโหลดเอกสาร

  สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 autismspotlight.com

การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

  ข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

  จำนวน 4 โครงการ ได้แก่  

1.โครงการสมเด็จเจ้าพระยา – สุขสวัสดิ์     
2.โครงการรามคำแหง – สุวินทวงศ์        
3.โครงการรามอินทรา – สีหบุรานุกิจ       
4.โครงการศรีนครินทร์                   

  เพื่อให้ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ทราบถึงประกาศการไฟฟ้านครหลวงอย่างทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว  

หมายเหตุ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ทั้งหมด การไฟฟ้านครหลวงได้มีการประกาศไว้แล้ว โดยสามารถดูได้จาก 

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
กองวางแผนระบบไฟฟ้า
โทร 0-2348-5532 และ 0-2348-5562
โทรสาร 0-2348-5133

ขอเชิญร่วม…การสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

ขอเชิญร่วม…การสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA พบกับการสัมมนาที่รวมความน่าสนใจหลายเรื่องราวอยู่อยู่ในงานนี้เท่านั้น       สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 autismspotlight.com  
แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้  

TEMCA Skills Competition 2018

TEMCA ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมทั่วประเทศไทยมาร่วมทดสอบประลองฝีมือ “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 หรือ TSC 2018”   สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 autismspotlight.com  
แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้
 

   

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ โดยสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาชิกสมมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สามารถรับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสามารถเข้ารับการประเมินได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2) พิเศษสามาชิก TEMCA ลงทะเบียนทดสอบในราคา 700 บาทเท่านั้น จากปกติ 1,000 บาท   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2) โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 autismspotlight.com

TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

        มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงาน “TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA” ในปีนี้เรามาในธีม “Future is now” ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก TEMCA เราจะก้าวตามทิศทางของ EEC เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

       สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมและสนับสนุนงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมที่พักสุดหรู จำนวน 2 คืน คูปองอาหารเช้า กลางวัน เย็น และ Coffee Break สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดาภา และคุณปัณณพร โทร 02-285-4546-7

แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้  

งาน LED Expo Thailand 2018

ร่วมสัมผัสนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ LED คุณภาพสูง ได้ในงาน LED Expo Thailand 2018 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์
LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก !!
• รับฟรี หลอดไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานสำหรับ 500 ท่านแรก
• รับบัตรเข้าชมงานได้โดยไม่ต้องรอคิว
• รับทราบข้อมูลการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานล่วงหน้าก่อนใคร
พบกันวันที่ 10 -12 พ.ค นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ASEAN Power Grid Summit 2018

ASEAN Power Grid Summit 2018
Title :  ASEAN Power Grid Summit 2018
Venue :  Crowne Plaza, Vientiane, Lao PDR
Date : 21-23 May 2018
Description: The ASEAN Power Grid Summit 2018 is designed as a platform for foreign investors, power producers,
technology providers and energy financial institutions, to gather in Vientiane, Lao PDR and be updated with
the power sector potentials of ASEAN countries.TEMCA Member Benefits:

 1. Business Matching Program Participation
 2. Strategic Member Price for Members only (USD 1000.00 per person)

For more information, kindly contact us at +60327711668 or visit us at

ขอเชิญร่วมงาน ALUMINIUM CHINA 2017

ALUMINIUM CHINA is the largest aluminium and non-ferrous metal industry show in Asia covering industry of transportation, electronics, building and construction, packaging, home appliance, focusing on electronics this year. Official website 

Asia Pacific Smart Cities Forum

Dates:  27th – 28th September
Venue: InterContinental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Link:

 

Smart mobility, energy and environmental management systems are critical to the future of Asia Pacific Cities.
With a predicted 62 mega-cities by 2025, up from the current 32, APAC has no choice but to figure out the best
way to use technology to help their citizens live better lives. The Asia Pacific Smart Cities Forum will create
the opportunity to experience the next wave of integrated solutions and innovative technologies that are already
helping global cities become more connected and sustainable.

“As a Supporting Association, TEMCA is offering its members an exclusive 10% discount off the registration
price
 using a special promo code “TEMCA10”.

ขอเชิญร่วมงาน 2016 Electrical Business Road Show in Thailand ฟรี!

โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ Junior Ballroom 1&2 (ชั้น 3) โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit   จัดงานโดย Korea Midland Power Co.,Ltd (KOMIPO) กับ Korea Electrical Manufacturers Association (KOEMA)

PEA ผลักดันพัทยาเป็นต้นแบบ SMART CITY

เมืองพัทยาสำเร็จไปอีกขั้น เดินเที่ยวริมชายหาดที่เอาสายไฟลงใต้ดินไปหมดแล้ว ภาพชายหาดที่สายไฟรกรุงรังไม่มีให้เห็น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดโดยการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 kv กิโลโวลต์ ทำให้ถนนเลียบหาดเพิ่มความสวยงามและเหมาะกับการชมวิวรวมถึงถ่ายรูปสวยๆมาก เรียกได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นเมืองตากอากาศติดอันดับโลกเลยทีเดียว จนมีคนบอกว่าที่นี้คือไมอามี่เมืองไทย

The 73rd Indonesia National Electricity Day – POWER-GEN Asia

The 73rd Indonesia National Electricity Day – POWER-GEN Asia
18-20 September 2018
ICE | BSD City | Jakarta | Indonesia

www.powergenasia.com

Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia and Indonesia National Electricity Day converge in 2018 on 18-20 September at ICE, BSD City, Jakarta, Indonesia. Attracting over 8,500 delegates and attendees from more than 50 conference sessions, panel discussions, a comprehensive exhibition and multiple networking events. Join 8,500+ fellow power industry professionals from more than 75 countries worldwide, all under one roof.
POWER-GEN Asia is the industry’s premier conference and exhibition dedicated to power generation across Asia, including renewable, alternative energy and power finance markets. Industry experts will gather to explore the current and future challenges for the Asian power sector. We invite you to join us in Jakarta for this important industry event. Find out more and register to attend NOW at

www.powergenasia.com
cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 game bắn cá hồi xưa bắn cá casino tải game bắn cá