sport casino online

LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES

✨ช่างธรรม EP.153 เจ้านายไม่ชอบเรา ทำอย่างไร 🙏

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกจากต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้ว หัวหน้างานหรือเจ้านายก็เป็นบุคคลสำคัญที่เราควรสร้างสัมพันธ์ที่ดี หากพบว่าเจ้านายไม่ชอบเราใ้ห้กลับมาพิจารณาตนเองว่าเหตุเกิดจากอะไร ให้โฟกัสเป้าหมายที่งาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดี เพราะเราต่างก็ทำงานเพื่อได้รับผลตอบแทนมาเลี้ยงชีพตนเอง

#วัดปฐมวิเวก
#ช่างธรรม

#เจ้านายไม่ชอบเราทำอย่างไร

#TEMCA #TEMCAChannel

#KMITLAlumni
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.152 : เพื่อนร่วมงานไม่ดี ทำอย่างไร🙏

การศึกษาและเข้าใจนิสัยของผู้ร่วมงาน จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น สิ่งสำคัญคือการแสวงหาจุดร่วมที่เกี่ยวข้องกัน และสงวนส่วนต่าง หากสิ่งใดที่เห็นตรงกันก็ให้มีส่วนร่วมในการทำงาน หากสิ่งใดเห็นต่าง ให้หลีกเลี่ยงหรือลดความเกี่ยวข้องในส่วนงานนั้น ทำหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่ายงานของอีกฝ่าย เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน

#วัดปฐมวิเวก
#ช่างธรรม

#เพื่อนร่วมงานไม่ดีทำอย่างไร

#TEMCA #TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.151 : หลักธรรมในการทำงาน🙏

✨ช่างธรรม EP.151 : หลักธรรมในการทำงาน🙏 การทำงานโดยใช้เงินเป็นที่ตั้ง อาจทำให้เกิดความทุกข์ได้ หากผลลัพธ์ไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังไว้ เพราะเราไม่สามารถบังคับผลได้ จึงต้องสร้างเหตุให้ดี หากเปลี่ยนมุมมองใหม่โดยใช้งานเป็นที่ตั้ง นอกจากผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังทำให้เราได้รับความสุขระหว่างการทำงานอีกด้วย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#หลักธรรมในการทำงาน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.150 : การฝึกสติ🙏

สติเปรียบดั่งธรรมที่เป็นบ่อเกิดของธรรมต่างๆ การฝึกสติคือการที่จิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน เช่น การสวดมนต์ เป็นต้น การมีสติอยู่กับลมหายใจ มีความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบัน จะเกิดสภาวะที่มีความเบาสบายและมีความสุข

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#การฝึกสติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

//youtu.be/UO0_oW29lPg

✨ช่างธรรม EP.149 : การดูแลจิตของตนเอง🙏

ความสุขที่คนส่วนใหญ่มักยึดถือคือความสุขทางกายภาพ หรือรูป ลักษณ์ กลิ่นและเสียง หากเราไม่ได้รับตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความทุกข์ การดูแลจิตคือการให้อาหารทางจิต แม้ร่างกายแข็งแรงแต่หากจิตไม่มีกำลังก็จะเกิดโรคต่างๆได้ การทำให้จิตมีกำลัง ต้องมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ เพื่อให้จิตมีการหยุดพักหยุดนิ่ง และลดความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#การดูแลจิตของตนเอง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.148 วันแม่แห่งชาติ 🙏

การที่เราเกิดมาได้นั้น เพราะได้รับร่างกายมาจากบุพาการี เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน คือใช้ร่างกายนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปฏิบัติตนในทางที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นและยึดมั่นในศีลธรรม เพราะพ่อแม่คือพรหมของลูก เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน บุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าผู้นั้นเป็นคนดี ย่อมเกิดความเป็นมงคลกับชีวิตและพบเจอแต่ความเจริญ

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันแม่แห่งชาติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.147 : บำเพ็ญทุกรกริยา🙏

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวช พระองค์จึงคิดหาหนทางที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยใช้การวิธี”บำเพ็ญทุกรกริยา” คือการทรมานตนเองด้วยวิธีต่างๆ เช่นการอดอาหาร การกัดลิ้นตนเอง จนร่างกายซูบผอม หลังจากนั้นพระองค์ได้มีนิมิตเรื่องพิณ 3 สาย จึงได้เข้าใจสัจธรรมว่า ทางสายกลางคือการปฏิบัติด้วยหนทางที่พอดี ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป เหมือนกับสายพิณ พระองค์จึงได้หยุดการทรมานร่างกาย เพราะค้นพบว่าไม่ได้เป็นหนทางที่นำไปสู่การตรัสรู้ได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#บำเพ็ญทุกรกริยา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.146 เหตุอัศจรรย์ใต้ต้นหว้า🙏

ในพิธีแรกนาขวัญเมื่อครั้งในอดีต ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมาร พระองค์ได้เจริญอานาปานสติใต้ต้นหว้าแต่เพียงลำพัง จนเกิดความสงบ จิตใจมีความโล่งสบาย จากการปลีกวิเวกเพียงลำพัง ในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ใต้ต้นหว้ากล่าวคือ แม้จะเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้ว แต่เงาของต้นหว้าไม่ได้เอนเอียงไปตามแสงอาทิตย์ ยังคงให้ร่มเงาแก่พระกุมารในขณะที่พระองค์เจริญสติ ได้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่พระบิดาและข้าราชบริพาลเป็นอย่างมาก พื้นฐานในการฝึกสติของพระองค์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตรัสรู้ในภายหลังได้ ดังนั้นการฝึกสติให้มีความต่อเนื่อง ทำให้จิตมีความตั้งมั่น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#เหตุอัศจรรย์ใต้ต้นหว้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.145 เทวทูตทั้ง 4🙏

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ค้นพบเทวทูตทั้ง 4 คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พระองค์จึงคิดได้ว่า ความสุขทั้งโลกเป็นภาพมายาที่ไม่ยั่งยืน และเห็นว่าสมณะเป็นหนทางเดีววที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ จึงได้หนีออกจากปราสาท 3 ฤดู ไปยังแม่น้ำเนรัญชราเพื่อจะออกผนวช โดยมีเทพและพระพรหมมาถวายเครื่องบริขารสำหรับการออกบวช พระองค์ได้อฐิษฐานเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศบรรพชิตอย่างตั้งมั่น เพื่อหาวิธีให้พ้นจากความทุกข์ เพราะมนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาบนโลกนี้แล้วย่อมหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่าไม่ได้ เราจึงต้องยึดเหนี่ยวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อก้าวข้ามความทุกข์เหล่านี้ไปได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#เทวทูตทั้ง4

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

🎙️TEMCA Academy PodcastEP6 : เสียงและการสั่นสะเทือนของงานระบบวิศวกรรม

📌Talk พิเศษ เรื่อง เสียงและการสั่นสะเทือนของงานระบบวิศวกรรม และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน นายกสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย และคุณบัลลังก์ สาธร กรรมการ​ฝ่ายวิชาการ TEMCA 👉//youtu.be/toEDhdA5EPs

#TEMCAAcademy #TEMCAPodcast

#TEMCA
#สมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.144 การเดินจงกรมเจริญสติ🙏

การเจริญสติเพื่อการบำเพ็ญสมาธิ สามารถทำได้ในหลายอิริยาบธ เช่น การเดินจงกรมเพื่อเจริญสติให้อยู่กับการก้าวเดิน ให้เราอยู่กับปัจจุบัน เป็นการควบคุมความคิดไม่ให้นึกปรุงแต่งหรือฟุ้งซ่านไปในสิ่งต่างๆ การเดินจงกรมทำให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสุข

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#การเดินจงกรม

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

🎙️TEMCA Academy Podcast EP5 : เสียงและการสั่นสะเทือน (Acoustics&Vibration)

🎼ความเป็นมาของสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย
🎼ปัญหาของเสียงในเมืองไทย
🎼ข้อแนะนำในการเลือกใช้หูฟัง

📌Talk พิเศษ โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน นายกสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย และคุณบัลลังก์ สาธร กรรมการ​ฝ่ายวิชาการ TEMCA 👉//www.youtube.com/watch?v=JqHGugAr5AY

#TEMCAAcademy #TEMCAPodcast

#TEMCA

#สมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.143 อุปสรรคที่จะขวางกั้นของสมาธิ (นิวรณ์ )🙏

นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นสมาธิ ได้แก่ กามฉันทะ คือยินดีพอใจในรูปรส กลิ่นเสียง พยาบาทคือความโกรธ ถีนมิทธะคือความง่วงซึม ความหดหู่ อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน และวิจิกิจฉาคือความลังเล สงสัย หากปฏิบัติจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิได้ก็จะสามารถละนิวรณ์ต่างๆได้ จิตจะเกิดความสุขและเบาสบาย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#นิวรณ์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ Ep 144 (Ep พิเศษ 4)การเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ภายใน 1 นาที

Ep นี้เป็น Ep พิเศษควันหลงงาน Temca 2022 นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึง การเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ โคมไฟโรงงาน ภายใน 1 นาที นายช่างร้ายเหลือจะทำอย่างไร มีเคล็ดลับอะไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.142 : พระโพธิสัตว์ (ตอนที่ 2) บารมี 10 ประการ 🙏

การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ เพื่อบรรลุสู่การเป็นพระอรหันต์ ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า “บารมี 10 ประการ” ประกอบด้วย เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี อฐิษฐานบารมี สัจจะบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี หลักธรรมทั้ง 10 ประการนี้ เมื่อนำไปปรับใช้จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตของเราได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#พระโพธิสัตว์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ Ep. 143 (EP พิเศษ 3) ต้นตอของน้ำรั่ว

Ep นี้เป็น Ep พิเศษควันหลงงาน Temca 2022 นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงต้นตอของน้ำรั่ว หลายๆปัญหาที่น้ำรั่วอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้ จะเป็นสาเหตุอะไรนั้น นายช่างทุกท่านไปรับชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.141 : พระโพธิสัตว์ 🙏

ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นสุเมธดาบส ได้ใช้ร่างกายทอดตัวลงนอนเพื่อถวายแผ่นหลังให้เป็นทางเสด็จดำเนินของพระทีปังกรพุทธเจ้า จนได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หลังจากนั้นพระองค์ได้ชื่อว่าเป็น”พระโพธิสัตว์”ตั้งแต่นั้นมาได้บำเพ็ญบารมีในชาติต่างๆ เป็นเวลา 4 อสงไขย กับแสนกัป นับเป็นจำนวนภพชาติที่นับไม่ได้ ผ่านพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆมาหลายพระองค์ ก่อนจะมาจุติในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา และได้ตรัสรู้เป็น”พระพุทธเจ้า” ในชาติภพสุดท้าย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#พระโพธิสัตว์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ Ep.142 (Ep พิเศษ 2) ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 👷

Ep พิเศษนี้เป็นควันหลงจากงาน Temca 2022 นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงผู้ควบคุมงานที่ดีต้องทำอย่างไรและผู้รับเหมาที่ดีต้องมี ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการติดตั้ง และต้องเกิดความสวยงามในพื้นที่ Ep นี้นายช่างจะพูดถึงอะไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.140 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 🙏🙏

หลังจากการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพราหมณ์มากมายได้ทำนายอนาคตของพระองค์เป็น 2 นัยยะ หากครองฆราวาสจะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ หากออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก การที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้นั้นไม่ใช่เพราะทำนาย แต่เพราะความเพียรของพระพุทธองค์จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชีวิตของเราก็เช่นกัน จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความเพียรและความอดทน

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ประสูตรพระพุทธเจ้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP 141 (Ep พิเศษ) : ผู้ควบคุมงานที่ดีเป็นอย่างไร 👷

Ep นี้เป็น Ep พิเศษควันหลงงาน Temca 2022 นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงผู้ควบคุมงานที่ดีต้องทำอย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

🎙️TEMCA Academy Podcast 

EP4 : โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำในระบบปรับอากาศ Thai Testing,Adjusting and Balancing (ThaiTAB)  📌Talk พิเศษ โดยคุณสกล ธนวนกุล (อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย) และคุณบัลลังก์ สาธร (กรรมการ​ ฝ่ายวิชาการ) ในเรื่องโครงการ ThaiTAB ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (SECCO)  โครงการ ThaiTAB จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ทดสอบและเรียนรู้ การปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ แก่บุคลากรของทั้งสามหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป #TEMCAAcademy #TEMCAPodcast #TEMCA #ThaiTAB #ACAT #ระบบปรับอากาศ #Chillerplant #สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 👉//www.youtube.com/watch?v=otUCNY9seh4 

✨ช่างธรรม EP.138 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 🙏🙏

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประการ คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก 

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันวิสาขบูชา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

🎙️TEMCA Academy Podcast EP3: Linking Thailnd to the Future

📌Exclusive Interview : สัมภาษณ์พิเศษ CEO (Oceania & South East Asia) จาก Prysmian Group “MR.Erkan Aydogdu” โดยคุณเลิศชาย พาชีรัตน์ (นายช่างร้ายเหลือ) ถึงประวัติความเป็นมาของตัวนำและสายเคเบิล และธุรกิจสายเคเบิลกับความยั่งยืนในประเทศไทย

#TEMCAAcademy #TEMCAPodcast

#TEMCA
#PrysmianGroup

#สายเคเบิล

#Conductor

#Cable

#ความยั่งยืน

#Sustainable

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.137 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2🙏

เหตุการณ์ในพุทธกาลเมื่ออสิตะดาบสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะและพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระกุมาร อสิตะดาบสได้เห็นอนาคตของพระกุมารที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์ในภายภาคหน้า ด้วยอายุสังขารที่ชราภาพจึงเกิดความเศร้าโศก ที่ตนนั้นไม่อาจอยู่ทันตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะมีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ประสูติพระพุทธเจ้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ Ep. 140 อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่า Shop Drawing 👷ตอน : เขียน BOP ไปทำไม เขียนความยาว ROD แทนดีมั้ย?

การเขียน Shop Drawing ให้เข้าใจง่ายหรือ ให้นายช่างทั้งหลายเข้าใจ ทุกท่านคิดว่าต้องเขียนอย่างไร นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบใน Ep นี้แน่นอนครับ ไปติดตามชมกันเลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ShopDrawing

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.136 อานาปานสติภาวนา🙏

อานาปานสติภาวนาคือ วิธีพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจ เหมาะสำหรับการปรับคนที่มีโมหะจริต ลดความฟุ้งซ่าน ให้รู้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออก มีจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน เมื่อเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตจะสงบขึ้น ลดความวิตกกังวลต่างๆ และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ

วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#อานาปานสติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.139 อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่า Shop Drawing ตอน : การเขียนแบบ”ชี้เป้า”👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการเขียน Shop Drawing แบบง่ายๆให้ช่างเข้าใจง่าย ในEP นี้ จะมาพูดถึงการเขียนแบบชี้เป้า จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCAAcademy

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP135 : ประสูติพระพุทธิเจ้า (ตอนที่ 1)🙏

พระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ณ สวนลุมพินี พระองค์เสด็จดำเนินได้ 7 ก้าว พร้อมมีดอกบัวมารองรับ และได้ประกาศอาสภิวาจาที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยัง 7 แว่นแคว้นในชมพูทวีป หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานได้ 200 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเสาศิลา ณ สวนลุมพินี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการประสูติและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวโลก

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ประสูติพระพุทธเจ้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.138 อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่า Shop Drawing ตอน : การเปลี่ยนระยะอ้างอิงการวางSleeve 👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการเขียน Shop Drawing แบบง่ายๆให้ช่างเข้าใจง่าย ในEP นี้ จะมาวางจุดอ้างอิงการวาง Sleeve จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันเลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP134 : สัมพัทธภาพทางใจ🙏

สัมพัทธภาพทางใจเป็นการเทียบเวลาที่เกิดขึ้นในใจของเรา ความรู้สึกก็แตกต่างกันออกไปทั้งความทุกข์และความสุข วันเวลาที่เท่ากันแต่ให้ความรู้สึกที่ไม่เท่ากัน การเพิ่มพลังสติ พลังปัญญาจะช่วยรับมือความทุกข์ต่างๆที่เผชิญ ผู้ที่มีปัญญาจะสามารถวางความทุกข์และผ่านปัญหานั้นไปได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#สัมพัทธภาพทางใจ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างร้ายเหลือ EP.137 : อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่า Shop Drawing #ตอนการกำหนดระยะอ้างอิงจากอุปกรณ์บนฝ้าเพดาน👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการเขียน Shop Drawing แบบง่ายๆให้ช่างเข้าใจง่าย จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันเลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP133 : ดอกไม้ในแจกัน🙏

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้นต้องเข้าใจในจริตของผู้อื่น จริตคือลักษณะนิสัยที่แสดงออกมาตามพื้นเพของจิต หากเราเข้าใจข้อดีและข้อด้อยของแต่ละจริตนิสัย และนำข้อดีของแต่ละคนมาใช้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข เหมือนกับการจัดดอกไม้ในแจกัน เมื่อเรานำมุมที่สวยงามของดอกไม้แต่ละดอกมารวมกัน ก็จะเป็นแจกันดอกไม้ที่ความสวยงาม

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ดอกไม้ในแจกัน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.136 : การทำ List of Drawings สไตล์นายช่างร้ายเหลือ 👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการเขียนแบบ ที่ไม่ซับซ้อน เพราะทุกวันนี้ส่วนมากจะเขียนแบบที่ซับซ้อนยุ่งยาก จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.132 รถไฟชีวิต🙏

ทุกคนเกิดมาพร้อมสถานีต้นทางชีวิต ในระหว่างการเดินทางเราจึงควรสะสมความดี
หมั่นพัฒนาจิต ฝึกปฏิบัติให้ใจปล่อยวางจากสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ เพราะวันที่เราต้องลงจากสถานีรถไฟชีวิตไปยังสถานีปลายทางของตนเอง เมื่อนั้นต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่โลกนี้ มีเพียงบุญและกุศลที่เป็นพลังงานติดตัวเราไปได้เท่านั้น

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#รถไฟชีวิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.135 :การทำสีสัญลักษณ์ต่างๆให้เรียบร้อยสวยงาม 👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการทำสีสัญลักษณ์ในงานระบบกัน เช่นฝาปิดบล๊อก หรือท่อต่างๆ เทคนิคง่ายๆที่ทำให้งานง่ายขึ้นและผลลัพท์ออกมาดี

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำสีสัญลักษณ์

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.131 โลกเสมือนจริงของจิต🙏

เมื่อใดที่จิตของเรามีการปรุงแต่ง เปรียบเสมือนการหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงของจิต การฝึกจิต สมาธิและปัญญาให้เป็นผู้ที่ตื่นรู้ ให้เห็นความเป็นจริงว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เข้าใจในกฎของธรรมชาติ ปล่อยวางความยึดถือที่เป็นตัวเราลงได้ จะเป็นการยุติความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ และพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาในการสร้างความสุขให้ตัวเอง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#โลกเสมือนจริงของจิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.134 :จุดต่อต่างๆสำคัญอย่างไร ? 👷

ความสำคัญของจุดต่อต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร นายช่างร้ายเหลือเอามาให้นายช่างทุกคนได้ชมกัน ไปชมกันเลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#จุดต่อต่างๆสำคัญอย่างไร

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.129 คนว่าง่ายสอนง่าย🙏

คนว่าง่ายสอนง่ายคือผู้ที่อดทนต่อคำแนะนำและคำตักเตือนจากผู้อื่น เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ เราจึงควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ เพราะคนที่มีคุณธรรมของความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายมักจะประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองเหตุเพราะผู้ใหญ่มักจะเอ็นดูและคอยสนับสนุนอยู่เสมอ

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#คนว่าง่ายสอนง่าย

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥EP.132 : แก้ปัญหาแบบเรียบง่ายแต่ทำไมเราไม่ทำ #1 👷

วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงวิถีชีวิตทั่วๆไปในแต่ละวัน โดยep นี้อาจจะไม่เกี่ยวกับสายงานของเรา แต่นายช่างทุกท่านอาจจะเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ ลองไปดูกันครับว่านายช่างร้ายเหลือจะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.128 วิธีคลายโศก🙏

โศกหรือโสกะคือความแห้งแล้ง ผู้ที่มีความโศกครอบงำ จิตใจจะห่อเหี่ยว ระดับของความโศกจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่มีความผูกพันต่อสิ่งๆนั้น ผู้ที่หมั่นฝึกจิตจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเมื่อเกิดการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เพราะเข้าใจในหลักของอนัตตาหรือความไม่มีตัวตน ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะการที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วิธีคลายโศก

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.131 : ความใส่ใจ ตอน จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ👷

Ep นี้นายช่างร้ายเหลือยังยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับ เพราะว่าที่ญี่ปุ่นนี้บอกได้เลยว่าความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆของโลก ในEp นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ท่านอาจจะนำไปปรับใช้ในการทำงานของท่านให้สะดวกขึ้น และเป็นระเบียบขึ้น เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.127 อดทนทำความดี 🙏

การดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีความอดทนในการทำความดี ใช้ความสงบนิ่งและการวางเฉยต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จะเป็นรากฐานไปสู่ความสำเร็จ ความอดทนและความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับการชื่นชมในบั้นปลาย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#อดทนทำความดี

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.130 : ความใส่ใจ ตอน ความใส่ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่👷

ความใส่ใจในสิ่งต่างๆ ที่นายช่างร้ายเหลือได้ไปพบเจอมาที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น นายช่างร้ายเหลือบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นประเทศที่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆดีที่สุดที่เคยเจอมา วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะนำภาพเหล่านั้นมาให้นายช่างทุกท่านได้ดู และอาจจะนำเคล็ดลับนั้นไปใช้กับงานของตนเองได้ จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สีที่แตกต่างช่วยลดความผิดพลาด

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.126 เกราะป้องกันชีวิต 🙏

การไม่มีสติและปล่อยให้จิตใจไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมเกิดความทุกข์ตามมา การใช้ความอดทนและอุบายในการแก้ไขสภาวะของอารมณ์เปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันตัวเอง ช่วยป้องกันภัยให้กับเราได้เป็นอย่างดี

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#เกราะป้องกันชีวิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥ช่างร้ายเหลือ EP.129 : ความใส่ใจ ตอน สีที่แตกต่างช่วยลดความผิดพลาดได้อย่างไร👷

นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่องความใส่ใจ ในซีรี่ย์นี้ นายช่างร้ายเหลือจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาแนะนำนายช่างทุกท่าน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สีที่แตกต่างช่วยลดความผิดพลาด

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.125 วันมาฆบูชา 🙏

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่า”จาตุรงคสันนิบาต” หรือการประชุมพร้อมกันด้วยองค์ 4 กล่าวคือมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่า”โอวาทปาติโมกข์” และปัจจุบันยังประกาศให้วันนี้เป็น”วันกตัญญูแห่งชาติ”อีกด้วย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันมาฆบูชา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

💥EP.128 : ทำสัญญาอย่างไรไม่ให้เป็นหมู #การบอกเลิกสัญญา👷‍♂️

Epนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาทบทวน หัวข้อทำสัญญาอย่างไรไม่ให้เป็นหมู ในเรื่องสัญญาผู้ว่าจ้าง จะมีอยู่หัวข้อนึงจะระบุไว้ว่า ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ สัญญาแบบนี้ นายช่างร้ายเหลือบอกว่าเป็นสัญญาทางเดียว แล้วนายช่างร้ายเหลือจะแก้ไขอย่างไร ไปติดตามชมในep การบอกเลิกสัญญาได้เลยครับ

🎙️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การบอกเลิกสัญญา

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP124 : สุขในปัจจุบัน ?

การมีสติและมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน การกระทำสิ่งใดๆก็จะมีประสิทธิภาพ เพราะการจดจ่อกับการกระทำในปัจจุบัน จิตจะมีความตั้งมั่นและแน่วแน่ ความคิดในเรื่องอดีตและอนาคตก็จะไม่มารบกวน อดีตนำมาใช้เพื่อเป็นบทเรียน อนาคตเป็นเพียงแผนที่นำทางที่ไม่สามารถบังคับผลได้ หากสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดี ผลในอนาคตก็ย่อมดีเสมอ

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#สุขในปัจจุบัน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP123 : สุราต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของชีวิต ?

การดื่มสุราทำให้สติสัมปชัญญะลดลง เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำให้หลงไปในทางผิดได้ การงดดื่มสุราคือการปิดประตูแห่งความเสื่อม ละเว้นจากสิ่งเหล่านี้เพื่อรับความเป็นมงคลในชีวิต

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 126 :ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้ (ต้องมีวินัยทางการเงิน)?‍♂️

การมีวินัยทางการเงินนั้นจะช่วยให้เราปลอดหนี้ ทำให้การใช้ชีวิตและการทำงาน
มีความสุขอย่างแน่นอน แต่เอ๊ะ วันนี้นายช่างร้ายเหลือ จะมีเคล็ดลับอะไรที่เกี่ยวกับการเงิน มาบอกนายช่างทั้งหลาย จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP122 : ปัญญา 3 ประการ?

ปัญญาในทางพระพุทธศาสนามี 3 ระดับ ประกอบด้วย สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา ภาวนามยปัญญา คือปัญญาสูงสุดที่เกิดจากการพัฒนาจิต เมื่อสามารถฝึกจิตและพัฒนาปัญญาที่ดีได้ เราจะมีชีวิตที่ประเสริฐและพบแต่ความสุข

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ปัญญา3ระดับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 125 :ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้ (ต้องวางแผนจัดส่งอุปกรณ์เมน)?‍♂️

การจัดส่งอุปกรณ์ต่างๆไปไซต์งาน มีผลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดส่งอุปกรณ์ที่มีราคาสูง ถ้าวางแผนจัดส่งไม่ดีอาจมีผลกระทบกับเครดิตของท่านได้เลยนะครับ หลายคนอาจสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไร Ep นี้มีคำตอบจากนายช่างร้ายเหลือ ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP121 : ความเที่ยงตรงของชีวิต?

อคติหรือความลำเอียง ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น ความลำเอียงนั้นเกิดได้จากความรัก ความชัง ความหลงและความกลัว ผู้นำที่ดีควรมีความเที่ยงตรง มีความเป็นกลาง ลดความอคติในใจ จะเกิดความน่าเชื่อถือ และบริหารงานไปด้วยความราบรื่น

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ความเที่ยงตรงของชีวิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 124 :ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้ (คุณต้องแยกส่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน?‍♂️

วันนี้นายช่างร้ายเหลือมาแนะนำเทคนิคในการแยกส่งอุปกรณ์เดียวกันที่ติดตั้งไม่พร้อมกัน แล้วทำไมต้องแยกส่ง นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันเลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP120 : ผัสสะของอารมณ์?

ผัสสะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจ ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจ การควบคุมสติให้มีความมั่นคง รักษาสภาวะจิตให้เป็นกลางโดยใช้ปัญญาพิจารณา จะช่วยเสริมสร้างพลังของใจ ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ยินดีหรือยินร้าย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ผัสสะของอารมณ์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 123 :ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้ (คุณต้องไม่ขยายสโตร์เก็บวัสดุอุปกรณ์)?‍♂️

ของเก็บเต็มสโตร์ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับ เพราะนั่นคือเงินของเราทั้งนั้น วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำเรื่องสโตร์เก็บวัสดุอุปกรณ์ จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP119 : ความสัมพันธ์สร้างสุข?

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า”สังคหวัตถุ” ธรรมะที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ หลักของสังคหวัตถุ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกระดับ

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#สังคหวัตถุ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 122 : ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้(คุณต้องกล้าหยุดงาน)?‍♂️

เทคนิคในการทำธุรกิจรับเหมา มา ep นี้ นายช่างร้ายเหลือบอกกับนายช่างทุกคนว่า คุณต้องกล้าหยุดงาน แล้วจะหยุดทำไม เพราะอะไร แล้วหยุดเนื่องจากเหตุผลอะไร นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบให้ทุกๆท่านอย่างแน่นอน ไปชมกันเลยครับ ?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่ Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

EP 2 “ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับการพัฒนาเมืองสู่ 3 SMARTS”

?TEMCA Academy “เล่า เรียน รู้ Special”?
สาระน่ารู้นอกห้องเรียนในวิศวกรรมงานระบบ ในแคมเปญพิเศษกับผู้สนับสนุนโครงการ TEMCA CCSV

?Smart City of Central Business Districts (CBD)
?Smart City of Culture
?Smart City of Tourist Attractions

โดยบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Lahmeyer Charoenchai Unit Substation สำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดิน

#TEMCAAcademy #TEMCACCSV

#เล่าเรียนรู้Special

#CharoenchaiTransformer

#LahmeyerUnitSubstation

#LahmeyerCharoenchai

#เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

✨ช่างธรรม EP118 : สุขของผู้ครองเรือน?

ความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ที่ตนหามาได้อย่างชอบธรรม จากการทำงานด้วยความสุจริต ไม่มีโทษทั้งกาย วาจาและใจ ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการมีธรรมะที่แท้จริง ละเว้นจากบาปทั้งปวง ทรัพย์ที่ได้มานั้นย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

สุขของผู้ครองเรือน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 121 : ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้(ต้องเก็บเงินสม่ำเสมอ)?‍♂️

เทคนิคในการทำธุรกิจรับเหมา อีกอย่างนึงก็คือการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ นายช่างร้ายเหลือจะมีแนวทางอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำธุรกิจรับเหมา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม Ep 117 : ธนาคารที่ปลอดภัย?

สิ่งที่ทำให้เกิดพลังของใจคือทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์ เสมือนการมีบัญชีบุญที่เราสามารถเบิกใช้ได้ การทำใจให้เป็นบุญกุศล การรักษาศีล จะช่วยเพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นภายในใจ เป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราไปได้ตลอดชีวิต ถือเป็นความสุขที่แท้จริง

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ธนาคารที่ปลอดภัย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 120 : ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้และชำระเงินตรงเวลา 100%?‍♂️

ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้และชำระเงินตรงเวลา 100% เริ่มต้นปี2566นี้นายช่างร้ายเหลือมีเทคนิคในการบริหารธุรกิจรับเหมามาฝากทุกท่าน เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ทุกท่านควรรู้ก่อนเริ่มทำธุระกิจรับเหมา ไปดูกันได้เลยครับผม ?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่ ?️ Line ID : lert1966


✨ช่างธรรม EP.116 สวัสดีปีใหม่ 2566 ?

ปีใหม่นี้ ให้ละวางความขุ่นข้องหมองมัวในใจ ทำจิตใจให้มีความสดใสเบิกบาน เคลียร์สิ่งที่หมักหมมในจิตใจโดยใช้ธรรมะ ความสุขจะยิ่งเพิ่มพูน ต้อนรับปีใหม่ที่สดใสที่จะมาแทนปีเก่าที่ผ่านไป

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

สวัสดีปีใหม่2566

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 119 : จงมีชีวิตที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ?‍♂️

ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเกิดขึ้น นายช่างร้ายเหลือขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนายช่างร้ายเหลือตลอดมา ปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขตลอดไป Ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาอวยพรตามแบบฉบับของช่างร้ายเหลือ จะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับผม

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

HappyNewYear2023

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม Ep 115 ความอ่อนน้อมถ่อมตัว?

ความอ้อนน้อมถ่อมตนเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สืบทอดต่อกันมา หนึ่งในมงคลของชีวิต ทำให้ชีวิตเราเจริญงอกงาม ความอ่อนน้อมทั้งกาย วาจาและใจ จะเป็นประตูให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนและให้โอกาสเราอยู่เสมอ

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP. 118 : เจาะเหล็กทำ Support 1 รู 1 วินาที ทำอย่างไร ? ?‍♂️

การเจาะเหล็กทำ Support เหล่านายช่างคงรู้ว่า เสียเวลากว่าจะได้แต่ละรูพอสมควรทีเดียว ทั่วไปใช้การเจาะด้วยสว่านแท่นจะมีเศษฝอยฝงเหล็กกระเด็นออกมาเข้าตาได้อีก แต่ นายช่างร้ายเหลือมีวิธีเด็ดๆมาบอกทุกท่านใน ep นี้ จะเด็ดขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP114 ลูกดิ่งของชีวิต ?

ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง ในการดำเนินชีวิตจึงควรมีสติและศีลกำกับ เพราะสติคือธรรมะที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลจิตใจของเรา ไม่ให้ประมาทในทุกๆการกระทำ ความสุขของผู้มีปัญญาคือความสุขที่เกิดจากความไม่ประมาท ที่อยู่เหนือการเกิด แก่ เจ็บและตาย เพราะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยง

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ลูกดิ่งของชีวิต

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 117 วิธีใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กไม่ให้มีสะเก็ดไฟและฝุ่น ทำอย่างไร??‍♂️

นายช่างทุกคนคงทราบกันดีว่าไฟเบอร์ตัดเหล็ก เวลาใช้งานจะเกิดสะเก็ดไฟและฝุ่นมากมายและสิ้นเปลือง แต่วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำวิธีใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กไม่ให้มีสะเก็ดไฟและฝุ่นพร้อมทั้งคุ้มค่าแก่การใช้งานอีกด้วยไปชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.113 การล้างใจ?

การล้างใจเพื่อสะสางสิ่งที่หมักหมมในใจเป็นเวลานาน เพราะใจเป็นนาย เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปกระทำสิ่งต่างๆ การฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยสติปัญญา ทำให้ใจมีความทนต่อกิเลส เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ เราจะมีภูมิต้านทานทางจิต และหลุดพ้นจากความเป็นทุกข์ได้

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การล้างใจ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 116 ตัดเหล็กหนา ท่อขนาดใหญ่ทำอย่างไร ให้ชิ้นงานเรียบร้อย และไม่สิ้นเปลืองใบตัด ?‍♂️

ในEP ที่แล้วนายช่างร้ายเหลือมาแนะนำวิธีตัดเหล็กขนาดเล็ก แต่ใน EP นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการตัดเหล็กขนาดใหญ่หรือท่อขนาดใหญ่ สะดวกในการใช้งานแถมไม่สิ้นเปลืองใบตัดอีกด้วย บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP 112 บุพาการี?

พ่อแม่คือพระพรหมของลูก มีคุณธรรม มีความเมตตา สั่งสอนลูกให้เกิดปัญญาเอาตัวรอด พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ลูกที่ดีต้องมีความกตัญญูตอบแทนคุณท่านทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักษาจิตให้สว่างไสว หมั่นสร้างกุศลโดยการปฏิบัติภาวนา นำท่านสร้างบารมีเพื่อเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปยามจากโลกนี้ การทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือการมาสร้างตัวของเรานั่นเอง

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

บุพการี

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 115 ตัดเหล็กทำSupport 1 ชิ้น 1 วินาที ทำอย่างไร ? ?‍♂️

นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเทคนิคในการตัดเหล็กทำ support 1 ชิ้น 1 วินาที นั้นทำอย่างไร แล้วมันยุ่งยากในการทำรึเปล่า และ ค่าใช้จ่ายแพงมั้ย นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันเลย

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP111 แม่เหล็กคุณธรรม?

คบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น การคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตร คือผู้ที่มีคุณธรรมถือเป็นมงคลยอดชีวิต เป็นการเลื่อนภูมิวาสนาของเราให้สูงขึ้น เพราะการมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือ ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆ ทางโลกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทางธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ถือเป็นกัลยาณมิตรเช่นกัน เพราะชี้ให้เราเว้นห่างจากบาป ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

แม่เหล็กคุณธรรม

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 114 คลิปสาธิตการเจาะสว่านอย่างไรไม่ให้มีฝุ่น(ทำงานจริง)?‍♂️

Ep นี้ช่างร้ายเหลือมีคลิปการทำงานจริง ของEp เจาะสว่านอย่างไรไม่ให้มีฝุ่น
มาให้นายช่างทุกท่านดูว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างทำแล้วมันไม่มีฝุ่นจริงหรือไม่ ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.110 กระบวนการที่เปลี่ยนจากอบายเป็นสบาย ?

การมีสภาวะจิตที่เป็นนรกคือมีความเดือดร้อนใจ ทรมานใจ ต้องใช้ตบะคือไฟที่จะเผากิเลสด้วยขันติหรือความอดทน ขันติถือเป็นตบะอย่างยิ่ง ที่นำไฟจากนรกเปลี่ยนเป็นไฟตบะ ขันติจะช่วยให้ไฟความโกรธมอดไหม้ เมื่อมีความกลัวต่อกิเลสที่จะเกิดขึ้น ก็จะเริ่มเห็นหนทางไปสู่นิพพาน

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ตบะ

ขันติ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 113ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและน้ำหนักของอุปกรณ์ติดตั้ง ?‍♂️

Ep นี้ช่างร้ายเหลือจะมาบอกเทคนิคดีๆให้นายช่างทั้งหลายทราบ ในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและน้ำหนักของอุปกรณ์ติดตั้ง นายช่างร้ายเหลือจะมีเทคนิคอะไรให้ทุกท่านได้เอาไปใช้งานเพื่อ ความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม Ep109 : การสั่งสมพลังงานบุญ?

จิตของเราสามารถเปลี่ยนพลังงานเป็นสิ่งต่างๆได้ บุญที่เราทำในทุกๆวันจะส่งผลในปัจจุบัน การสร้างบุญใหม่ในวันนี้เพื่อเป็นบุญเก่าในวันหน้า พลังงานของบุญจะส่งผลให้ผู้นั้นเจริญก้าวหน้า จิตที่มีพลังงานของความดีจะเป็นเสบียงบุญที่คุ้มครองไม่ให้ตกยากลำบาก มีแต่ความเจริญงอกงามเพิ่มพูนในจิตใจ

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การสั่งสมพลังงานบุญ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 112 : ความสัมพันธ์ระหว่างพุกและสิ่งต่อเนื่อง?‍♂️

Ep ที่แล้วนายช่างร้ายเหลือได้พูดถึง พุก น็อต ในงานของเราไปแล้ว แต่ Ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำและเอาข้อมูลที่มีประโยชน์มาให้นายช่างทุกท่าน เกี่ยวกับความสัมพันธ์และสิ่งต่อเนื่องของพุก ว่ามีอะไรบ้าง จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.108 ระบบกราวด์ของชีวิต?

✨อารมณ์ที่มีความพอใจเปรียบดังประจุบวก อารมณ์ที่ไม่พอใจเปรียบดังประจุลบ อารมณ์ที่แปรปรวนคือการถ่ายเทประจุไปมา จนบางครั้งเกิดกระแสความโลภและความโกรธ ทำให้เกิดความทุกข์ การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเปรียบเสมือนการติดตั้งระบบกราวด์ให้ชีวิต ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ระบบกราวด์ของชีวิต

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 111 : การลดความหลากหลายของ พุก น็อต ช่วยอะไรเราได้บ้าง?‍♂️

นายช่างทุกท่านคงเคยเจอปัญหา พุก น็อต เยอะแยะไปหมด ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน ถ้าเก็บไว้รวมกันกว่าจะหาเจอใช้งานได้แต่ละครั้งปวดหัวกันเลยทีเดียว แต่เอ๊ะ..ทำไมเราไม่ลดความหลากหลายของพุกและน็อต หรืออื่นๆลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นล่ะ วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเคล็ดลับดีๆ จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.107 “อบายมุข”เหมือนกับภาชนะก้นรั่ว?

อบายมุขคือหนทางของความเสื่อม ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เหมือนมีตุ่มหรือภาชนะที่มีรูรั่ว การห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เหมือนห่างไกลจากศัตรู ความสุขหรือทรัพย์สมบัติจะค่อยๆเพิ่มพูนมาในชีวิตของเรา

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

อบายมุข

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 110 : ปฐมบทเรื่อง ตัด เจาะ ต่อ ยึด คือนิพพานของงานติดตั้ง ?‍♂️

ซีรี่ย์ต่อไปของนายช่างร้ายเหลือคือ ตัด เจาะ ต่อ ยึด ในEp ปฐมบทนี้นายช่างร้ายเหลือจะมีอะไรบอกกับนายช่างทุกท่าน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

ตัดเจาะต่อยึด

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม Ep.106 การทอดกฐิน?

✨การทอดกฐินนับเป็นประเพณีที่สำคัญที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากออกพรรษา (ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) การทอดกฐินถือได้ว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง ซึ่งแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้ง นับว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ และเป็นการสั่งสมซึ่งบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การทอดกฐิน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 109 : ก่อนจะมาเป็นความสำเร็จของแต่ละเรื่อง ?‍♂️

ทุกท่านอาจเห็นนายช่างร้ายเหลือมีทริคดีๆ เคล็ดลับดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ท่านรู้หรือเปล่าว่ากว่านายช่างร้ายเหลือจะคิดและทำสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมต่างๆออกมาได้ นายช่างร้ายเหลือผ่านและเจออะไรมาบ้าง ไปติดตามชมใน Ep นี้กันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.105 ตักบาตรเทโว?

✨ตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานหลังวันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11 คำว่า”เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ”แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก วันนี้จึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก และยังถือว่าเป็นวันเปิดโลกทั้ง 3 โลกอีกด้วย

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ตักบาตรเทโว

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 108 : ทำไปทำไม?…ตัวปรับ…Rod ?‍♂️

?ซีรีย์ทำไปทำไม Ep นี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาปรึกษานายช่างทุกท่านว่า ตัวปรับ Rod ที่นายช่างได้ทำอยู่ทุกวันนี้ จำเป็นจริงๆรึเปล่า แล้วนายช่างร้ายเหลือจะมีคำตอบอย่างไรไป ติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.104 วันออกพรรษา ?

✨วันออกพรรษา หรือวันปวารณา คือวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ “ปวารณา”หมายถึง การเปิดโอกาสให้ขอหรืออนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันในหมู่สงฆ์ การปวารณานั้น สามารถนำไปใช้ในหมู่ฆราวาสและบุคคลทั่วไปได้ เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน ถ้าเราสามารถบอกกล่าว ให้อภัยและแก้ไขปรับปรุงตนเอง จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

วันออกพรรษา

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

ช่างร้ายเหลือ EP 107 : ทำไปทำไม?…แท่นเครื่อง ?‍♂️

?นายช่างร้ายเหลือ จะมาหาคำตอบร่วมกับนายช่างทุกท่านในซีรีย์ เรื่องทำไปทำไม แท่นเครื่องมันมีประโยชน์หรือแค่ทำตามๆกันมา วันนี้นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบให้นายช่างทุกท่านแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันได้เลย

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

แท่นเครื่อง

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.103 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ?

✨การคบคนพาล ทำให้ความเป็นพาลซึมซับมาหาเราได้ พยายามปราบความเป็นพาลในตัวของเรา โดยการไม่คบคนพาลทั้งภายนอกและภายใน ไม่คบกับการพูดชั่ว คิดชั่วหรือการกระทำความชั่ว การไม่คบคนพาลเป็นมงคลของชีวิตที่ช่วยพัฒนากาย วาจาและใจ ไปในทางที่ดี นำความเจริญมาสู่ชีวิตของเราได้

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

คนพาล

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 106 : ของหนักๆเรารับไหว ?

นายช่างทุกท่านคงเคยเจอพื้นที่ในไซต์งาน มีน้ำนองเฉอะแฉะ มีทั้งดินทั้งฝุ่น เวลาจะเอาของหนักๆมาวางที่ต้องหาอะไรมารองเพื่อไม่ให้เปื้อน ถ้าเปื้อนก็ต้องมานั่งทำความสะอาดอีกเสียเวลา วันนี้นายช่างร้ายเหลือมีเทคนิคง่ายๆ ลงทุนไม่กี่บาท แต่คุ้มค่าแน่นอนครับผม ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.102 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ?

✨การฝึกจิตให้มีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายๆเหมือนดั่งแผ่นดิน เพราะแผ่นดินไม่เคยโกรธหรือคิดทำร้ายใคร จิตที่มั่นคงผ่องใส ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มีความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?ช่างร้ายเหลือ EP 105 : รับงานเซอร์วิสมา 2 แสน ถูกเคลมไป 1 แสน 4 หมื่น

?‍♂️นายช่างร้ายเหลือ จะมาบอกเทคนิคดีๆก่อนที่จะรับงานเซอร์วิส จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?️พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.101 ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ?

✨เจตนาในการกระทำคือกรรม ผลของการกระทำคือวิบาก เราย่อมได้รับผลของวิบากกรรมที่ทำไว้ หลักของกฎแห่งกรรรม จึงเป็นกุญแจในการดำเนินชีวิต ความทุกข์ ความสุข ความเสื่อมหรือความเจริญในชีวิต ล้วนมาจากผลของการกระทำ ดังคำกล่าวที่ว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว”

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?Case Talk : เดี่ยวไมโครโฟนกับช่างร้ายเหลือ?‍♂️

ตอน : ทำธุรกิจรับเหมาอย่างไรให้ปลอดหนี้และจ่ายเงินตรงเวลา 100%

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

นายช่างร้ายเหลือ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.100 การให้อภัย?

✨การให้อภัยทานถือเป็นทานสูงสุด คือการเอาชนะความรู้สึกโกรธ ละโทษผู้ที่ได้กระทำกับเราโดยใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือ การสร้างกุศลโดยการให้อภัยถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดความรู้สึกโล่ง โปร่ง เบาสบายและความชุ่มเย็นในจิตแก่ผู้นั้น

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การให้อภัย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP 104 : ทำไปทำไม???? ……Flashing ของการวาง Sleeve พื้น

?EP. นี้นายช่างร้ายเหลือตั้งคำถามถึงสิ่งที่เคยทำกันมานมนานโดยที่ไม่เคยพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์จริงหรือเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต เกี่ยวกับการวาง Sleeve พื้นโดยเฉพาะสำหรับห้องน้ำ แล้วหากไม่ทำแบบเดิมๆนายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่า น่าเชื่อถือกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า

?ไปติดตามกันได้เลยครับ
พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

การติดตั้งระบบสุขาภิบาล

นายช่างร้ายเหลือ

Flashing

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.99 ยอมเสียบ้าง?

✨ชีวิตคนเราบางครั้งก็มีได้ บางครั้งก็มีเสีย เป็นสัจธรรมของชีวิต การยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เราก็จะเป็นผู้ที่เย็น ผู้ที่ต้องชนะอย่างเดียว สุดท้ายจะควบคุมสติไม่ได้และไม่มีความสุข เพราะยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องเสมอ ทุกคนล้วนเกิดมามือเปล่า จะได้หรือจะเสียก็เท่ากัน สิ่งสำคัญคือการรักษาจิตใจให้ดีอยู่เสมอ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ยอมเสียบ้าง

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP 103 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

ตอนที่ 7 : การเตรียมท่อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์ ?วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำเทคนิคของการเตรียมท่อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์ ทำอย่างไรให้ติดตั้งได้รวดเร็วและมีคุณภาพ ทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมงานทั้งสิ้น เราไปติดตามชม Ep การเตรียมท่อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์กันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

นายช่างร้ายเหลือ

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

การเตรียมท่อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.98 คณิตศาสตร์แห่งชีวิต?

✨ชีวิตถ้าขาดสมดุล อาจเกิดการเสียศูนย์จนเกิดความสูญเสียได้ ความโกรธ ความโลภ ความหลงคือต้นเหตุที่ทำให้เสียสมดุล เมื่อมีความโกรธ สภาวะจิตจะเป็นลบ วิธีที่ช่วยให้สภาวะอารมณ์นั้นบรรเทาลง คือการกำหนดรู้ลมหายใจ การพิจารณาหรือใช้คณิตศาสตร์แห่งชีวิตมาช่วยแก้ไขและปรับสมดุล เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

คณิตศาสตร์แห่งชีวิต

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP 102 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ?‍♂️

?ช่างร้ายเหลือ EP 102 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ?‍♂️
ตอนที่ 6 : การทำงานโดยใช้ Visual Basic

Epนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงการทำงานโดยใช้ Visual Basic แล้ว Visual Basic มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับงานระบบของเรา วันนี้นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบและเทคนิคดีๆทริคเด็ดให้นายช่างทุกท่านนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนครับ ไปรับชมกันเลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

Visual Basic

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.97 ทางเดินของชีวิต?

✨การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก เมื่อยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ ควรใช้โอกาสในการฝึกพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไป โดยใช้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เมื่อถึงเวลาละจากโลกนี้ไป จะไปสู่สุคติหรืออบายภูมินั้นขึ้นอยู่กับการละความเศร้าหมองในจิต เราจึงเป็นผู้เลือกทางเดินชีวิตว่า สุดท้ายปลายทางแล้วเราจะไปทางไหน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ทางเดินของชีวิต

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาคมศิษย์เก่าสจล

KMITLAlumni

?ช่างร้ายเหลือ EP 101 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ?‍♂️

?ช่างร้ายเหลือ EP 101 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ?‍♂️ ตอนที่ 5 : ทำก็ทำให้เสร็จ หากทำแล้วไม่เสร็จห้ามทำเด็ดขาด ?นายช่างหลายท่านคงเคยเจอปัญหา เก็บงานไม่มีที่สิ้นสุด สาเหตุหนึ่งก็คือการเข้าทำงานในแต่ละพื้นที่แบบไม่แล้วเสร็จทั้งหมดจริงๆ ทำให้ต้องวนเข้าไปเก็บงานหลายๆรอบ แน่นอนครับนายช่างร้ายเหลือต้องมีคำตอบและเทคนิคดีๆมาเล่าให้นายช่างทุกคนฟังอย่างแน่นอน จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.96 หลักของกรรม?

✨ช่างธรรม EP.96 หลักของกรรม? ✨สัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อเราทำกรรมอะไรไว้ จะได้รับมรดกของกรรมนั้น ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว การทำเหตุในปัจจุบันให้ดี จะทำให้จิตของเราสูงและประณีต เกิดเป็นวาสนา และความสุขตามมาด้วย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

หลักของกรรม

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาคมศิษย์เก่าสจล

KMITLAlumni

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.100 การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.100 การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่4 : การเตรียมอุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับชาร์ปสุขาภิบาล ?Ep นี้นายช่างร้ายเหลือกลับมาที่เรื่อง การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำงานนั้น จะทำให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติดตั้ง ไปรับชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

ชาร์ปท่อน้ำทิ้ง

การเตรียมอุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับชาร์ปสุขาภิบาล

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.95 การแก้ทุกข์?

✨ช่างธรรม EP.95 การแก้ทุกข์? ✨ความทุกข์เกิดจากการดิ้นรน แสวงหาสิ่งต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นไป สิ่งที่ช่วยหาทางออกจากความทุกข์ที่แท้จริง คือสติ สมาธิและปัญญา การมีสติช่วยให้จิตของเรามีความตั้งมั่น ทำให้เกิดปัญญาที่จะเห็นรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริง ถ้าเราสามารถพัฒนาเป็นปัญญาญาณ มองเห็นตามความเป็นจริง เราก็จะสามารถปล่อยวางและเป็นอิสระออกจากความทุกข์ได้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

การแก้ทุกข์

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.99 ตู้ไฟฟ้าที่อยู่ริมกำแพงภายนอก ระวังน้ำฝนด้วยนะครับ

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.99 ตู้ไฟฟ้าที่อยู่ริมกำแพงภายนอก ระวังน้ำฝนด้วยนะครับ ?น้ำเข้าโรงงานไม่น่าจะใช่เรื่องแปลก แต่ ! ถ้าน้ำเข้าตู้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆโรงงานนี่สิ บอกเลยว่างานเข้าแน่นอนครับ Ep นี้นายช่างร้ายเหลือ จะมาแนะวิธีการป้องกันให้นายช่างทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งและป้องกันน้ำไหลเข้าตู้ไฟฟ้ากันครับ ไปชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

น้ำไหลเข้าตู้ไฟฟ้า

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.94 เครื่องผลิตความสุข ?

✨ช่างธรรม EP.94 เครื่องผลิตความสุข ? ✨สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขหรือเกิดบุญมีหลายอย่าง เช่นการให้ผู้อื่นคือการเสียสละความยึดถือของตัวเรา การรักษาศีล 5 การพูดบวกเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดบุญ บุญใดที่ทำแล้วเกิดความชอบหรือความอิ่มเอิบใจ เราก็ทำแบบนั้นให้มาก ถ้าเราสามารถทำเครื่องผลิตความสุขให้กับตัวเราได้ เราก็จะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

เครื่องผลิตความสุข

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

kmitlalumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.98 คุณรู้มั้ยว่าน้ำฝน ?สามารถไหลในสายไฟฟ้าได้

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.98 คุณรู้มั้ยว่าน้ำฝน ?สามารถไหลในสายไฟฟ้าได้ ?นายช่างหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า น้ำฝนนั้นสามารถไหลเข้าไปในสายไฟฟ้าได้ แต่น้ำฝนจะเข้าไปอย่างไร และจะเกิดความเสียหายขนาดไหน และนายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีแก้ไขและแนะนำอย่างไร Ep นี้มีคำตอบแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันเลยครับผม

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

น้ำฝนสามารถไหลในสายไฟฟ้าได้

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.97 การทะลุกำแพง ระวังน้ำฝนเข้าด้วย

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.97 การทะลุกำแพง ระวังน้ำฝนเข้าด้วย ?ไฟฟ้ากับน้ำ ? นายช่างทุกคนคงรู้กันอยู่ว่าถ้าสองอย่างนี้มาเจอกันอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ EP. นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำ การนำสายไฟเข้าอาคารที่ต้องทะลุกำแพงเข้าไป เมื่อเกิดเวลาฝนตก น้ำฝนอาจจะไหลเข้าไปตามรางสายไฟฟ้าได้ แล้วนายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีป้องกันอย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

การทะลุกำแพงระวังน้ำฝนเข้าด้วย

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.92 วันอาสาฬหบูชา?

✨ช่างธรรม EP.92 วันอาสาฬหบูชา? วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับพุธที่ 13 ก.ค. 65 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา?เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือ พระอัญญา โกณฑัญญะ
?เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก

✨ใน EP พิเศษนี้ พระครูวิมลสรการ (พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร) ได้เทศนาหลักธรรม สำคัญ 2 ประการในวันอาสาฬหบูชา เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

วันอาสาฬหบูชา

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

kmitlalumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

✨ช่างธรรม EP.91 ความกตัญญู กตเวที ?

✨ช่างธรรม EP.91 ความกตัญญู กตเวที ? ✨บิดามารดาถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาและมีบุญคุณกับเราเป็นอย่างมาก ผู้ที่สร้างกุศลและให้ความสุขแก่บิดามารดานับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เมื่อมีโอกาสควรตอบแทนบุญคุณท่านทั้ง 2 ทาง ทางกายคือการเลี้ยงดูทางร่างกาย ทางจิตใจคือให้ท่านรู้จักอริยทรัพย์ และเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ปัญญาแก้ไขความทุกข์ในชีวิตของท่านได้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

ความกตัญญูกตเวที

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

KMITLAlumni

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.96 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่ 3 การเตรียมอุปกรณ์วาล์ว

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.96 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน
ตอนที่ 3 การเตรียมอุปกรณ์วาล์ว

?EP. นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงการเตรียมติดตั้งอุปกรณ์วาล์ว วาล์วก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดและส่วนประกอบเยอะมาก

?นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำวิธีการเตรียมงานติดตั้ง รับรองว่าง่ายต่อหน้างานแน่นอน
ไปติดตามชมกันเลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

อุปกรณ์วาล์ว

การเตรียมอุปกรณ์วาล์ว

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.90 การฝึกสมาธิ ?

✨ช่างธรรม EP.90 การฝึกสมาธิ ? ✨เมื่อจิตของเรามีความรุ่มร้อน มีความคิดปรุงแต่งจากอารมณ์ความโกรธ ความเครียด ควรทำสติให้อยู่ในปัจจุบัน โดยการฝึกปฏิบัติสมาธิให้มีความสงบนิ่ง จิตจะค่อยๆละความรู้สึกจากกาย เมื่อจิตกับกายแยกจากกันได้ จะเกิดความเบา ความสงบและความสุข ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำทุกวัน จิตจะมีกำลังและสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้เป็นอย่างดี

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

การฝึกสมาธิ

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP.95 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่ 2 การเตรียม Split Ring Hanger

?ช่างร้ายเหลือ EP.95 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่ 2 การเตรียม Split Ring Hanger ?ซีรี่ของการเตรียมงานก็เข้ามาสู่ตอนที่2กันแล้ว EP นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงการเตรียม Split Ring Hanger จะสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ง่ายขนาดไหน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

SplitRingHanger

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.89 การสวดมนต์ เพิ่มภูมิต้านทานทางจิต ?

✨ช่างธรรม EP.89 การสวดมนต์ เพิ่มภูมิต้านทานทางจิต ? ✨การสวดมนต์เป็นเครื่องมือในการทำจิตใจให้เกิดความสงบ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เข้าถึงความสงบได้ง่ายขึ้น ทำให้ความเครียดและความวิตกกังวลหายไป เมื่อสวดมนต์ทุกวันจะเกิดกำลัง เพิ่มภูมิต้านทานทางจิต เกิดความสุข ความสงบและความร่มเย็นในจิตใจ #TEMCA #TEMCAChannel #TEMCACCSV #KMITLAlumni #ช่างธรรม #วัดปฐมวิเวก #การสวดมนต์ #สมาคมศิษย์เก่าสจล. #สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย //youtu.be/QYe9evETdLk

?ช่างร้ายเหลือ EP.94 การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน : ตอนที่ 1 การเตรียม Omega Clamp

?ช่างร้ายเหลือ EP.94 การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน : ตอนที่ 1 การเตรียม Omega Clamp ?นายช่างร้ายเหลือ Ep นี้จะเป็นปฐมบทของ การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงานอย่างไร ตอนนี้จะเป็นตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียม Omega Clamp นายช่างร้ายเหลือจะมีเคล็ดลับอย่างไร ที่จะทำให้เราทำงานรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญประหยัดเวลาอีกด้วย Ep นี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันเลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

Omega Clamp

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.93 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่ 0

?ช่างร้ายเหลือ EP.93 : การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน ตอนที่ 0 ?นายช่างร้ายเหลือจะมาชวนนายช่างทุกท่านเข้าครัวทำอาหารกัน แต่เอ๊ะ…แล้วการทำอาหารมันเกี่ยวข้องอะไรกับงานระบบ หรือนายช่างร้ายเหลือจะมาบอกสูตรอาหารกันแน่ บอกไว้เลยว่า Ep นี้ นายช่างทุกท่านห้ามพลาด เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

การเตรียมงานสำคัญกว่าการทำงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP87 : การสงเคราะห์บุตรเป็นมงคล ?

✨การเลี้ยงดูลูกให้สมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกคือให้การศึกษา ทางธรรมคือการให้สวดมนต์รักษาศีล เมื่อเลี้ยงลูกไปในทางที่ดี ลูกจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง เป็นลูกที่มีความดี มีคุณธรรมและไม่เป็นปัญหาให้สังคม คนย่อมชื่นชม ถือว่าลูกนี้เป็นมงคลกับพ่อแม่

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#การสงเคราะห์บุตร

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP.92 ติดตั้งหัวสปริงเกอร์อย่างไรไม่ต้องเก็บงานฝ้างานสี

นายช่างร้ายเหลือ EPนี้ จะมาบอกเคล็ดลับวิธีติดต้ิงหัวสปริงเกอร์อย่างไรไม่ต้องเก็บงานฝ้างานสี นายช่างทุกท่านอาจจะเคยได้รับชมมาบ้างแล้ว แต่ EPนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาย้ำสิ่งดีๆที่ทำให้นายช่างทุกท่าน ในการติดตั้งหัวสปริงเกอร์ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การติดตั้งหัวสปริงเกอร์

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.86 สมาธิสร้างปัญญา?

✨พื้นฐานที่ทำให้เกิดสมาธิคือการเจริญสติ เราสามารถสร้างสติโดยการระลึกรู้ในปัจจุบัน เมื่อจิตมีพลังมากขึ้นจนเกิดเป็นสมาธิ ทำให้เกิดปัญญาและมองเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายไปไม่มีตัวตนที่แท้จริง เมื่อไม่มีความยึดถือในตัวตนก็จะไม่เกิดความทุกข์

#TEMCA

#TEMCAChannel

TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#สมาธิสร้างปัญญา

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP.91 บทสุดท้ายของทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู

?EP นี้เป็นบทสรุปของทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู นายช่างร้ายเหลือจะมาสรุปเนื้อหาต่างๆที่ผ่านมา และทำไมเราต้องทำสัญญาสองทาง อยากให้นายช่างทุกท่านได้ดูEP นี้ เพราะเนื้อหาใน EP นี้จะทำให้เราไม่เสียเปรียบในการงานวงการรับเหมา ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?TEMCA ACADEMY “เล่าเรียนรู้”? สาระน่ารู้นอกห้องเรียนในวิศวกรรมงานระบบ

EP.2 นายช่างร้ายเหลือ ?จะพาไปรู้จัก Gemini 3 RTU ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (Remote Terminal Unit) ?สามารถดูสถานะอุปกรณ์ผ่าน Application แบบ Real Time ได้ทุกที่ทั่วโลก

?ทันสมัย รองรับระบบ Smart Grid
?Intelligent Charging ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
?ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้า
?สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานเพื่อดูปริมาณ Load Consumption and Forecast

#TEMCAAcademy

#เล่าเรียนรู้

#RingMainUnit

#RMU

#Gemini3RTU

#ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

#LucyElectric

#นายช่างร้ายเหลือ

✨ช่างธรรม EP.85 “ธรรมชาติ”สอน”ธรรมะ” ?

✨เมื่อธรรมชาติถูกทำลายจนทำให้โลกขาดความสมดุล มนุษย์จึงไม่อาจรอดพ้นจากกฎธรรมชาติไปได้จนเกิดความทุกข์ การใช้ธรรมะจึงเป็นทางออกที่ช่วยให้รอดพ้นวิกฤติไปได้ ดังคำกล่าวของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่สอนว่า “ความทุกข์ทำให้เกิดปัญญา” เมื่อมีสติจึงค้นพบทางแก้ไขปัญหา ใช้ปัญญาในการป้องกันทั้งโรคภายนอกและเชื้อภายในใจ ไม่เอาพิษที่เกิดในใจมาทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดทุกข์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#ธรรมชาติสอนธรรมะ

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP.90 ตอน เราโทษแต่คนอื่น แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย

?EP นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยไปทำ work shop กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มาให้ทุกท่านได้ฟัง และเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่นายช่างร้ายเหลือเจอมาก็คือ พอเรามีปัญหาเรื่องงานมา เรามักจะโทษคนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเอง จะเป็นอย่างไรนั้น ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.84 “ทักษะ” ที่ใช้ได้กับทุกยุค ทุกสมัย

✨ความเจริญที่มากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาทางทักษะภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายซึ่งต้องแลกไปกับความสูญเสียของธรรมชาติ จนก่อให้เกิดโรคและภัยพิบัติ การพัฒนาแค่ทักษะภายนอกอย่างเดียวจึงไม่เกิดความสุขที่แท้จริง เราจึงต้องพัฒนาทักษะภายในควบคู่กันไป พัฒนาทักษะด้านสมาธิ เพื่อลดความฟุ้งซ่าน พัฒนาทักษะด้านปัญญา เพื่อลดความยึดถือและปล่อยวาง ✨การสร้างหรือการพัฒนาทักษะภายในจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้เกิดความสุขและเผื่อแผ่พลังงานของความสุขไปยังคนรอบข้าง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ทักษะภายใน

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.89 ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 8 : หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้า

ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่องการทำหนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้า แล้วหนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้านี้มีความสำคัญอย่างไรกับผู้รับเหมา ep นี้มีคำตอบให้ทุกท่านได้คลายข้อสงสัยอย่างแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้า

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.83 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ??

✨วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประการ คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ
✨”วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ซึ่งวันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามข้อมติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยพุทธศาสนิกชนมักจะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการทำบุญตักบาตร การเจริญภาวนา การฟังธรรมเทศนาและการเวียนเทียน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#วันวิสาขบูชา

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.88 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 7 หนังสือค้ำประกันสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินล่วงหน้า

?การทำหนังสือค้ำประกันสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินล่วงหน้า นายช่างทุกท่านคงรู้จักกันดี ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำวิธีอย่างไร ให้นายช่างทุกท่านไม่เสียเปรียบในการทำหนังสือค้ำประกันสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินล่วงหน้า ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#หนังสือค้ำประกันสัญญา

#หนังสือค้ำประกันเงินล่วงหน้า

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.82 คติธรรมจากหลวงปู่ชา สุภัทโท?”ในดีมีเสีย ในเสียมีดี”
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว เพราะในมุมมืดอาจจะมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง

✨เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิต ในเหตุการณ์นั้นอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่
อยู่ที่มุมมองของเรา ให้เราตั้งสติและยอมรับสิ่งต่างๆด้วยความยินดี เมื่อเรามีสติเราจะกล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆ ทำให้เรามีพลังและมีกำลังที่จะหาทางออกให้กับปัญหา เมื่อมีสติจะเกิดปัญญา ปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องในมุมมืดทำให้เรามองเห็นปัญหาที่ผ่านเข้ามาโดยรอบด้าน และสามารถออกจากปัญหานั้นไปได้

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ในดีมีเสียในเสียมีดี

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?ช่างร้ายเหลือ EP.87 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 6 การขอขยายสัญญา

?นายช่างทุกท่านหรือผู้รับเหมางานระบบ บางท่านอาจจะเคยทำหนังสือขอขยายสัญญา แต่รู้หรือไม่ว่าการขอขยายสัญญาออกไปนั้นอาจจะทำให้เราโดนปรับภายหลังได้ ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำเคล็ดลับในการขอขยายสัญญา จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การขอขยายสัญญา

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?TEMCA Academy ขอแนะนำรายการใหม่ !! “เล่า เรียน รู้”? กับสาระน่ารู้นอกห้องเรียนในวิศวกรรมงานระบบ

EP.1 นายช่างร้ายเหลือ ?จะพาไปรู้จักกับ Ring Main Unit (RMU) อุปกรณ์สำคัญในระบบไฟฟ้าใต้ดิน

#TEMCAAcademy

#เล่าเรียนรู้

#RingMainUnit

#RMU

#ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

#LucyElectric

#นายช่างร้ายเหลือ

✨ช่างธรรม EP.81 ธรรมะที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของคนดี ??

✨ผู้ที่มีมาตรฐานของความดี จะต้องมีธรรมะดังต่อไปนี้
“รู้จักเหตุ” รู้ว่าผลที่ได้รับเกิดจากเหตุอะไร “รู้จักผล” รู้ว่าผลที่ได้รับเกิดจากเหตุอะไร” รู้จักตน” รู้ว่าเรามีสถานะอะไรใรสังคม “รู้จักประมาณ” รู้ว่าจะหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างไร “รู้จักกาล” รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง “รู้จักบุคคล”
รู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นเช่นไร ถ้าเราประพฤติปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ได้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของความดี

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

คุยข้างไซส์ EP.86 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 5 : หนังสือค้ำประกันผลงาน

EP. นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่อง หนังสือค้ำประกันผลงาน หรือ BG นั่นเอง นายช่างทุกท่าน คงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และคงมีหลายๆท่านที่เจอเหตุการณ์ กว่าจะได้ BG คืนหรือหนังสือค้ำประกันผลงานคืนล่าช้ามาก โครงการก็จะอ้างเหตุผลต่างๆจึงทำให้ล่าช้า แต่ep นี้นายช่างร้ายเหลือมีเคล็ดลับมาบอกว่าทำอย่างไรเราจะได้ BG คืนตามกำหนดเวลา

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#นายช่างร้ายเหลือ

#หนังสือค้ำประกันผลงาน

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

✨ช่างธรรม EP.80 คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท : วางทุกข์ วางสุข สงบจากทุกข์ สงบจากสุข ??

ความทุกข์ความสุขเหมือนเหรียญสองด้าน เพราะความสุขพร้อมจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ถ้าเรายึดถือมากเกินไป เมื่อเจอความทุกข์ให้พิจารณา กำหนดสติให้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจ เราก็จะผ่านพ้นความทุกข์และวิกฤตินั้นไปได้ ถ้าเราวางความสุขได้ เราก็จะวางความทุกข์ได้เช่นกัน เมื่อใจมีความสงบ เราก็จะมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญา มองปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญต่อไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วางทุกข์วางสุข

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.85 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยโครงการ

?EP. นี้จะคุยเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยโครงการ หรือ ผู้ว่าจ้าง ที่จัดหามาให้เพื่อให้เราติดตั้ง โดยต้องรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย นายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้อื่น

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

บรรยากาศการจองพื้นที่งานTEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022

?บรรยากาศการจองพื้นที่แสดงสินค้า งานระบบวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ในงาน TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา มีบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจในการร่วมจองพื้นที่บูธครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่22 เม.ย. 2565 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซิตี้ ซอฟเฟอรริน พระราม9

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2565-2566 พร้อมแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมฯ เกิดความคล่องตัวเป็นการรองรับกิจกรรมที่ริเริ่มใหม่ๆ การประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบ Hybrid เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรริน พระราม9

#TEMCA

ช่างธรรม EP.79 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยกำลังความเพียรในการสั่งสมความดีอย่างยิ่งยวด เมื่อได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องพร้อมเผชิญกับสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเอง โดยมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นแสงสว่างส่องให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดความทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ด้วยตัวเราเอง พยายามพึ่งพาตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นและนำพาตนเองและผู้อื่นไปสู่ความสุข ความเจริญต่อไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.84 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 3 : ค่าปรับ

วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่องค่าปรับ ค่าปรับก็เป็นข้อหนึ่งในสัญญาว่าจ้าง ที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับเราสักเท่าไหร่ แต่นายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีอย่างไรให้ค่าปรับนั้น เป็นธรรมกับเรามากที่สุดไปรับชมกันได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าปรับ

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.83 ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 2 การบอกเลิกสัญญา

ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู epนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาคุยเรื่องสัญญาผู้ว่าจ้าง จะมีอยู่หัวข้อนึง จะรับุไว้ว่า ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ สัญญาแบบนี้ นายช่างร้ายเหลือบอกว่าเป็นสัญญาทางเดียว แล้วนายช่างร้ายเหลือจะแก้ไขอย่างไร ไปติดตามชมในep การบอกเลิกสัญญาได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การบอกเลิกสัญญา

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.78 คำสอนจากพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส)

การคิดแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง วันหนึ่งก็จะสำเร็จได้ หากคิดแล้วไม่ลงมือทำก็จะไม่มีวันสำเร็จ ความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ให้คิดและลงมือทำในปัจจุบัน การยึดติดกับอดีตหรือกังวลในอนาคต จะทำให้ความคิดด้อยลงและไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ควรพิจารณาและไตร่ตรองอย่างมีสติจะทำให้มีประสิทธิภาพในการคิดและกระทำสิ่งต่างๆจนสำเร็จได้#๒TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.82 ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู (ตอนที่ 1 ค่าล่วงเวลาผู้ควบคุมงาน)

นายช่างผู้รับเหมาหลายๆท่านคงได้เจอสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะเสียมามากมาย Ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงเรื่อง ค่าล่วงเวลาผู้ควบคุมงาน เราจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทำไม ถ้าสิ่งที่เกิดไม่ใช่สิ่งที่เราทำผิด ไปติดตามชมนายช่างร้ายเหลือกันได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าล่วงเวลา

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.76 คติธรรมจากพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน “มาดีเพราะมีพุทโธ อยู่ดีเพราะมีพุทโธ ไปดีเพราะมีพุทโธ”

พุทโธแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เมื่อประพฤติปฏิบัติตนโดยมีพุทโธเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิต คือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลในยามที่มีชีวิตอยู่ เพื่อให้จิตเป็นผู้รู้มากขึ้น เราก็จะเป็นผู้มีความสว่างไสวทั้งความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในคติภพต่อๆไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#พุทโธ

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.81 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 0

Epนี้ นายช่างร้ายหลือ จะมาพูดถึงสัญญาที่นายช่าง ผู้รับเหมางานระบบ ทุกท่านคงเคยเจอ สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกันมาไม่มากก็น้อย นายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีรับมือกับสัญญาแบบนี้อย่างไร และจะมีวิธีแก้ปัญหาแบบไหน ไปติดตามกันใน Ep ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 0 กันได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.75 : คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท l มีธรรมะแต่ไม่ทำ จะมีค่าอะไร

การที่รู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะไม่เกิดผล ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เปรียบเสมือนแร่ทองคำที่ปะปนอยู่กับก้อนกรวด หากไม่นำมาแยกหรือหลอมรวมทองคำนั้นก็จะไม่มีคุณค่า ไม่ต่างอะไรกับก้อนกรวดก้อนทรายเหล่านั้น แต่หากเรารู้และปฏิบัติตามธรรมะ ชีวิตก็จะดำเนินไปด้วยความผาสุกเย็นใจ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#หลวงปู่ชาสุภัทโท

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.80 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ (ตอนสุดท้าย)

นายช่างร้ายหลือได้บอกเทคนิคดีๆในการเจรจาเพื่อจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าขนส่งลิฟต์ และค่าขยะกันมาแล้ว ใน EP. สุดท้ายนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกว่าเราควรหยุดจ่ายค่าสาธารณูปโภคของงานระบบเมื่อไหร่ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันปิดไซต์งาน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าสาธารณูปโภค

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP74 : คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท l โลกไม่ได้วุ่นวายหรอก ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติย่อมพบเจอการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะใจมีความเห็นผิด คิดผิด อยากให้สิ่งๆนั้นเป็นไปตามที่ต้องการ ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายใจ การน้อมนำคำสอนของหลวงปู่ชาไปเพื่อปรับทัศนคติ จะทำให้ใจไม่เกิดความวุ่นวายไปตามสิ่งต่างๆบนโลกนี้

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#หลวงปู่ชาสุภัทโท

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

อุปนายกTEMCA ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ เข้าประชุมร่วมกับทางสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยภาคเอกชน, สถานประกอบการ, สถานศึกษา ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยฮวด จำกัด วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิครักไทย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการ ความคิดเห็น แนวทางความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือการติดตั้งฯ และ “Cable & Raceway Calculator Application” สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 14 สาขา 9 จังหวัด ต่อไป

พิธีอันเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก

พิธีอันเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก น้อมสำนึกในความกรุณาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีฯร่วมด้วยพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโรเจ้าอาวาส​ วัดปฐมวิเวก และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างเหมาฯ
รศ.ประภาษ ไพรสุวรณา ประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลการศึกษา
คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภา สมาคมธรรมาภิบาล
รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาฯได้เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้พร้อมทั้งถวายปัจจัยและสังฆทาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ วัดปฐมวิเวก จ.สระบุรี

ช่างร้ายเหลือ EP.79 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 4 : ค่าเก็บขยะ

EP.นี้เป็น EP สุดท้ายในหัวข้อ อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ นายช่างร้ายเหลือ ?‍♂️จะมาพูดถึงค่าเก็บขยะ ที่นายช่างทุกท่านต้องเสียให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง 30-40% โดยขยะของงานระบบเรานั้นไม่ได้มีมากมายขนาดนั้น เราไปดูกันว่านายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีอย่างไร ให้เราเสียค่าเก็บขยะน้อยที่สุด ไปชมกันเลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าเก็บขยะ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.73 คำสอนจากหลวงปู่ชา


สุภัทโท : อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด

“อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด” คำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท ซึ่งท่านได้สอนชาวตะวันตกคนหนึ่งที่มีความสงสัยเกี่ยวกับศาสนาพุทธว่าสอนอะไร จึงได้มีบทสนทนาเปรียบเทียบเรื่องการยกก้อนหินกับความทุกข์ ซึ่งคำสอนนั้นกล่าวถึง สิ่งที่เรายึดถือหรือแบกไว้จนทำให้เกิดความทุกข์ใจ หากเราสามารถวางความรู้สึกนั้นไปได้เหมือนกับการวางก้อนหินลง ความทุกข์นั้นก็จะหมดไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#หลวงปู่ชาสุภัทโท

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.78 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 3 : ค่าไฟฟ้าลิฟต์ขนวัสดุ

EP.ที่แล้วนายช่างร้ายเหลือ?‍♂️บอกวิธีคิดค่าน้ำประปา ในEP.นี้นายช่างร้ายเหลือ?‍♂️มาบอกเคล็ดลับวิธีคิดค่าไฟฟ้าลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบ ขึ้นไปบนอาคาร เพราะค่าไฟลิฟต์ขนของนั้น ผู้รับเหมางานระบบ ต้องจ่ายถึง 30-40% โดยที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันสักท่าไหร่ นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกวิธีที่ให้เราจ่ายค่าไฟฟ้าให้เหลือสัก 10% จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ

พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าไฟฟ้าลิฟต์ขนวัสดุ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.72 การเพิ่มพลังใจ

อินทรีย์ 5 หรือพละ 5 คือการตั้งมั่นด้วยจิตอันนำพา 5 ประการ เป็นหลักธรรมะที่ช่วยเพิ่มสร้างเสริมกำลังไม่ให้จิตเกิดความวิตก ความลังเลสงสัยประกอบไปด้วย สัทธาคือความเชื่อ วิริยะคือความเพียร สติคือความระลึกได้
สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต และปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ หากนำธรรมะที่สร้างพลังใจ ไปประยุกต์ใช้ให้อยู่ในความพอดีและเหมาะสม จะเกิดความเจริญในชีวิตทั้งในด้านศีลธรรมและการงาน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#อินทรีย์5

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP. 77 : อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 2 : ค่าน้ำประปา ?

EP.ที่แล้วนายช่างร้ายเหลือ?‍♂️บอกวิธีคิดค่าไฟฟ้าในไซต์งาน ในEP.นี้นายช่างร้ายเหลือ?‍♂️มาบอกเคล็ดลับวิธีคิดค่าน้ำประปาที่ใช้ในช่วงการทำงานติดตั้งมาบอกทุกท่าน เพราะน้ำประปาที่งานระบบใช้ไม่ได้มากมายนักเมื่อเทียบกับงานก่อสร้าง

เรามาดูนายช่างร้ายเหลือ?‍♂️กันเลยครับว่ามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรมาบอก ?
ติดตามชมกันเลยครับ
พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าน้ำประปา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.76 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 1 : ค่าไฟฟ้า

Ep. นี้นายช่างร้ายเหลือมีเคล็ดลับในการคำนวณค่าไฟในไซต์งานมาแนะนำ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างจะเก็บค่าไฟฟ้ากับผู้รับเหมางานระบบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่างานในแต่ละเดือน แต่มีค่าไฟฟ้าบางส่วนที่ผู้รับเหมางานระบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยซึ่งเป็นมูลค่าเกือบ 60% ของค่าไฟในแต่ละเดือน นายช่างร้ายเหลือมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่ผู้รับเหมางานระบบที่จะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในส่วนนั้น

ติดตามชมกันเลยครับ
พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าไฟฟ้า

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.71 เครื่องมือรักษาใจ

วิธีฝึกใจอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า อารักขกรรมฐาน ประกอบไปด้วย “พุทธานุสติ“ เป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า “เมตตา” เป็นการเจริญเมตตาหรือความปรารถนาดีกับผู้อื่น “มรณสติ” การระลึกถึงความตาย และ”อสุภะ” พิจารณาว่ากายนี้ไม่งดงาม การระลึกถึงกรรมฐานทั้ง 4 ข้อนี้ ข้อใดข้อหนึ่งจะช่วยระงับใจ ทำให้จิตใจมีความสงบได้

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#เครื่องมือรักษาใจ

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.70 วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หมายถึงวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย กล่าวถึงการไม่กระทำชั่วทั้งปวง บำเพ็ญแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลส ในประเทศไทยได้ประกาศให้เป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์เพื่อให้คนไทยหันมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนากันมากขึ้น

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#วันมาฆบูชา

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ Ep75 : มาเปลี่ยนวิธีเขียนภาพตัดห้องน้ำกันเถอะ!!

นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงปัญหาในการเขียนแบบ ปัญหานั้นคือการเขียนแบบภาพตัดห้องน้ำ เพราะในความเป็นจริงนายช่างทั้งหลายแทบจะไม่ได้เอาไปใช้ทำงานจริงเลย จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมนายช่างร้ายเหลือกันเลยครับ

**พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การเขียนแบบ

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP69. กายและจิต

จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสจับต้องไม่ได้ แม้ว่าร่างกายและจิตใจจะมีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันแต่กับมีความสัมพันธ์กัน ร่างกายเปรียบเสมือนโครงสร้างของบ้าน จิตเปรียบเสมือนผู้อยู่อาศัย หากจิตมีความเศร้าหมองวิตกกังวล ร่างกายจะเกิดความอ่อนแอ เกิดโรคภัยต่างๆ หากจิตมีความสงบเบิกบาน ร่างกายก็จะมีพละกำลัง ชีวิตที่มีความสุขความสงบ จะต้องมีการทำงานของกายและจิตที่มีความสมดุลย์กัน เราจึงต้องฝึกจิตให้มีพลัง เพื่อให้เกิดความสงบความสว่าง เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสงบสุขมาให้เรา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#กายและจิต

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP. 74 จัดตั้งสำนักงานสนามให้เสร็จพร้อมทำงานใน 1 ชั่วโมง

การติดตั้งสำนักงานสนามตามไซต์งานต่างๆ นายช่างหลายๆท่าน อาจจะใช้เวลานานเป็นอาทิตย์ กว่าจะพร้อมใช้งานได้อย่างจริงๆจังๆ แต่ วันนี้นายช่างร้ายเหลือ จะมาแนะนำเทคนิคดีๆ ในการติดตั้งสำนักงานสนามให้พร้อมใช้งาน ภายใน1ชั่วโมง จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ

**พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#นายช่างร้ายเหลือ

#การติดตั้งสำนักงานสนาม

#สำนักงานสนาม

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

นายก​สมาคม TEMCAร่วมหารือกับ รองนายก อบต.สนามจันทร์ เพื่อนำเสนอ “โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่​ และโครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน”

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคม TEMCA ร่วมประชุมหารือกับพ.จ.อ.ดร.ชาญฤทธิ์ แตงอ่อน​ รองนายก อบต.สนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และผู้นำชุมชน​ เพื่อนำเสนอ “โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่​ และโครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน” ณ เทศบาลสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทราวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลน่าอยู่

#นวัตกรรมสู่ชุมชน

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#KMITLAlumni

ช่างธรรม EP.68 การเดินจงกรมเจริญสติ

การเดินจงกรมคือการเดินเพื่อเจริญสติอยู่กับการก้าวเดิน นึกถึงจุดมุ่งหมายที่เราเดิน เพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบัน เป็นการควบคุมความคิดไม่ให้นึกปรุงแต่งหรือฟุ้งซ่านไปในสิ่งต่างๆ การเดินจงกรมมีประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ทนต่อการเดินทางไกล การอดทนต่อการทำความเพียร ช่วยบำบัดโรคภัยต่างๆ ช่วยย่อยอาหาร และทำให้มีสมาธิตั้งอยู่ได้นาน
สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสุข

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#การเดินจงกรมเจริญสติ

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.73 ติดตั้งสุขภัณฑ์อย่างไรไม่ให้มีน้ำรั่วซึม

ลิปที่แล้วนายช่างร้ายเหลือมาแนะนำเทคนิคของการขยายพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าทุกท่านคงได้เทคนิคดีๆนำไปใช้กันแล้ว แต่ครั้งนี้นายช่างร้ายเหลือยังมีเทคนิคเกี่ยวกับงานระบบด้านสุขาภิบาล ก็คือการติดตั้งสุขภัณฑ์ นายช่างหลายคนคงเคยเจอตอนส่งมอบงานแล้วไม่ผ่านเพราะมีน้ำรั่วซึมจากข้อต่อสุขภัณฑ์ วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเทคนิคดีๆในการติดตั้งสุขภัณฑ์ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การติดตั้งสุขภัณฑ์

#งานระบบสุขาภิบาล

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.67 อุปสรรคที่จะขวางกั้นสมาธิ

นิวรณ์ 5 คือสิ่งที่ขวางกั้นจิต ทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ได้แก่กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉา ถ้าเราปฏิบัติจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิได้ก็จะสามารถละนิวรณ์ต่างๆได้
การทำสมาธิภาวนาเปรียบเสมือนกับการขัดสีข้าวเปลือกในยุ้งให้เป็นข้าวสาร จิตของเราเปรียบเหมือนเมล็ดข้าว นิวรณ์ทั้ง 5 เปรียบเสมือนกับเปลือกที่หุ้มเมล็ดข้าวอยู่ เราต้องกระเทาะเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวเสียก่อนจึงจะได้รับข้าวสารที่บริสุทธิ์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#อุปสรรคที่จะขวางกั้นสมาธิ

#นิวรณ์5

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.72 ท่อ/ราง ลงโหลดเซนเตอร์อย่างไรให้สวยงาม

มีงานลักษณะนึงที่ช่างไฟฟ้าทำให้เรียบร้อยหรือให้สวยงามค่อนข้างยากงานนั้นคือ การเดินท่อต่างๆมาที่Pull Box เพราะว่าด้วยพื้นที่ในการเดินท่อเข้าPull Box นั้นอาจจะพื้นที่แคบ แต่นายช่างร้ายเหลือจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เราไปติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#โหลดเซนเตอร์

#ท่อราง

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมจำหน่าย?หนังสือคู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

?เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมจำหน่าย
?หนังสือคู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( Installation Handbook for Closed Circuit TeleVision System)

?มีวางจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์
Shopee : TEMCA ACADEMY แล้ววันนี้

#คู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

#โทรทัศน์วงจรปิด

#กล้องวงจรปิด

#ClosedCircuitTeleVisionSystem

#CCTV

#TEMCAACADEMY

#TEMCA

ช่างร้ายเหลือ EP. 71 ทำไมชอบแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่า!!

นายช่างทุกท่านคงเคยเจอปัญหาต่างๆมามากมาย แต่ทำไมบางปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่ง มีปัญหาใหม่เวียนเข้ามาแทนไม่สิ้นสุด ? นายช่างร้ายเหลือมีประสบการณ์เรื่องการแก้ปัญหาแต่สร้างปัญหาใหม่มาเล่าสู่กันฟัง เราไปติดตามชมกันเลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ปัญหาการทำงาน

#การแก้ปัญหา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.66 อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติภาวนาคือ วิธีพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนด เหมาะสำหรับการปรับคนที่มีโมหะจริตหรือวิตกจริต ลดความฟุ้งซ่าน ลดความหลง ให้มารู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้าออก มีจิตจดจ่ออยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่ส่งจิตไปในอดีต หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เมื่อเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตของเราจะค่อยๆสงบลง สิ่งที่หมักหมมในจิตเบาบางลง อารมณ์ความเครียด ความเศร้า ความวิตกกังวลต่างๆจะหายไป เกิดความสงบ โล่งโปร่งเบาสบาย และมีสติปัญญาในการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

อานาปานสติภาวนา

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.65 ปฏิบัติธรรมไปทำไม

ชีวิตของเราจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญ คนเรามักจะชอบความสุขแต่จะรังเกียจความทุกข์ แต่ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งๆเดียวให้นานๆเพื่อให้จิตมีที่เกาะเช่นการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม การฝึกกรรมฐานก็เพื่อให้จิตมีพลัง ฝึกจิตให้มีความสุข ให้จิตหยุดนิ่งเพื่อให้มีพลังต้านทานกับความทุกข์ โดยทุกอย่างต้องใช้สติเป็นพื้นฐาน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ปฏิบัติธรรมไปทำไม

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.70 พวกเราทำงานมากเกินไปรึเปล่า?

เริ่มต้นปีด้วยคลิปของการทำงาน ทุกท่านคงมีงานให้ทำมากมายในแต่ละวัน แต่ท่านเคยสังเกตรึเปล่าว่างานเหล่านั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องทำ หรือทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า นายช่างร้ายเหลือมีเคล็ดลับในการทำงานมาฝาก เพื่อทุกท่านจะได้ทำงานในปีนี้ได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องทำงานมากจนเกินไป ติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การทำงาน

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ อวยพรปีใหม่ 2565 ]

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากชีวิตเก่าจิตเดิมเป็นชีวิตใหม่จิตใหม่ ที่มีความสดใสเบิกบาน เป็นปีใหม่ที่มีแต่วันใหม่ๆและมีความสุขสงบร่มเย็นในชีวิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สวัสดีปีใหม่2565

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 69 สวัสดีปีใหม่แบบ “นายช่างร้ายเหลือ”

ทุกท่านคงมีความสุข และคงจะได้รับคำอวยพรมากมายในปีใหม่นี้ นายช่างร้ายเหลือก็มีคำอวยพรให้นายช่างและทุกท่านที่ติดตามนายช่างร้ายเหลือมาโดยตลอด คำอวยพรนายช่างร้ายเหลือจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับคำอวยพรกับนายช่างร้ายเหลือได้เลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สวัสดีปีใหม่2564

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

TEMCA ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA)และสมาชิกได้แก่ บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัดและบริษัท ไพศาสตร์ จำกัด ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้าและมีกิจกรรมสาธิตการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเทคนิคการจัดการอาคาร ในงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้สมาคมฯได้ทำพิธีส่งมอบ TEMCA Cable & Raceway Application ให้ท่านรัฐมนตรีและ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้มอบท่อร้อยสายไฟจำนวน400 เส้น ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

#TEMCA

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า

#CSV

ช่างธรรม EP63 : สัมพัทธภาพทางใจ

สัมพัทธภาพทางใจเป็นการเทียบเวลาที่เกิดขึ้นในใจของเรา ความรู้สึกก็แตกต่างกันออกไปตามกรอบที่อ้างอิง วันเวลาที่เท่ากันแต่ให้ความรู้สึกไม่เท่ากัน ความสุข ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราปรุงแต่งขึ้นว่าอยากให้เป็นอย่างไร หมั่นเพิ่มพลังสติ พลังปัญญาของเราให้มากพอที่จะรับมือความทุกข์ต่างๆที่เราเผชิญ ความทุกข์นั้นจะเบาลง สามารถวางความทุกข์ลงไปได้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

สัมพัทธภาพทางใจ

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.68 คุณใช้มือไหนจับเมาส์คอมพิวเตอร์

ทุกๆท่านคงเคยใช้คอมพิวเตอร์กันทุกคนแต่ละคนก็คงจะใช้เมาส์กันหมดทุกคน แต่การจับเมาส์นั้นมันเทคนิคเล็กๆเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโปรแกรมเขียบแบบก็ดี โปรแกรมบัญชีก็ดี หรืออีกหลายๆโปรแกรม ถ้าลองทำตามนายช่างร้ายเหลือในการจับเมาส์แบบในคลิปนี้เชื่อว่าทุกท่านต้องบอกว่ารู้แบบนี้ทำมาตั้งนานแล้ว!!! จะเป็นการจับเมาส์แบบไหนนั้นเราไปติดตามชมนายช่างร้ายเหลือEpนี้กันเลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#เทคนิคการใช้เมาส์

#คอมพิวเตอร์

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

นายก TEMCA ร่วมงานเลี้ยงและกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ร่วมงานเลี้ยงและกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีแขกกิตติมศักดิ์และนายกจากสมาคมต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น พลเอกชาญชัย ยศสุนทร พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ พลตรีโชคชัย พลสมัคร มล.โอรัส เทวกุล นายก ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายก ดร.สุนทร ผจญ นายก ลือชา โพธิ์อบ นายก วันกล้า ขวัญแก้ว เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอาหาร ครัวครกไม้ไท-ลาว สาขา 2 ซอยมัยลาภ

ช่างธรรม EP62 : ดอกไม้ในแจกัน

จริตคือลักษณะนิสัยที่แสดงออกมาตามพื้นเพของจิตแบ่งเป็น 6 ประเภทได้แก่ ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต วิตกจริต ศรัทธาจริตและพุทธิจริต การที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้นั้นเราต้องเรียนรู้จริตของผู้อื่น เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของแต่ละจริตนิสัยและนำข้อดีของแต่ละคนมาใช้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข เหมือนกับการจัดดอกไม้ในแจกัน เมื่อเรานำมุมที่สวยงามของดอกไม้แต่ละดอกมารวมกัน ก็จะเป็นแจกันดอกไม้ที่ความสวยงาม

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ดอกไม้ในแจกัน

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP : 67 มาสั่งของให้ขาดกันเถอะ

นายช่างทั้งหลายคงเคยเจอของล้นสโตร์มากันบ้างแล้ว เพราะงานที่ผ่านๆมาก็จะมีของเหลือแล้วก็เอากลับมารวมไว้ที่สโตร์น้อยมากที่จะได้เอาไปใช้อีก รู้รึเปล่าครับว่านายช่างร้ายเหลือแก้ปัญหาวิธีนี้อย่างไร การสั่งของให้ขาด จะช่วยเราแก้ปัญหาของเหลือได้อย่างไร เราไปติดตามชมเคล็ดลับดีๆกับนายช่างร้ายเหลือกันเลยครับ

ช่างธรรม EP.61 รถไฟชีวิต

ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ควรหมั่นทำความดีและอยู่ในความไม่ประมาท เพราะชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เมื่อวันเวลาผ่านไปทุกๆคนล้วนต้องลงจากขบวนรถไฟของชีวิตนี้ไปยังสถานีปลายทางของตัวเอง เมื่อนั้นต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่โลกนี้ มีเพียงบุญและกุศลที่เป็นพลังงานติดตัวเราไปได้เท่านั้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

รถไฟชีวิต

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP66 : Plot แบบ On Scale ไปทำไม ไม่ต้อง On Scale มีประโยชน์มากกว่านะ

การPlot แบบ On Scale กับไม่ On Scale นั้นต่างกันอย่างไร อันไหนมีประโยชน์มากกว่า นำมาใช้งานได้เร็วกว่า วันนี้นายช่างร้ายเหลือ จะมาบอกข้อแตกต่างให้นายช่างได้รู้กันครับ ไปชมกันได้เลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

การเขียนแบบ

การPlotแบบ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.58 ชี้ขุมทรัพย์

การยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเราหรือที่เรียกว่าการปวารณา เพื่อเป็นโอกาสในการได้พัฒนาตนเอง เพราะผู้ที่มาคอยตักเตือนเราคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้เกิดการพัฒนาใจไปสู่การพูดและการกระทำที่ดี ผู้ที่รับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามจนสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและละสิ่งที่เป็นโทษได้ ผู้นั้นจะสามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุคุณธรรมที่สูงยิ่งๆขึ้นไปได้โดยง่าย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

ชี้ขุมทรัพย์

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.60 โลกเสมือนจริงของจิต

เมื่อใดที่จิตของเรามีการปรุงแต่ง ก็จะเหมือนกับการหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงของจิต เหตุเพราะเรายังมีความหลงหรือความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาที่ยึดถือความเป็นตัวเรา การฝึกจิต สมาธิและปัญญาให้เป็นผู้ที่ตื่นรู้ ทำให้เห็นความเป็นจริงว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและสามารถปล่อยวางความยึดถือที่เป็นตัวเราลงได้ จะเป็นการยุติบทบาทและความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

โลกเสมือนจริงของจิต

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP65 : การPlotแบบ มีกรอบ มีหัว เพื่ออะไร

นายช่างร้ายเหลือ วันนี้มาเล่าเรื่องของการPlotแบบให้ฟัง พูดได้เลยว่านายช่างทุกท่านต้องเคยเจอแน่นอน แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

การPlotแบบ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.59 ฝีที่อยู่ในใจ

ทิฐิคือความดื้อรั้นไม่ยอมคนอื่น มานะคือความแข็งกระด้าง คนที่มีทิฐิมานะในใจมากเมื่อมีใครมาสะกิดก็จะเกิดเป็นแผลในใจ แม้คำกล่าวตักเตือนนั้นจะไม่รุนแรงมากก็ตาม แต่ด้วยทิฐิมานะในใจที่ใหญ่โตอาจทำให้เกิดความรุนแรงลุกลามตามมา เพราะกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตัวเราทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย การลดทิฐิมานะไม่ต้องอาศัยคนอื่น ควรมุ่งแก้ไขที่ตัวเราเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเอง

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

ฝีที่อยู่ในใจ

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 64 ทาสีกันสนิม Support แบบนี้ดูสิครับ

การทาสีตัวSupport โดยทั่วๆไปแล้วนายช่างทั้งหลายก็จะทาสีกันสองรอบ รอบแรกทาสีกันสนิม รอบที่สองทาสีจริง แต่รู้หรือไม่ นายช่างร้ายเหลือของเรานั้นทาสีSupport แค่รอบเดียว เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงาน แต่ว่าจะทำได้ด้วยหรอทาสีแค่รอบเดียว จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมในEpนี้กันเลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

ทาสีกันสนิม

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 63 : Support ท่อเมนงานระบบทำแบบนี้ดีกว่า?

การทำsupportท่อเมนงานระบบนั้น ใน1โครงการ นายช่างทั้งหลายรู้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องทำเป็นพันๆชิ้น แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเราทำให้ง่ายขึ้นลดเวลา ลดความยุ่งยากลงไป และที่สำคัญลดต้นทุนได้อีกด้วย. การทำSupportท่อเมนงานระบบจะเป็นอย่างไรนั้น วันนี้นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบให้ทุกคนแน่นอนครับไปติดตามชมกันเลย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

นายช่างร้ายเหลือ

Supportท่อเมน

ท่อเมนงานระบบ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.57 ผู้ว่าง่ายสอนง่าย


ผู้ว่าง่ายสอนง่ายคือผู้ที่อดทนต่อคำแนะนำ คำตักเตือนและสามารถปฏิบัติตามคำสอนจากผู้ที่ตักเตือน ตราบใดที่จิตใจของเราไม่มีธรรมะ ไม่มีปัญญาที่แท้จริง เราก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้ เราจึงควรรับฟังความคิดหรือคำแนะนำตักเตือนจากผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่เสมอเราหรือผู้น้อยกว่าเรา เพราะผู้ที่มีคุณธรรมของความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

ผู้ว่าง่ายสอนง่าย

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

ช่างร้ายเหลือEP. 62 รถขนพัสดุ สุดสุโก้ยยยยย !!!!

EP. 62 นายช่างร้ายเหลือเล่าถึง บทเรียนจากญี่ปุ่น #3 ครั้งนี้นายช่างร้ายเหลือจะพาไปดูรถเข็นขนส่งพัสดุแบบญี่ปุ่นกัน จะมีอะไรให้เราเรียนรู้ ศึกษาหรือ ทำตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นายช่างหรือคนที่ได้ดูคลิปนี้มากน้อยขนาดไหน เราไปติดตามชมกันได้เลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างร้ายเหลือ

นายช่างร้ายเหลือ

ขนส่งพัสดุ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สุดยอดสัมมนาออนไลน์ทาง ZOOM ฟรี ส่งท้ายปี64 กับ กลยุทธ์ลด Cost ได้….แถมกำไรเพิ่ม

เชิญชวนทุกท่านเข้าอัพเดทความรู้กับหลักสูตรที่จะช่วย SME ทุกอุตสาหกรรม รู้ 1.แนวทางลดต้นทุนได้มากกว่า 40% สามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้น 50% 2.มีแนวทางเสริมสภาพคล่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ? งานจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ??? ?ทะเบียนที่ //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvWcvpPnBy-pkUANS48lehJ0bTSpY9oqWUym7puB6T54FIiw/viewform?usp=sf_link ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ วริทธิ์นันท์ฯ 0918239546 และ คุณ บุษราพร ฯ 0956967879 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

ช่างธรรม EP.56 วิธีคลายโศก

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการยึดถือของตัวเรา ระดับของความทุกข์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่มีความผูกพันว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา ผู้ที่หมั่นฝึกจิตและรู้จักความเป็นจริงของวัฏสงสารจะไม่รู้สึกเศร้าโศก เพราะเข้าใจในหลักของอนัตตาคือความไม่มีตัวตน ว่าความพลัดพรากหรือความตายที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดา เพราะการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็แค่ชั่วคราว

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#KMITLAlumni
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#วิธีคลายโศก
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

ช่างร้ายเหลือ EP61 วัดไม่ว้าวุ่นที่ญี่ปุ่น

EP นี้เรายังอยู่ในบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น#2 ซึ่งหลายท่านคงจะรู้กันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ มีระเบียบและการจัดการที่ดีเยี่ยมในหลายๆเรื่อง epที่แล้วนายช่างร้ายเหลือมาเล่าถึงการเป็นมืออาชีพของสายงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่นกันแล้ว ในep นี้นายช่างร้ายเหลือจะพาไปชม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และความเอาใจใส่ของประเทศญี่ปุ่น โดยที่เราสามารถทำตามได้ง่ายๆ และจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราและสังคมเราได้ จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#อะไรบ่งบอกว่าคุณคือมืออาชีพ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.55 อดทนทำความดี

ชีวิตของคนเราที่อดทนต่ออุปสรรค จะกลายเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงและงดงาม ปัญหาและอุปสรรคจะช่วยหล่อหลอมให้เรามีความแข็งแกร่ง มีสติอดทนอดกลั้นในการทำความดี และใช้ความสงบนิ่ง ความวางเฉยในการต่อสู่กับอุปสรรคต่างๆ ดังคำสอนของหลวงปู่แหวนที่กล่าวไว้ว่า “ความอดทน ความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับการชื่นชมในบั้นปลาย”

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#KMITLALUMNI
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#อดทนทำความดี
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

   

ช่างร้ายเหลือ Ep 60 : อะไรบ่งบอกว่าคุณคือมืออาชีพ

การที่จะเป็นนายช่างมืออาชีพนั้น ก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนเช่น ทำงานเรียบร้อย เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา แต่นั่นก็ยังเรียกว่ามืออาชีพ100%ไม่ได้ เพราะนายช่างที่เป็นมืออาชีพจริงๆ ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วย จะเป็นอย่างไรนั้น นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำให้ช่างทั้งหลายรู้กันในEp นี้ครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#อะไรบ่งบอกว่าคุณคือมืออาชีพ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP54 : เกราะป้องกันชีวิต

เมื่อเราไม่มีสติและไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น ความทุกข์ย่อมตามมา ถ้าเรามีความอดทนและมีอุบายในการแก้ไขอารมณ์ ไม่ปะทะกับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา เปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันตัวเอง ช่วยป้องกันภัยให้กับเราได้เป็นอย่างดี

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#KMITLAlumni
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#เกราะป้องกันชีวิต
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.59 ระยะลับงานท่อสปริงเกอร์ที่จอดรถ

Epนี้ นายช่างร้ายเหลือ มีความลับมาบอกให้นายช่างทั้งหลายให้รู้ เกี่ยวกับงานติดตั้งท่อสปริงเกอร์ที่จอดรถ ความลับดีๆที่บอกต่อกันได้ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#นายช่างร้ายเหลือ
#ท่อสปริงเกอร์
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาการบริหารสัญญารับเหมางานระบบครั้งที่ 2 เรื่อง “การขยายเวลาและค่าปรับ”

ทำอย่างไร? จะไม่ให้ถูกปรับ
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาการบริหารสัญญารับเหมางานระบบครั้งที่ 2 เรื่อง “การขยายเวลาและค่าปรับ”
วันที่ 21 ตค.64
เวลา 17.00-19.00น.
ในรูปแบบออนไลน์
พบกับผู้เชี่ยวชาญในการทำสัญญาจากชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง
อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์
คุณโชคชัย เนตรงามสว่าง
คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
คุณอุกฤษฏ์ ศรพรหม
ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์
พร้อมคณะกรรมการ TEMCA และบริษัทผู้รับเหมาระดับแนวหน้าของเมืองไทย
ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาพร้อมหาทางออกร่วมกันในเรื่องการบริหารสัญญารับเหมางานระบบ

ผ่านช่องทาง Online Zoom
Join Zoom Meeting
//us02web.zoom.us/j/5912569283?pwd=Y1Z0TVIxYktFbGdyMWJGYUJoSGU5dz09
Meeting ID: 591 256 9283
Passcode: 6789
Page สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
//m.facebook.com/story.php?story_fbid=4449623698461523&id=1064905383600055
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TEMCA
#TEMCAACADEMY
#CCSV
#การบริหารสัญญารับเหมางานระบบ
#การขยายเวลาและค่าปรับ
#ควรทำอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

ช่างธรรม EP53 : สุขในปัจจุบัน

ช่างธรรม EP53 : สุขในปัจจุบัน
การมีความคิดอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตเรามีความแน่วแน่ หน้าที่ของเราคือสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีเพราะเราไปบังคับผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ เครื่องมือที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันคือสติ การมีสติอยู่ในระดับของศีลคือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ สร้างสติระดับจิตเพราะว่าความทุกข์และความสุขเกิดจากจิต ถ้าจิตไม่ได้คิดปรุงแต่งเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็เข้ามาสู่ใจไม่ได้ ทำให้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#สุขในปัจจุบัน
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 58 : คิดดีแล้วหรอที่จะนำโรลสายไฟเก่ามารีไซเคิล

ช่างร้ายเหลือ EP 58 : คิดดีแล้วหรอที่จะนำโรลสายไฟเก่ามารีไซเคิล โรลสายไฟเก่าช่างทั้งหลายคงเคยเห็นคนนำโรลสายไฟเก่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆดูสวยงาม แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า โรลสายไฟเก่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้น วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกว่าโรลสายไฟเก่านั้นอันตรายอย่างไรบ้าง และถ้าจะนำมาทำเฟอร์นิเจอร์จะต้องทำอย่างไรก่อน ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#นายช่างร้ายเหลือ
#โรลสายไฟ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.55 : การจัดการ”ปลอกสีและหางปลา” ให้ง่ายต่อการใช้งาน

ช่างร้ายเหลือ EP.55 : การจัดการ”ปลอกสีและหางปลา” ให้ง่ายต่อการใช้งาน นายช่างทั้งหลายคงเคยเจอเวลาเข้าไปไซต์งาน ตอนติดตั้งตู้ DB หรือตอนต่อสายเข้าตู้DBหรือตู้ต่างๆ หลายท่านอาจจะเห็นปลอกสายต่างๆวางระเกะระกะเต็มไปหมด ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหน วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเคล็ดลับเด็ดๆในการจัดการปลอกสายต่างๆเหล่านี้ให้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#ปลอกสีและหางปลา
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP52 : ความรู้พัฒนาปัญญา

ช่างธรรม EP52 : ความรู้พัฒนาปัญญา ปัญญามี 3 ระดับ ปัญญาเบื้องต้น (สุตมยปัญญา) คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ปัญญาขั้นกลาง (จินตามยปัญญา)คือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาและวิเคราะห์ ปัญญาข้างต้นยังไม่พอที่จะทำให้สงบและระงับจากความทุกข์ได้ จึงต้องฝึกฝนจนเกิดปัญญาขั้นสุดท้าย (ภาวนามยปัญญา )คือปัญญาสูงสุดที่เกิดจากการพัฒนาจิต เมื่อสามารถฝึกจิตและพัฒนาปัญญาที่ดีได้ เราจะมีชีวิตที่ประเสริฐและพบความสุข

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ความรู้พัฒนาปัญญา
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 57 : มาใช้ภาพGraphics แทนการใช้ Symbol ในการเขียนแบบกันเถอะ

ช่างร้ายเหลือ EP 57 : มาใช้ภาพGraphics แทนการใช้ Symbol ในการเขียนแบบกันเถอะ

การเขียนแบบนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่การอ่านแบบนั้นยากกว่า นายช่างทั้งหลายคงจะเคยเจอกับสัญลักษณ์ต่างๆบนแบบหรือที่เรียกกันว่า Symbol การอ่าน Symbol นั้นอาจจะต้องเปิดตารางเทียบหาสัญลักษณ์ ทำให้ยุ่งยากและเข้าใจได้ยากมากๆ แต่ในยุคสมัยนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำวิธีในการเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ Graphics เพื่อที่จะให้ช่างและผู้ร่วมงานทั้งหลายเข้าใจง่าย และทำงานได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ
#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#นายช่างร้ายเหลือ
#การเขียนแบบ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.50 สังคมไร้การสัมผัส

ช่างธรรม EP.50 สังคมไร้การสัมผัส การสัมผัสทางร่างกายจะทำให้เกิดโรค การสัมผัสทางใจจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมา เราจึงควรควบคุมสติให้มีความมั่นคง สร้างพลังของใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ของความยินดีหรือยินร้าย รักษาสภาวะจิตให้เป็นกลางโดยใช้ปัญญาควบคู่กันไป ปรับชีวิตของเราให้รู้จักการสัมผัสแบบใหม่หรือสังคมไร้การสัมผัส เราก็จะห่างไกลจากโรคทางกาย รู้จักควบคุมจิตใจที่ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เราก็จะปลอดภัยจากความไม่สบายใจและความทุกข์

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#สังคมไร้การสัมผัส
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP 56 : ของมันต้องมี

ช่างร้ายเหลือ EP 56 : ของมันต้องมี

เมื่อก่อนถ้านายช่างจะหาขนาดสายให้เหมาะกับการใช้งาน ต้องคอยเปิดหนังสือหาค่าต่างๆ กว่าจะได้แต่ละครั้งยุ่งยากมากๆ แล้วต้องแบกหนังสือหลายๆเล่มติดตัวไปมา
แต่EPนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำ Application ดีๆที่นายช่างทุกคนต้องมีติดตัวไว้ จะเป็นแอพอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#Applicationสายไฟ
#Cable&RacewayCalculator
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.51 สุราของมึนเมาต้นเหตุแห่งการล้มเหลวของชีวิต

ช่างธรรม EP.51 สุราของมึนเมาต้นเหตุแห่งการล้มเหลวของชีวิต สุรานอกจากทำให้เกิดโรคแล้ว ยังทำให้สติสัมปชัญญะและปัญญาถดถอยลงไป การงดเว้นจากสุราของมึนเมาเป็นหนึ่งในมงคล 38 ประการ เมื่อเรางดเว้นได้ชีวิตของเราก็จะเป็นมงคล ผู้ที่ต้องการมีสติปกครองจึงควรละเว้นจากการดื่มสุราซึ่งเป็นเครื่องทำลายสุขภาพทั้งกายและใจ เพราะเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปในขณะเดียวกัน

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#สุราต้นเหตุแห่งการล้มเหลวของชีวิต
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.54 การป้องกันชิ้นงาน ทำเถอะ..มันคุ้ม

ช่างร้ายเหลือ EP.54 การป้องกันชิ้นงาน ทำเถอะ..มันคุ้ม EP นี้ นายช่างร้ายเหลือ จะมาแนะนำวิธีง่ายๆในการป้องกันชิ้นงาน หลังติดตั้งเสร็จ เป็นวิธีที่ง่ายๆคุ้มค่า คุ้มเวลา ไม่ต้องไปตามเก็บงาน หรือตามเช็ดตามล้าง เราไปดูกันเลยว่านายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีอย่างไรมาแนะนำนายช่างทั้งหลายครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#การป้องกันชิ้นงาน
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างธรรม EP.49 การปรับจิตให้เที่ยงตรง

ช่างธรรม EP.49 การปรับจิตให้เที่ยงตรง ความลำเอียงหรืออคติเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นเกิดเพราะความรัก ความชัง ความหลงและความเกรงกลัว เมื่อเราเกิดอคติทำให้ตาชั่งของเรามีความเอนเอียง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น เราจึงควรตั้งสติให้มั่นคงและไม่มีอคติ ผู้นำที่ดีควรปรับจิตให้มีความเที่ยงธรรมอยู่เสมอ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การปรับจิตให้เที่ยงตรง
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาคู่มือ “การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด”(Installation Handbook for Close Circuit TeleVision System)

?ขอเชิญร่วมฟังเสวนาคู่มือ “การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด”(Installation Handbook for Close Circuit TeleVision System)
?วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ?เวลา16.00-17.30น.
พบกับคณะผู้จัดทำคู่มือ” การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด”มาร่วมพูดคุยเนื้อหาในเล่ม
ทั้งapplicationการในใช้งานของกล้องCCTV แต่ละประเภทและการติดตั้งใช้งานที่ถูกต้อง

??ผู้ร่วมเสวนา
– คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
-คุณเกียรติ อัชรพงศ์
– อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช
-คุณสมชาย ประจักสูตร
-คุณเลิศชาย พาชีรัตน์
?ผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Live ของPage : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#CCTV
#คู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
#TEMCAACADEMY
#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

TEMCA ACADEMY ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เรื่อง “ดุลยภาพแห่งกฎหมายของผู้ประกอบการ”

?งานนี้วงการรับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล ห้ามพลาด!!!?

?TEMCA ACADEMY ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา
พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล?
เรื่อง “ดุลยภาพแห่งกฎหมายของผู้ประกอบการ”
??
พบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติ
คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต

?วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
?เวลา 16.00-18.00 น
?ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

Join Zoom Meeting
//us02web.zoom.us/j/5912569283?pwd=Y1Z0TVIxYktFbGdyMWJGYUJoSGU5dz09

Meeting ID: 591 256 9283
Passcode: 6789
#TemcaAcademy
#พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
#ณัฏฐ์ธีรณัฐสุภานนท์
#ดุลยภาพแห่งกฏหมายผู้ประกอบการ
#สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ

TEMCA ACADEMY เชิญร่วมชมLIVE TALK Online “การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน” โดย รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล

?อย่าพลาด!!!
TEMCA ACADEMY เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
LIVE TALK Online
“การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน”
?วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
?เวลา 15.00-16.00 น.
พบกับนักพูดชื่อดังด้านการเมืองระดับแนวหน้าของเมืองไทย?
รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักพูดและนักวิชาการทางรัฐศาสตร์

?สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebok LIVE
Page : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TemcaAcademy
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน
#อาจารย์สุขุมนวลสกุล

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วครับ!! TEMCA Application  Cable & Raceway Calculator

?เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!! TEMCA Application  Cable & Raceway Calculator  สามารถสแกนลิ้งค์จากQR CODE  ในคลิปได้เลย
ระบบAndroid Play store? //play.google.com/store/apps/details?id=com.alw.android.temca
ระบบ ios จาก App store ?//apps.apple.com/us/app/cable-raceway-calculator/id1573376572
Applicationนี้ ? เหมาะสำหรับวิศวกร ช่างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ง่ายต่อการใช้งาน มีความแม่นยำ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิตอล  ?ในราคาเพียง299บาท?

#Cable&RacewayCalculator
#TemcaAcademy
#applicationสายไฟ
#TemcaApp
#แอปสายไฟ

เชิญร่วมเสวนาเจาะลึก Cable & Raceway Calculator Application ทาง TEMCA Facebook

เสวนาเจาะลึก
Cable & Raceway Calculator Application
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 19.00 –20.00 น

ร่วมเจาะลึก Cable & Raceway Calculator Application
กับคณะผู้จัดทำและตัวแทนผู้รับเหมาของสมาคมฯ
ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
คุณเลิศชาย พาชีรัตน์
คุณ ธีรภพ พงษ์พิทยาภา
คุณ ณัฐวุฒิ เดชระพีพงษ์

รับชมผ่านช่องทาง Page : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
# TEMCA
#แอปสายไฟ
# Cable&Raceway

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.48 ความสัมพันธ์สร้างสุข ]

ช่างธรรม EP.48 ความสัมพันธ์สร้างสุข สังคหวัตถุเป็นหลักธรรมที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ทานคือการให้ การเสียสละ ปิยวาจาคือการพูดจาที่ดีไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และสมานัตตาคือการเป็นผู้มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย หากเราปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ความสัมพันธ์สร้างสุข
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.53 [ ค่าโง่ ลาก่อน ]

ช่างร้ายเหลือ EP.53 : ค่าโง่ ลาก่อน ?
นายช่างทุกๆท่านในวงการรับเหมา คงจะเคยเจอการถูกหักเงิน

ถ้าการถูกหักเงินนั้นเป็นความผิดของเรา ก็คงน้อมรับ แต่ถ้าการถูกหักเงินนั้นไม่ใช่ความผิดของเรา แล้วเราควรจะทำอย่างไร ?

นายช่างร้ายเหลือ ก็เคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกัน ที่เค้าเรียกกันว่า “เสียค่าโง่” ซึ่งจะเป็นอย่างไร
ติดตามชมกันเลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ Payment ง่ายๆ เมื่อเข้าใจสัญญา” กับการบริหารสัญญารับเหมางานระบบ

?สำหรับผู้ที่พบเจอปัญหา ??? จากงานระบบในเรื่อง Payment ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายล่าช้า? หรืออุปสรรคต่างๆในการเบิกจ่ายนั่นคือปัญหาจากการไม่เข้าใจสัญญา?จึงมีผลต่อการเบิกจ่าย ??

?ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ Payment ง่ายๆ เมื่อเข้าใจสัญญา” กับการบริหารสัญญารับเหมางานระบบ
?วันที่ 16 กันยายน 2564
?เวลา 17.00-19.00 น ในรูปแบบ Online
พบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายจากชมรมนักกฏหมายก่อสร้าง ?

อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์
คุณโชคชัย เนตรงามสว่าง
คุณกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
คุณอุกฤษฎ์ ศรพรหม
และคณะกรรม TEMCA และบริษัทผู้รับเหมาแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมพูดคุยถึงปัญหา
พร้อมหาแนวทางออกร่วมกันเพื่อ การบริหารสัญญารับเหมางานระบบให้ถูกต้องและไม่สร้างปัญหาในภายภาคหน้า
?ผ่านช่องทาง Online Zoom
//us02web.zoom.us/j/5912569283?pwd=Y1Z0TVIxYktFbGdyMWJGYUJoSGU5dz09
Meeting ID: 591 256 9283
Passcode: 6789
และ Liveสด
?Page สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TEMCA
#TEMCAACADEMY
#CCSV

TEMCA ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น​ประจำปี​ 2564​

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ  นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในฐานะตัวแทนสมาคมฯเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น​ประจำปี​ 2564​ มิติที่  3 ด้านคุณภาพการให้บริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับมอบโล่เกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย 64  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร  กระทรวงพาณิชย์  

ช่างร้ายเหลือ EP.52 [ ตกลงมาทำงาน หรือมาเพิ่มงานกันแน่ ? ]

นายช่างทุกท่านคงได้เจอกับตัวเอง “ช่างที่ยิ่งทำยิ่งเพิ่มงาน”สุดท้ายขาดทุน มาร่วมหาคำตอบกับนายช่างร้ายเหลือกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

รายการช่างธรรม [ EP.47 สุขของผู้ครองเรือน ]

สุขของผู้ครองเรือน คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ สุขที่เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภค สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขที่เกิดจากประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ทั้งทางกาย วาจาและใจ เมื่อเราหาทรัพย์ที่ได้จากความสุจริตนั้น เงินทองที่ได้มาจะทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #วัดปฐมวิเวก
#สุขของผู้ครองเรือน

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.46 ธนาคารที่ปลอดภัย ]

ถ้าเราฝากบัญชีบุญเอาไว้ในธนาคารบุญ ทรัพย์นั้นจะเป็นของทิพย์ที่ไม่มีวันหมด เราจึงควรแสวงหาสมบัติหรืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนและปลอดภัย ก่อนที่ร่างกายนั้นจะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ธนาคารที่ปลอดภัย
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

ช่างร้ายเหลือ EP.51 [ เลิกปั๊มรูเถอะครับ ]

Ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดคุยปัญหาของจุดเชื่อมต่อโดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อของตู้โหลดเซ็นเตอร์ นายช่างทั้งหลายคงจะได้เจอปัญหานี้มากพอสมควร จะเป็นปัญหาอะไรนั้น เราไปติดตามชมนายช่างร้ายเหลือได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP45 ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ]

ความอ่อนน้อมถ่อมตัวมาจากคำบาลีว่า นิวาโต แปลว่าไม่พองลม ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวจะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีความอดทนสูงและมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตัวถือเป็นบุญกริยาอย่างหนึ่งเมื่อเราฝึกฝนทั้งทางกาย วาจาและใจได้ดีแล้ว จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตเราซึ่งเป็นประตูเปิดไปสู่ความสำเร็จได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ความอ่อนน้อมถ่อมตัว
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.50 [ แนวคิดหลักของนายช่างร้ายเหลือ ]

Ep นี้นายช่างร้ายเหลือมีความคิดเห็นต่อ
– การติดตั้งงานระบบ และวิธีทำงานของช่างในบ้านเราอย่างไร?
– มุมมองปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร?
– นายช่างร้ายเหลือมีแนวทางอย่างไรต่อปัญหาเหล่านั้น
และมีความฝันที่จะมาบอกกับทุกคนด้วยครับ? จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลย

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#แนวคิดหลักของนายช่างร้ายเหลือ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

ช่างร้ายเหลือ EP.49 [ เชื่อมชิ้นงานท่ออย่างไร ให้สวยงามและรวดเร็ว ]

นายช่างร้ายเหลือ EPนี้ จะมาพูดถึงการเชื่อมชิ้นงานท่อต่างๆ ซึ่งช่างทั่วๆไปคงจะรู้กันดีว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงถึงจะได้งานออกมาดีและสวยงาม แต่ค่าจ้างช่างเชื่อมก็จะแพงตามฝีมือขึ้นไปด้วย นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำวิธีในการเชื่อมท่อให้สวยงามเรียบเนียนอย่างมืออาชีพเลยทีเดียว ไปติดตามกันได้เลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#เชื่อมชิ้นงานท่อ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.43 การล้างใจ ]

“การล้างใจ” เป็นการสะสางสิ่งที่หมักหมมในสภาวะจิตของเรา ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้สภาวะจิตเราดีขึ้น เพราะใจเป็นนายที่บังคับให้ร่างกายไปทำสิ่งต่างๆ การสร้างภูมิต้านทานทางจิตเป็นการฝึกใจให้เข็มแข็งด้วยสติและสมาธิ เมื่อเจอความทุกข์เราจะมีภูมิต้านทานทำให้จิตสบายไร้กังวล และพร้อมรับมือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การล้างใจ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

ช่างร้ายเหลือ EP.48 [ เดินท่อไฟฟ้าวนตามบันไดทำอย่างไร ให้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ]

ช่างร้ายเหลือ EP.48
นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำแนวคิดของการเดินท่อไฟฟ้าวนตามบันได เพราะช่างทั้งหลายคงทราบกันดีว่าการเดินท่อไฟฟ้าวนตามบันไดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาเป็นอย่างมากในการทำงาน แต่ Ep นี้นายช่างร้ายเหลือมีคำตอบและเทคนิคดีๆให้นายช่างทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับไปติดตามกันเลย

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#เดินท่อไฟฟ้าวนตามบันได
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล

 

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.42 แม่เหล็กคุณธรรม ]

“แม่เหล็กคุณธรรม” เมื่อเราอยู่ใกล้สิ่งใด สิ่งนั้นจะดึงดูดให้เราเป็นเช่นนั้น เหมือนกับในทางโลกการคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรจะช่วยชี้นำเราไปในทางที่ดี ถือว่าเป็นมงคลยอดชีวิต และเป็นการเลื่อนภูมิวาสนาของเราให้สูงขึ้น ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ในทางธรรมก็เช่นกัน หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยชี้นำให้เราเว้นห่างจากบาปและพบความสงบสุขอย่างแท้จริง

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#แม่เหล็กคุณธรรม
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ช่างร้ายเหลือ EP.47 [ เข้าหางปลา ตู้ไฟฟ้าแบบนี้ถึงจะเร็ว ]

การที่นายช่างทั้งหลายจะทำการเข้าสายไฟฟ้าหรือเข้าหางปลาที่ตู้ MDB หรือตู้ย่อยต่างๆ นายช่างทั้งหลายคงได้เจอปัญหาในการเข้าสายหรือการเข้าหางปลาอย่างแน่นอนเพราะในตู้นั้นจะมีสายที่อัดแน่นเต็มไปหมดยากที่จะทำงานได้ ถึงทำได้ก็จะมีประสิทธิภาพที่ไม่เต็ม100% แต่วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการเข้าสายไฟฟ้าหรือการเข้าหางปลาในตู้ MDB หรือตู้ย่อยต่างๆให้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปรับชมกันเลยครับ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างร้ายเหลือ
#การเข้าหางปลาตู้ไฟฟ้า
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

รายการคุยข้างSite EP5 : อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว

คุยข้างSite กับนายช่างร้ายเหลือ EP.5 “อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว”?? จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เพลิงไหม้หรืออัคคีภัย เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน แต่เราสามารถที่จะป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้ คุยข้างไซต์ ep นี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับ guest พิเศษ “คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญด้าน fire alarm (ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไฟไหม้) ว่าจะมีวิธีป้องกันไฟไหม้หรืออัคคีภัยด้วยตนเองที่ถูกต้องได้อย่างไร

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCAAcademy
#TEMCACCSV
#FireAlarm
#คุยข้างsiteกับนายช่างร้ายเหลือ
#ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.40 อบายมุขเหมือนกับภาชนะก้นรั่ว ]

“อบายมุขเหมือนกับภาชนะก้นรั่ว” การที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะทำให้ความสุขและทรัพย์สินเงินทองหมดไป เพราะอบายมุขเหมือนกับภาชนะที่เราเก็บน้ำไว้มีรูรั่ว น้ำที่เราใส่ในภาชนะเปรียบเสมือนเงินทองและความสุขก็จะรั่วไหลไปด้วย เราสามารถอุดรูรั่วจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยการห่างไกลจากแหล่งอบายมุข ความสุขหรือทรัพย์สมบัติของเราก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตและจิตใจของเรา

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#TEMCAVariety
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#อบายมุขเหมือนกับภาชนะก้นรั่ว

   

ร่วมกันตามหา “นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2564

?นายช่างร้ายเหลือมาตามหา “นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี2564 ?
#ช่างร้ายเหลือ
#TEMCA
#นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ

   

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.39 ระบบกราวด์ของชีวิต ]

ระบบกราวด์ของชีวิตคือการรักษาความสมดุลของสภาวะจิต อารมณ์เปรียบเสมือนประจุบวกและลบ เมื่อมีการถ่ายเทประจุไปมา ทำให้จิตเกิดความทุกข์และเสียหาย จึงส่งผลต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง การใช้สติและสมาธิในการคลายอารมณ์บวกและอารมณ์ลบให้น้อยลงไปคือการรักษาแท่งกราวด์ของชีวิตให้มีความต้านทานที่เหมาะสม ทำให้ระบบกราวด์ของชีวิตเราไม่มีความเสียหาย เราก็จะสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ระบบกราวด์ของชีวิต

 

ช่างร้ายเหลือ [ EP.44 เคล็ดลับ การวัดน้ำหนักสายไฟฟ้า ]

?EP นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเคล็ดลับการคำนวณน้ำหนักสายไฟ ที่มีขนาดหลายร้อยเมตรยากต่อการชั่งน้ำหนัก เราไปดูกันว่าเคล็ดลับของนายช่างร้ายเหลือใน EP นี้จะเป็นอย่างไรไปตามชมกันเลยครับ?‍♂️?‍♀️
#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#CCSV
#ช่างร้ายเหลือ

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.38 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ]

“การไม่คบคนพาล” คือมงคลข้อแรกของหลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพราะเป็นเหตุที่นำความเจริญมาสู่ชีวิตของเราได้ การเลือกคบคนมี 2 ประเภท คนที่ดีเรียกว่า “บัณฑิต” คนที่ไม่ดีเรียกว่า”คนพาล” ไม่คบคนพาลภายนอกคือคนที่มีจิตใจขุ่นมั่ว คิดผิดเห็นผิดและชักชวนไปในทางที่ผิด ไม่คบคนพาลภายในคือไม่คบกับการกระทำความชั่ว พูดชั่วและการคิดชั่ว เพราะเมื่อเราไปคบคนพาลความเป็นพาลย่อมซึมซับมาหาเราได้ เราอาจจะกลายเป็นคนพาลไปได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การไม่คบคนพาล

ช่างร้ายเหลือ EP.42 [ จุดต่อท่อน้ำเข้าสุขภัณฑ์จมอยู่ในกระเบื้อง ทำอย่างไรดี ]

นายช่างร้ายเหลือจะมาพูดถึงปัญหาของระบบสุขาภิบาลโดยเฉพาะจุดต่อท่อน้ำเข้าสุขภัณฑ์ เป็นปัญหาอย่างมากกับนายช่างทั้งหลายเพราะส่วนมากจะมีน้ำรั่วซึมจุดต่อของท่อ เราไปดูกันว่านายช่างร้ายเหลือจะแก้ปัญหากับจุดนี้อย่างไร ไปรับชมใน ep นี้กันได้เลยครับ

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.37 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ]

#ช่างธรรม ผู้นำต้องมีจิตใจที่มั่นคงไม่อ่อนไหวอะไรง่ายๆ ดังสุภาษิตที่ว่า “จงทำใจให้เหมือนแผ่นดิน”เพราะแผ่นดินไม่เคยโกรธและทำร้ายใคร “จงทำใจให้เหมือนกับน้ำ” เพราะน้ำเป็นสิ่งที่มีความสะอาด ชะล้างสิ่งสกปรก “จงทำใจให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า” ซึ่งไม่เคยไปรักหรือชังสิ่งใด ถ้าเราฝึกฝนจิตให้ปฏิบัติเช่นนี้ได้ ย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน

ช่างร้ายเหลือ EP.43 [ ติดตั้งท่อเมนในชาร์ปสุขาภิบาลอย่างไร ให้เร็วขึ้น ]

ep นี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแชร์เทคนิคการติดตั้งท่อเมนในชาร์ปของระบบสุขาภิบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเป็นอย่างมากในการติดตั้ง แต่epนี้นายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีอย่างไรในการติดตั้งให้รวดเร็วและตรงตามแบบ ไปติดตามกันได้เลยครับ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TEMCA
#นายช่างร้ายเหลือ
#CCSV
#ระบบสุขาภิบาล

   

รายการช่างธรรม [ EP.35 การให้อภัย ]

#ช่างธรรม : การให้อภัยทานถือเป็นทานสูงสุด เมื่อเราให้อภัยจะเกิดความรู้สึกสุข โล่ง เบาสบาย เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการให้อภัยได้คือความเมตตาทำให้เราเอาชนะความรู้สึกโกรธและไม่ต้องไปผูกเวรกับใคร การตัดกรรมที่ดีที่สุดคือหยุดทำความชั่ว การตัดเวรที่ดีที่สุดคือหยุดแก้แค้นพยาบาท การให้อภัยจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ หมั่นสร้างกุศลด้วยการให้อภัยเพราะจะทำให้โลกนี้ชุ่มเย็นขึ้น??
#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การให้อภัย

   

ช่างร้ายเหลือ EP41 [ ถ้าไม่ทำ Flashing Sleeve แล้วจะทำอะไรแทนน้ำถึงจะไม่รั่วซึม ]

#ช่างร้ายเหลือ
?จากepที่แล้ว นายช่างร้ายเหลือ ไม่ได้ทำflashing ท่อ sleeve แล้วนายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมตามขอบของท่อsleeve epนี้นายช่างทุกๆท่านจะได้รู้เทคนิคง่ายๆของนายช่างร้ายเหลืออย่างแน่นอนครับ ไปติดตามชมกันได้เลยครับ?‍♂️?
#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#การป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว
#ท่อsleeve
#TemcaCCSV

 

TEMCA ให้ความรู้เกี่ยวการทำงานให้กับผู้รับการฝึกสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

17.มิ.ย.64​ คุณนฤมล​ แย้มสกุลณา​ วิทยากรพิเศษ​ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยให้ความรู้เกี่ยวการทำงานให้กับผู้รับการฝึกจำนวน 20 คน​ และในวันที่​ 18​ มิ.ย.64​ คุณธวัช​ เบญจาทิกุล​ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรรงาน​ ได้ส่งมอบผู้รับการฝึกให้กับคุณชนิดาภา​ พิชิตการค้า​ ผู้จัดการสมาคมฯ​ เพื่อฝึกงานในบบริษัทสมาชิก​ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมรับเข้าทำงานหลังจบฝึก

ช่างร้ายเหลือ EP40 [ Flashing Sleeve ช่วยให้น้ำไม่รั่ว หรือเป็นตัวเก็บน้ำใต้คอนกรีตกันแน่ ]

?การทำ Flashing สำหรับการวางท่อ Sleeve ในงานสุขาภิบาล สามารถป้องกันน้ำรั่วได้จริงมั้ย? หรือเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ และสร้างปัญหากันแน่ ?

นายช่างร้ายเหลือจะมานำเสนอมุมมองใหม่ในเรื่องนี้ พบกันได้ใน ep นี้ครับ?‍♂️?‍♂️
#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างร้ายเหลือ
#TEMCACHANNEL2020
#งานสุขาภิบาล
#น้ำรั่ว
# FlashingSleeve

   

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.34 ยอมเสียบ้าง ]

ชีวิตของคนเราบางครั้งก็มีได้และมีเสีย ความโลภทำให้เราเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนจึงทำให้เสียประโยชน์ส่วนใหญ่ การยอมเสียเปรียบบ้างก็จะเป็นผู้ที่เย็น ผู้ที่ยอมเสียเปรียบไม่ได้ชีวิตก็จะไม่มีความสุขเพราะต้องการชนะตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมชาติข้อนี้ความทุกข์จะน้อยลง การที่ยอมเสียเปรียบได้คือความเมตตาดังสุภาษิต “หากเราได้ทุกอย่างดั่งใจคิด สิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหน จะได้บ้างเสียบ้างช่างประไร ขอให้ใจเราดีแค่นี้พอ”

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ยอมเสียบ้าง

TEMCA จัดทำคู่มือการติดตั้งในงานระบบ

?สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดทำคู่มือการติดตั้งในงานระบบ? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการติดตั้ง มีการร่วมมือกับคณะผู้จัดทำ คู่มือในหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา วิศวกร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดทำ 15 คู่มือและ 1 Application อยู่ใน 3 หมวดหลักคือ หมวดไฟฟ้า หมวดสื่อสารและหมวดการบริหารการจัดการ ซึ่งในแต่ละคู่มือจะมีการอบรมและสัมมนา ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบ Certificate เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น Sponsors และสนับสนุนด้านต่างๆในการจัดทำคู่มือ สามารถติดต่อสมาคมฯได้ในทุกช่องทางการสื่อสาร

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#คู่มือการติดตั้ง

รายการช่างธรรม Ep.32 คณิตศาสตร์แห่งชีวิต

?สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเสียสมดุลเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เมื่อเกิดความโลภทำให้เกิดการแสวงหา ทำให้จิตใจเอนเอียงเมื่อใจรับสิ่งเหล่านี้เข้ามามาก ทำให้เกิดความบวกมาก จึงต้องปรับสมดุลโดยการลบสิ่งเหล่านี้ออกไปบ้างเพื่อให้ใจสบาย เมื่อเกิดความทุกข์ตั้งมั่นพิจารณาสิ่งที่เข้ามาด้วยหลักไตรลักษ์ เราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ ศูนย์จากความทุกข์ หมั่นนำคณิตศาสตร์แห่งชีวิตมาแก้ไขและปรับสมดุล เพื่อให้ชีวิตเกิดความสงบและร่มเย็น??

#TEMCA
#TEMCAChannal
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม #วัดปฐมวิเวก
#คณิตศาสตร์แห่งชีวิต

รายการช่างร้ายเหลือ Ep.38 : “ทายซิ…สายไฟนี้ยาวเท่าไหร่?”

⁉️จะรู้ได้ยังไงว่าสายไฟที่เหลือจากการใช้งานยาวเท่าไหร่? เมื่อช่างไฟฟ้าจะนำสายไฟที่เหลือในการใช้ครั้งก่อนกลับมาใช้งานใหม่แต่ไม่รู้ว่าสายไฟนี้เหลื่อกี่เมตร ปัญหานี้จะหมดไป เพราะepนี้ นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำเคล็ดลับในการวัดสายไฟอย่างรวดเร็วกันครับ
“ทายซิ…สายไฟนี้ยาวเท่าไหร่?”

#TEMCA
#นายช่างร้ายเหลือ
#TEMCAchannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 รายการช่างร้ายเหลือ EP10: วิธีการทำการป้องกันการบาดสายที่ถูกต้อง   

รายการช่างร้ายเหลือ EP10: วิธีการทำการป้องกันการบาดสายที่ถูกต้อง

ก่อนทำการลากสายไฟ เทคนิคดีๆจากนายช่างร้ายเหลือ   #การป้องกันการบาดสาย    

รายการช่างร้ายเหลือ EP 9: ทากาวท่อ PVC อย่างไร ไม่ให้น้ำรั่ว

รายการช่างร้ายเหลือ EP 9: ทากาวท่อ PVC อย่างไร ไม่ให้น้ำรั่ว ปัญหาท่อPVC รั่วเกิดจากหลายสาเหตุ เรามาลองดูวิธีการทากาวท่อPVC อย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว โดยใช้เครื่องมือง่ายๆในราคาประหยัด เทคนิคดีๆจากนายช่างร้ายเหลือ

 #ทากาวท่อPVC

 

รายการช่างร้ายเหลือ EP 8: ทำสีสัญลักษณ์อย่างไร ให้เรียบร้อยสวยงาม  

รายการช่างร้ายเหลือ EP 8: ทำสีสัญลักษณ์อย่างไร ให้เรียบร้อยสวยงาม วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการทำสีสัญลักษณ์ในงานระบบกัน เช่นฝาปิดบล๊อก หรือท่อต่างๆ เทคนิคง่ายๆที่ทำให้งานง่ายขึ้นและผลลัพท์ออกมาดี #ทำสัญลักษณ์สี

 

     

รายการช่างร้ายเหลือ EP 6: ใช้เทปยิปซั่มมาร์คสายไฟ ดีกว่ากระดาษกาวอย่างไร 

รายการช่างร้ายเหลือ EP 6: ใช้เทปยิปซั่มมาร์คสายไฟ ดีกว่ากระดาษกาวอย่างไร    เพราะเหนียวทนทาน และราคาถูกกว่า ไอเดียดีๆจากนายช่างร้ายเหลือ #เทปพันสายไฟ

 

 

โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

??โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่
ส่งมอบองค์ความรู้ มาตรฐานการติดตั้งและบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมของงานระบบ เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความปลอดภัย มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดี???? สร้างสังคมให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน???
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCA
#CSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่

โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่คืออะไร? ทำไม?TEMCAต้องจัดทำโครงการนี้

??โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่คืออะไร? ทำไม?สมาคมช่างเหมาฯ(TEMCA) ต้องจัดทำโครงการนี้ จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ตำบล ???มาชมและรับฟังรายละเอียดและแนวคิดของโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ โดยนายกสมาคมฯ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ผู้ริเริ่มโครงการฯ ?

#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCACCSV
#CSV

ผู้สนับสนุนโครงการ TEMCA CCSV :บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

TEMCA ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ TEMCA CCSV :บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระดับต้นๆของประเทศไทย
#สมาคมช่างเหมาฯ
#CCSV
#บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

   

รายการช่างธรรม Ep.31 : ทางเดินชีวิต

#ช่างธรรม Ep.31
?สิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่เป็นที่พึ่งกับเราได้อย่างแท้จริงคือ การได้มาศึกษาและมาเรียนรู้จากพระธรรมคำสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เรามีศีล มีทาน มีที่พึ่ง มีที่ยึดเหนี่ยวคือพุทโธ และมีสติ ทำให้เราสามารถข้ามผ่าน ความความรัก ความชัง ความกลัว และความโกรธได้?
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TEMCA
#TemcaCCSV
#CSV
#วัดปฐมวิเวก

 รายการคุยข้าง Site EP 1 : วิกฤตโควิด19 กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

รายการคุยข้าง Site EP 1 : วิกฤตโควิด19 กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง   ในหัวข้อที่จะมาถกกัน “วิกฤติcovid กับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย”  พบกับแขกรับเชิญ คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ มาร่วมพูดคุยในรายการ #TEMCA #TEMCAChannel #TEMCACCSV#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #TEMCAAcademy #คุยข้างSite  #วิกฤติโควิด19กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง  #อุตสาหกรรมก่อสร้าง  #ผู้รับเหมางานระบบ  

 

รายการช่างธรรม EP 5: อะไรมันหนัก ก็วางมันเถิด  

รายการช่างธรรม EP 5: อะไรมันหนัก ก็วางมันเถิด “อะไรมันหนัก ก็วางมันเถิด” คติธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร วัดปฐมวิเวก จ.สระบุรี #TEMCAChannel    

 

รายการช่างธรรม EP 4: หลักในการใช้ทรัพย์ในพระพุทธศาสนา     

รายการช่างธรรม EP 4: หลักในการใช้ทรัพย์ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุขให้มากที่สุดในนิทานของพุทธศาสนามี3ส่วนสำคัญได้แก่ “ใช้หนี้เก่า คือเลี้ยงดูบิดามารดา ,ใช้หนี้ใหม่คือเลี้ยงดูลูก, ฝังเอาไว้คือเอาไปทำบุญทำทาน เป็นหลักธรรมที่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อการใช้เงินอย่างมีความสุข #TEMCAChannel    

รายการช่างธรรม EP 3: หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วย อิทธิบาท 4

รายการช่างธรรม EP 3: หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วย อิทธิบาท 4 “คิดทำสำเร็จ คิดไม่ทำไม่สำเร็จ” ข้อคิดธรรมะดีๆในรายการช่างธรรม ตอน” หลักการทำงานที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรหรือตัวเราประสบความสำเร็จด้วยธรรมะ อิทธิบาท4″ โดยพระอาจารย์ นิวัฒน์ จักกวโร วัดปฐมวิเวก หมวกเหล็ก สระบุรี #TEMCAChannel    

 

รายการช่างธรรม EP 2: หลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงานยุค New Normal   

รายการช่างธรรม EP 2: หลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงานยุค New Normal พบกับบรรยายธรรมะและแง่คิดดีๆ หลักการคิดและหลักการปฏิบัติตัวในยุค New Normal จากพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร วัดปฐมวิเวก #TEMCAChannel    

 

 

รายการช่างธรรม EP 1: วัดปฐมวิเวก

รายการช่างธรรม EP 1: วัดปฐมวิเวก #TEMCA Variety “ช่างธรรม” นำพาทุกท่านมารู้จักประวัติวัดปฐมวิเวก และประวัติพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโรเจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก โดยวัดตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาดงพญาเย็น ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นวัดที่สงบ เงียบ บรรยากาศดี เขียวขจีรายรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ #TEMCAChannel     #TEMCACCSV

 

 

 รายการช่างร้ายเหลือ EP 5: พับแบบอย่างไรให้เร็วขึ้นและขนาดเท่าๆกัน  

รายการช่างหลายเหลือ EP 5: พับแบบอย่างไรให้เร็วขึ้นและขนาดเท่าๆกัน และขนาดเท่ากัน ใครๆก็พับได้ กับเทคนิคร้ายๆ กับนายช่างร้ายเหลือ

 

 

 รายการช่างร้ายเหลือ EP 4: ยกโรลสายไฟฟ้าหนักๆอย่างไร โดยใช้ช่างคนเดียว   

รายการช่างหลายเหลือ EP 4: ยกโรลสายไฟฟ้าหนักๆอย่างไร โดยใช้ช่างคนเดียว !! หมดปัญหาในการยกโรลสายไฟฟ้า ม้วนเล็ก ม้วนใหญ่ให้ง่ายขึ้นกับเทคนิคของนายช่างร้ายเหลือ

 

 รายการช่างร้ายเหลือ EP 3: วัดระยะในไซต์งานอย่างไร ไม่ต้องใช้ตลับเมตร 

รายการช่างหลายเหลือ EP 3: วัดระยะในไซต์งานอย่างไร ไม่ต้องใช้ตลับเมตร ไม่ต้องใช้ตลับเมตร !! ความไม่สะดวกของการใช้อุปกรณ์วัดระยะในไซต์งานก่อสร้าง ปัญหาการใช้ตลับเมตรจะหมดไป เมื่อคุณรู้จักกับ “กระบองเที่ยงธรรม” อุปกรณ์ DIY ที่ทำจากท่อ PVC ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูก เหมาะกับการวัดระยะซ้ำๆ  สะดวกกับการใช้งาน วัดระยะได้รวดเร็วและแม่นยำ

 

 

รายการช่างร้ายเหลือ EP 1 : เจาะสว่านอย่างไร ไม่ให้มีฝุ่น

รายการช่างหลายเหลือ EP 1 : เจาะสว่านอย่างไร ไม่ให้มีฝุ่น เจาะสว่านทีไรฝุ่นตลบ…เรามาพบกับวิธีจับฝุ่นง่ายๆ อีกหนึ่งไอเดีย สุดง่ายที่ใครๆก็ทำได้ #TEMCA #TEMCAChannel #TEMCACCSV #สมาคมช่างเหมาฯ #นายช่างร้ายเหลือ #ช่างร้ายเหลือ #เทคนิคช่าง #เจาะสว่านอย่างไรไม่ให้มีฝุ่น #เจาะสว่านไม่มีฝุ่น  #เจาะสว่านไร้ฝุ่น

 

 

รายการช่างร้ายเหลือ EP 2 : ติดตั้งหัวสปริงเกอร์อย่างไร ไม่ต้องเก็บงานฝ้า งานสี

รายการช่างหลายเหลือ EP 2 : ติดตั้งหัวสปริงเกอร์อย่างไร ไม่ต้องเก็บงานฝ้า งานสี ?ไม่ต้องเก็บฝ้า  เมื่อเบื่อปัญหาเดิมๆในงานฝ้ากับการเก็บงานรอบหัวสปริงเกอร์ดับเพลิงบนฝ้าเพดาน โป้ะ โป้ะ ขัดๆ จนเกิดปัญหาฝ้าไม่เรียบ อีกหนึ่งวิธีการช่วยให้งานฝ้าจบง่ายขึ้น

 

TEMCA นำเยี่ยมชมสถานประกอบการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง ได้ให้การต้อนรับดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มานิเทศติดตามอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมและดูงานในสถานประกอบการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564” (Train the Trainer) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในการนำไปถ่ายทอดต่อไป

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ทำสัญญาอย่างไร ไม่เป็นหมู

การสัมมนา ทำสัญญาอย่างไร ไม่เป็นหมู วันที่ 8 เม.ย. 64 ณ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ซึ่งหัวข้อในการอบรม ทำสัญญาอย่างไร ไม่เป็นหมู จะมีส่วนช่วยในการทำสัญญาของสมาชิกฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาใดใด ไม่ถูกเอาเปรียบ รวมถึงเข้าใจการเจรจาต่อรองปรับแก้ที่เหมาะสม และการอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เรียนรู้ข้อตกลงในสัญญาว่าเรื่องใดบ้างที่ควรเจรจาเพื่อปรับแก้ 2. เรียนรู้การเจรจาต่อรอง 3. เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างทำงาน 4. ลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับองค์กร

TEMCA แนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบ ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวนฤมล แย้มสกุลณา เลขานุการอุปนายกฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย แนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบ ให้กับนักศึกษา สาขาเทคนิคการจัดการอาคาร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

คุยข้างsiteกับนายช่างร้ายเหลือ “Ep.2

Applicationสายไฟฟ้า ที่สามารถดูได้จากsmart phone ง่ายสะดวกสำหรับการใช้งาน อีกหนึ่งงานดีๆจากTemca Academy โดยมีคณะผู้จัดทำ คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาสมาคมช่างเหมาฯ และกรรมการผู้จัดการsecco engineering co.,ltd.
#TEMCAACADEMY
#TEMCA
#ตารางสายไฟฟ้า
#ขนาดสายไฟฟ้า
#Applicationสายไฟฟ้า
#CCSV

ช่างร้ายเหลือ Ep.33 จ้างกลุ่มsub อย่างไรจึงจะคุ้มค่า?

จ้างกลุ่มsub อย่างไรให้คุ้มค่า?เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และได้กำไรมากขึ้น มาฟังแนวคิดดีๆจากนายช่างร้ายเหลือในepนี้กัน
#TEMCA
#TemcaChannel2020
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#นายช่างร้ายเหลือ
#CCSV

   

ช่างร้ายเหลือ EP.32 P -TRAP AIR ที่ไม่ต้องService

อุปกรณ์ที่อยู่ใต้เครื่องแอร์ เป็นตัวดักกลิ่นสำหรับท่อน้ำทิ้งแอร์มาดูว่านายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีการแบบไหนที่ไม่ต้องService P-TRAP AIR ในEPนี้กัน
#TEMCA
#TEMCACHANNEL
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างร้ายเหลือ
#PTRAPAIR

ช่างร้ายเหลือ EP30 l ทำไมอาชีพรับเหมาถึงน่าสนใจ

ทำอย่างไรจะรับเหมางานระบบหลัก10ล้าน หรือหลัก100ล้านบาทได้ อาชีพรับเหมาคือการบริหารเครดิตและต้องส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ ชมสาระดีๆจากนายช่างร้ายเหลือ “ทำไมอาชีพรับเหมาถึงน่าสนใจ”


     

TEMCA จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู” ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

TEMCA ขอเชิญสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู” วิทยากรโดยนายช่างร้ายเหลือ เลิศชาย พาชีรัตน์ จะบรรยายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญางานรับเหมาการติดตั้งงานระบบ เรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรอง ลดการขัดแย้งระหว่างทำงาน ลดภาระที่ไม่จำเป็นขององค์กร เป็นการเรียนรู้ข้อตกลงของสัญญาให้ละเอียดและรอบคอบมากขึ้นก่อนการทำสัญญา
วันที่8 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องอบรมสัมมนาสมาคมช่างเหมาฯ ชั้น 7
สามารถรับชมการสัมมนาบนplatform online ที่ FB สมาคมช่างเหมาฯ ฟรี!
ค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2564
สมาชิกสมาคม 2,500 บาท
บุคคลธรรมดา 3,000 บาท

ชำระหลังวันที่ 2 เมษายน 2564
สมาชิกสมาคม 3,000 บาท
บุคคลธรรมดา 3,500 บาท
**ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้รับฟรีรหัส สำหรับการดูคลิป VDO หลักสูตรการบรรยายย้อนหลังได้ตลอดชีวิต

ลงทะเบียน online Click

ช่างร้ายเหลือ EP 31 l ลดความหลากหลาย ให้ทำงานเร็วขึ้น

ค้นหาการใช้เทคนิคการลดความหลากหลายในการลดประเภทงาน เช่นการเขียนแบบ การติดตั้ง และการทำรายงาน เพื่อเป็นการลดภาระงาน ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นพบแนวคิดดีๆกับนายช่างร้ายเหลือ ” ลดความหลากหลายให้ทำงานเร็วขึ้น”

ช่างร้ายเหลือ EP. 29 ทำ BOQ อย่างไรให้บวกเลขไม่ผิด

ช่างร้ายเหลือ EP. 29 ทำ BOQ อย่างไรให้บวกเลขไม่ผิด
การทำBOQ งานทั้ง3 ระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล ดับเพลิง ทำอย่างไรให้บวกเลขไม่ผิด เทคนิคร้ายๆกับนายช่างร้ายเหลือ
#TEMCA
#TemcaChannel2020
#นายช่างร้ายเหลือ
#CCSV
#สมาคมช่างเหมาฯ

ช่างร้ายเหลือ EP 28 เทคนิคจัดสโตร์ให้หาของได้ง่ายๆ

ช่างร้ายเหลือ EP 28 เทคนิคจัดสโตร์ให้หาของได้ง่ายๆ
เทคนิคการจัดสโตร์ให้หาของง่ายๆสไตล์นายช่างร้ายเหลือ
#ช่างร้ายเหลือ
#TemcaChannel2020
#CCSV
#สมาคมช่างเหมาฯ

ช่างร้ายเหลือ EP 27 : ทำ Flange End ง่ายๆ ถูกและเร็ว

ช่างร้ายเหลือ EP 27 : ทำ Flange End ง่ายๆ ถูกและเร็ว
EPนี้กับเรื่องการลดความยุ่งยากของรอยต่อต่างๆของตัวรางไฟ “ทำFlange End ง่ายๆ และราคาถูก รวดเร็ว ” เทคนิคดีๆกับนายช่างร้ายเหลือ
#Temca
#สมาคมข่างเหมาฯ
#TemcaChannel2020
#CSV
#นายช่างร้ายเหลือ

การประชุมคณะกรรมการทำคู่มือติดตั้งแผงสวิตช์ ครั้งที่​ 4

การประชุมคณะกรรมการทำคู่มือติดตั้งแผงสวิตช์
ครั้งที่​ 4 วันจันทร์ที่ 8 มี.ค.2564 ณ.ห้องประชุมสมาคมฯ​ โดยมีคุณลือชัย​ ทองนิลเป็นประธาน​

 

การประชุมคณะกรรมการคู่มือเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการคู่มือเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป ครั้งที่ 1 โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม TEMCA  

การประชุม Start up โครงการ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่”

การประชุมStart upโครงการ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 3​ ฝ่าย​ ได้แก่ TEMCA.สภาวิศวกร​ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 702 ตึกอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ โดยมีผู้แทนทั้ง​ 3​ หน่วยงานเข้าร่วม
สภาวิศวกร
1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
2. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร
4. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร
5. นายพิชิต ลำยอง อนุกรรมการ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
1. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมๆ
2. นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ อุปนายกต่างประเทศ
3. นายสกล ธนวนกุล กรรมการฝ่ายอบรมและผลประโยชน์สมาชิก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. นายอนซิติ สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นางสาวติดตา บัวบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบทุนการศึกษา ปี 2563

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดมอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เนื่องจากเป็นช่วงโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงจัดให้มีการรับทุนแบบ New Normal ณ สำนักงานสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ช่างธรรม สุขสันต์วันปีใหม่พุทธศักราช 2564

สุขสันต์วันปีใหม่พุทธศักราช2564
เวลาผ่านไป1ปีการกระทำใดๆก็ตามที่เราทำเอาไว้มันก็เหมือนภาพสะท้อนเวลาเรามองลงไปบนผิวน้ำ “ถ้าเราอยากให้เกิดผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี” คติธรรมในวันปีใหม่โดยพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร วัดปฐมวิเวก จ.สระบุรี

 

TEMCA ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 ธค.63 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยพร้อมสมาชิก นำโดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติ จรูญเลิศ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี โดยรายได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้จะนำไปเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป

SEMINAR TEMCA INNOVATION DAY

?เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา
?TEMCA INNOVATION DAY ในหัวข้อ
-Smart Metro Grid จากการไฟฟ้านครหลวง
-TEMCA Innovation “รายการช่างร้ายเหลือ”
-แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
?วันที่27พย.63 เวลา09.30-12.00น.
ในงานTEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok2020 CDC Crystall Grand Ballroom เข้าร่วมฟังฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

TEMCA FORUM & INNOVATION THE NEXT DAY 2020

TEMCA 35th Anniversary Thank You Party

  ขอเชิญร่วมงาน TEMCA 35th Anniversary Thank You Party ในวันที่26พย.63 เวลา17.30-21.00น. พบกับปาฐกถาพิเศษโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในหัวข้อ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” พร้อมร่วมฉลองครบรอบ35ปี กับTEMCA สนุกสนานกับMini Concert ปาฏิหารย์ “กบ ทรงสิทธิ์ “ในงานTEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok2020    

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 3/2563

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ วันที่ 5 ตุลาคม 2563  

TEMCA จัดอบรม “การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในงานด้านวิศวกรรม” ให้กับนักศึกษา

คุณนฤมล​ แย้มสกุลณา ตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) จัดอบรม “การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในงานด้านวิศวกรรม” ให้กับ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

ผลการแข่งขันและภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ                                                                               

คอร์สสัมมนาโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ (ระดับต้น) 2563 รุ่นที่ 3

Professional Project Manager Development Program (Beginner) 2020 Batch 3
สอนกลยุทธ์ วิธีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพด้วยผู้สอนที่เป็นนักบริหาร นักธุรกิจระดับประเทศถึง 7 ท่าน!
เปิดเรียนสดพร้อมกันวันที่ 7-29 พ.ย.นี้ เรียนทุก ส.,อา. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง(ครั้งละ 6 ชม.) 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานทุกวันที่เรียน
ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ 25,000 บาท/ท่าน
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป 35,000 บาท/ท่าน
รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 63
พิเศษ Early Bird Online Booking
Click!!
พิเศษ Early Bird Online Booking
            SCAN NOW!!

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ สนามรอยัลเจมส์ คลองหก

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ สนามรอยัลเจมส์ คลองหก  

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ 9 TEMCA CHAMPIONS CUP 2020

            สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล TEMCA Champions Cup 2020 ⚽️ Division I ⚽️ รางวัลชนะเลิศ : TEERACHAIPHAISARN รองชนะเลิศอันดับ 1 : FTC United รองชนะเลิศอันดับ 2 : M & E SYNTEC / Tri-En TOENEC FC.   Division II ⚽️ รางวัลชนะเลิศ : POWERLINE F.C. รองชนะเลิศอันดับ 1 : PESCO รองชนะเลิศอันดับ 2 : SECCO F.C./ CSS   Division III ⚽️ รางวัลชนะเลิศ : VICTOR UNITED รองชนะเลิศอันดับ 1 : Venine United รองชนะเลิศอันดับ 2 : ND ELECTRIC / CSPM   ผลการแข่งขันแชร์บอล

? Division l ?

รางวัลชนะเลิศ : ทีม CAK

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม SECCO รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Citi power / ทีม FCT  

? Division ll ?

รางวัลชนะเลิศ : ทีม TEERACHAIPHAISARN รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม QUESCO รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Tri-EN TOENEC / ทีม HARN
  ประกาศผลการแข่งขันชักเย่อ ? รางวัลชนะเลิศ : TRI-EN TOENEC รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : QUESCO รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : CAK   Miss TEMCA CHAMPIONS CUP 2020 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : คุณไอยวริณ สระทองเทียน จาก สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล บจก. รองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณศิรีธร บุนมาวัฒน์ จาก ไตร-เอ็น โทเอเน็ค บจก. รองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณวิชชุนัย เขียวศรี จาก ซิตี้เพาเวอร์ บจก.    

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง TEMCA เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร”

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร” ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ในงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 #TEMCA2019  

การแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 14 ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่าง ACAT และ TEMCA

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 การแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 14 ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)  และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)  ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ACAT เป็นฝ่ายชนะ   

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA

                

พิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล​ 2562

TEMCA ได้รับเกียรติจากคุณภูเธียร​ พงษ์พิทยาภา​ รองประธานมูลนิธิอุตสาหรรมก่อสร้างไฟฟ้าแลเครื่องกล​ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล​ 2562​ โดยมีคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ สมาคมฯ​ ประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล​ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล​ 2562​ ณ​ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน. จัดโดย​ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล​ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิ​ฯ                                                                                                 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 TEMCA Football 2019

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดกิรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 TEMCA Football 2019  ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์ อารีน่า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  โดยคุณธานินทร์ ตันประวัติ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นประธานในพิธีเปิด  

การแข่งขันในปีนี้มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม จาก 24 บริษัทดังนี้
1. บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัทเควสโก้ จำกัด
3. บริษัทจีเทค จำกัด
4. บริษัทซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
5. บริษัทซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัทซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทเซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
8. บริษัทธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9. บริษัทบิวคอน จำกัด
10. บริษัทบี เอส วี อิเล็คทริค จำกัด
11. บริษัทโปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
12. บริษัทพาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
13. บริษัท เพาเวอร์เรด จำกั
14. บริษัทเพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
16. บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
17. บริษัทวิคเตอร์ ไลท์ติ้ง จำกัด
18. บริษัทสายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
19. บริษัทแสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด
20. บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
22. บริษัทอี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23. บริษัทเอ็นดี อิเลคทริค จำกัด
24. บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ผลการแข่งขันฟุตบอล Division I 

 

รางวัลชนะเลิศ => ทีม FCT. UNITED จาก บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  รับถ้วยรางวัลใหญ่และเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 => ทีม TEERACHAI FAMILY จากบริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 => ทีม CAK FC จากบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 6,000 บาท และ ทีม ITALTHAI จากบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 6,000 บาท    

ผลการแข่งขันฟุตบอล Division II

    รางวัลชนะเลิศ => ทีมคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จากบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 => ทีม Venine United จากบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 6,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 => ทีม ESD 222 FC จากบริษัทอี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท และ

ทีม GETEC จากบริษัท จีเทค จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท    

ผลการแข่งขันฟุตบอล Division III

    รางวัลชนะเลิศ => ทีม POWERLINE F.C. จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 => ทีม BEWCON FC จากบริษัท บิวคอน จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 => ทีม PAS409 FC จากบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท และ

ทีม เพาเวอร์เรด จากบริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท    

แชร์บอลจำนวน 7 ทีม
1. บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
4. บริษัทจีเทค จำกัด
5. บริษัทซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัทเซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
7. บริษัทซิตี้เพาเวอร์ จำกัด

ผลการแข่งขันแชร์บอล Division I

    รางวัลชนะเลิศ => บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 => บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 => บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท และ

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท

 

 

ผลการแข่งขันแชร์บอล Division II

      รางวัลชนะเลิศ => บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 => บริษัท จีเทค จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 => บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,500 บาท

 

   

ชักเย่อ จำนวน 6 ทีม
1. บริษัทสายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
2. บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
4. บริษัทจีเทค จำกัด
5. บริษัทซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัทเควสโก้ จำกัด

 

ผลการแข่งขันชักเย่อ

    รางวัลชนะเลิศ => บริษัท เควสโก้ จำกัด  รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 => บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 => บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท

   

 ผลการประกวด Miss TEMCA CHAMPIONS CUP 2019

 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล สายสะพาย มงกุฎ ของขวัญและเงินรางวัล 6,000 บาท
=> คุณแคททารีน่า ซาคูลฬาโทวว่า จากบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของขวัญและเงินรางวัล 5,000 บาท
=> คุณณัฐฐินันท์ ศรีจันทร์ จากบริษัท ซิตี้เพาวเวอร์  จำกัด

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของขวัญและเงินรางวัล 4,000 บาท
=> คุณสุพัชชา เพียรพัฒนางกู จากบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด

 

รางวัลขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 2,000 บาท
=> คุณกฤติยา สายลือนาม จากบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

       

ผลการกองเชียร์ยอดเยี่ยม TEMCA CHAMPIONS CUP 2019

   


รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 6,000 บาท
=> บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
=> บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
=> บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

   

ประมวลภาพกิจกรรม

       

การแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 13 ระหว่าง ACAT & TEMCA

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 13 ระหว่าง ACAT & TEMCA เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ สนามเลควูด บางนา กม.18                        

รวมภาพประทับใจตลอดสองวัน ในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

ขอขอบคุณคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณสมชาย เจษฎษนภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA เหล่าผู้บริหารจาก PEA และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ณ Hall B ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

  รวมภาพประทับใจตลอดสองวัน ในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA กับบรรยากาศสุดคึกคักของผู้มาร่วมงาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ และรับความรู้มากมายกลับบ้านไป เพื่อร่วมกันเป็นขับเคลื่อนวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปพร้อมๆ กัน   ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ Hall B ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา     ภาพบรรยากาศพิธีเปิดตัวโครงการ TEMCA Academy สถาบันการจัดการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เหล่าช่างและวิศวกร พี่น้องชาวสมาคมฯ ทุกท่าน     ภาพบรรยากาศบูธแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมมากมายกว่า 100 บูธ ที่งาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA     ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะฝีมือช่างมืออาชีพ หรือ TEMCA Skill Competiton 2018

รางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่างประจำงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 1.นายสามารถ ตงชิด 2.นายอรุณ พืนนวล 3.นายชาญยุทธ ทุมวงศ์ จากบริษัท เควสโก้ จำกัด
– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 1.นายธีรดา โสประดิษฐ์ 2.นายอาทิตย์ เกิดน้อย 3.นายวิโรจน์ แซ่มง จากบริษัท บิวคอน จำกัด
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 1.นายนพสิทธิ์ ภูพวก 2.นายสามารถ ประโคทัง 3.นายสมชาย ผะอบเหล็ก จากบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของช่างไทยว่าสามารถก้าวไกลสู่ระดับสากลได้ 

    ภาพบรรยากาศ “สัมมนาเชิงวิชาการ” ในงานTEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA     TEMCA FORUM 2018 PATTAYA ครั้งที่ 4 การประชุมสุดยอดผู้นำด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของงานด้านวิศวกรรม โดยการยอมรับหลักการ วิธีการและแนวคิดที่กำหนดร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพพันธมิตรกว่า 14 ท่าน ผนึกกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียว ผสานพลังร่วมขับเคลื่อนวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต     มอบรางวัลให้แก่บูธที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA โดยมีคณะกรรมการร่วมคัดเลือก และเปิดให้ผู้ที่ร่วมงานร่วมโหวตบูธยอดนิยม โดยมีทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบูธยอดนิยม ได้แก่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด
2. รางวัลบูธสร้างสรรค์ ได้แก่ บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
3. รางวัลบูธดีเด่นขนาด 2-3 บูธ ได้แก่ บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด
4. รางวัลบูธดีเด่น ขนาด 4-9 บูธ ได้แก่ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

และได้รับเกียรติจาก คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีให้แก่ทั้ง 4 บูธ  
  ภาพบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำสุดประทับใจ จากศิลปินสาวสวย “ซานิ AF4” และ หนุ่มรุ่นใหญ่เสียงเป็นเอกลักษณ์ “ป้าง นครินทร์” ที่ขนความสนุกและเพลงมันส์ๆ มามอบให้กับทุกคน ในงาน TEMCA NIGHT PARTY 2018  

TEMCA รับโล่เกียติคุณ

วันที่ 10 มกราคม 2561 คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รับมอบโล่เกียติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

นายก TEMCA ร่วมบันทึกความร่วมมือกิจกรรมอาสา

วันที่ 17 มกราคม 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ คุณธานินทร์ ตันประวัติ เลขาธิการ
คุณยงยุทธ รัตนโอภาส และคุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวนิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(TEMCA Champions Cup 2018)

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 “TEMCA Champions Cup 2018”
โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
นายก สมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนาม Super Kick ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ในปีนี้เป็นของ ทีมธีรชัยไพศาล บรรยากาศความสนุกสุดมันส์จะ
เป็นอย่างไร ขอเชิญชมประมวลภาพการแข่งขันได้ ณ บัดนี้

สมาคมฯ ร่วมงานสังสรรค์ วสท.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ในการนี้ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เกียรติคุณ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นายก TEMCA พบผู้ว่า กฟภ.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) เข้าพบคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือการจัดงาน IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International
Conference & Exposition Asia (GTD Asia 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ในหัวข้องาน (Theme)
“Big Shift in Power and Energy” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาทางด้านวิชาการ

ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะแรงงานสู่ตลาดแรงงาน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดย คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือ ช่าง ทำพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะ
ฝีมือผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีกับกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมืองแรงงาน 7 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการถวายพานพุ่ม แด่ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คุณมโน สีตะสิทธิ์ อุปนายก สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พิจารณาร่างวิธี การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ โดยทางสมาคมฯได้ส่งคุณมโน สีตะสิทธิ์ เข้าร่วมการสัมมนา ณ อาคาร 105-107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน…ป้องกันอย่างไร”

วันที่ 24 มีนาคม 2561 สมาคมช่างเหมาฯ โดย คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน… ป้องกันอย่างไร” ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 152 คน

เปิดจองบูธงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2018

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เปิดจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน “ TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA”
โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA ป้ายแดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็น
อย่างดีทุกพื้นที่ถูกจับจองหมดแล้ว พบกับงานนี้ในวันศุกร์ที่ 17 และเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา
สำหรับในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เป็นประธานจัดงานฯ

สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่พร้อมเลือกนายกฯ คนใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม
พร้อมกันนี้คุณธานินทร์ ตันประวัติ เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานกิจกรรมต่างๆ และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยกาปรระชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการ
เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหาร ปี 2561-2562 พร้อมกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Organic mind ความสุขปลอดสารพิษ” โดย คุณพิทยากร ลีลาภัทร์
นักเขียน นักคิด ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

COPPER ร่วมหารือแนวทางกับ นายก TEMCA

Mr.Bek Chee Jin Marketing Manager ICA,SEA และ คุณธงชัย เจริญสิริวิไล เข้าพบคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA และคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการร่วมมือของ 2 หน่วยงาน

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายก TEMCA

คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (ภาพที่ 1) และ คุณธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ภาพที่ 2) เข้าพบคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้าตำแหน่งใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

นายก TEMCA ร่วมพิธีวันสงกรานต์ที่ วสท.

นายก TEMCA ร่วมเลี้ยงงานทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องโอกาสสงกรานต์ ณ อาคาร วสท.    

พิธีรดน้ำดำหัว

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากท่านที่ปรีกษากิตติมศักดิ์เกียรติคุณ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
โดยมีอดีตนายก ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการเข้าร่วมกันอย่าคับคั่ง เช่นทุกปี

ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018”

สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จดัโครงการ TEMCA Skills Competition 2018: TSC 2018” แข่งขนั ช่างระดับมืออาชีพ ปี 2561 โดยจะจัดขึ้นในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป พัทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับช่างไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางาน ของช่างให้สูงขึ้น

เพื่อให้วิชาชีพช่างฝีมือของไทยพัฒนารุดหน้า สามารถสนับสนุนโครงการฯได้ โดยสมาคมฯจะประชาสมัพันธ์โลโก้ของบริษัทผู้ใหก้าร สนับสนุนณบริเวณบูธการแข่งขนั,บนWebsiteสมาคมฯในหัวข้อเรื่องการจัดแข่งขันทดสอบมาตรฐานฯสาหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุน

สนใจสนับสนุนติดต่อขอรับแบบฟอร์ม Sponsor หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปณัณพรโทรศัพท์หมายเลข02-285-4546-7,02-285-4287  หรือ Download เอกสารได้ที่ www

 และส่งเอกสารแจ้งความจำนงมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-285-4288 หรือ Email: temcathai@yahoo.com

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศกรพิเศษ รุ่นที่ 6

 
cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 game bắn cá hồi xưa bắn cá casino tải game bắn cá